ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ

        Оглас је истекао

 


На основу чланова 47, 48, 54 и 55 Закона о државним службеницима службеницима («Службени гласник РС», бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017), чланова 15, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима («Службени гласник РС» број 41/2007 и 109/2009) и Закључка Комисије Владе РС за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-1785/2018 од 28.02.2018.године,

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ради попуњавања радних места:

I

УПИСНИЧАР

у звању референта – 1 извршилац

а) Услови које кандидат треба да испуњава за рад на радном месту:
-  трећи или четврти степен стручне спреме друштвеног или природног смера,
-  најмање две године радног искуства у струци,
-  познавање рада на рачунару,
-  положен државни стручни испит,
-  услови за заснивање радног односа предвиђени члановима 24 и 26 Закона о раду («Службени гласник РС» бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима («Службени гласник РС» бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017)

б) Опис послова радног места: води уписнике у складу са Судским пословником; уписује и формира новопримљене предмете; разводи завршене предмете; евидентира кретање судских предмета у свим фазама поступка, у складу са Судским пословником; води електронску евиденцију задужења по судијама; обавља и друге послове по налогу председника суда, секретара суда, управитеља писарнице и руководиоца одељења писарнице.

в) Критеријуми за оцењивање у изборном поступку: године радног стажа, радно искуство на одговарајућим пословима, познавање рада на рачунару и мишљење комисије о знањима и вештинама кандидата. 

г) Проверу знања и вештина које се оцењују у изборном поступку потребних с обзиром на описано радно место, извршиће конкурсна комисија увидом у доказе приложене уз пријаву и обављањем усменог разговора са кандидатима.

 

II

АДМИНИСТРАТИВНО ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ У ПИСАРНИЦИ

у звању референта – 2 извршилаца

а) Услови које кандидат треба да испуњава за рад на радном месту:
-  трећи или четврти степен стручне спреме друштвеног или природног смера,
-  најмање две године радног искуства у струци,
-  познавање рада на рачунару,
-  положен државни стручни испит,
-  услови за заснивање радног односа предвиђени члановима 24 и 26 Закона о раду («Службени гласник РС» бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима («Службени гласник РС» бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017)

б) Опис послова радног места: поступа по предметима од пријема до архивирања; доставља странкама иницијална акта и судске одлуке; здружује поднеске, доставнице и повратнице, поступа по примљеним поднесцима и врши њихов попис, износи предмете за суђење; доставља списе вишем суду на одлуку, врши обрачун и наплату судске таксе; попуњава статистичке листове по свим правноснажно окончаним предметима; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења писарнице, управитеља писарнице и секретара суда.

в) Критеријуми за оцењивање у изборном поступку: године радног стажа, радно искуство на одговарајућим пословима, познавање рада на рачунару и мишљење комисије о знањима и вештинама кандидата 

г) Проверу знања и вештина које се оцењују у изборном поступку потребних с обзиром на описано радно место, извршиће конкурсна комисија увидом у доказе приложене уз пријаву и обављањем усменог разговора са кандидатима.

 

III

У ПРИЈЕМНОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ, ЕКСПЕДИЦИЈИ И АРХИВИ

у звању референта – 1 извршилац

а) Услови које кандидат треба да испуњава за рад на радном месту:
-  трећи или четврти степен стручне спреме друштвеног или природног смера,
-  најмање две године радног искуства у струци,
-  познавање рада на рачунару,
-  положен државни стручни испит,
-  услови за заснивање радног односа предвиђени члановима 24 и 26 Закона о раду («Службени гласник РС» бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима («Службени гласник РС» бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017)

б) Опис послова радног места: прима списе, поднеске, новчана писма, телеграме и остала писмена упућена суду преко поштанске службе, курира, достављача или непосредно; одваја писмена према хитности и материји, распоређује их и стара се да писмена буду уредно и на време предата; врши отпрему, односно достављање писмена поштанској служби, распоређује доставе, франкира их и уводи у одговарајућу књигу; у архиви прима свршене предмете, организује њихово сређивање по врсти и редним бројевима година; издаје предмете по захтеву овлашћених лица, а по писменом одобрењу председника суда или судија о чему води посебну евиденцију; прима, сређује и стара се о архивирању и чувању осталих докумената која се по одлуци надлежних органа одлажу у архиву; обавља и друге послове по налогу секретара суда, руководиоца одељења писарнице и управитеља писарнице.

в) Критеријуми за оцењивање у изборном поступку: године радног стажа, радно искуство на одговарајућим пословима, познавање рада на рачунару и мишљење комисије о знањима и вештинама кандидата 

г) Проверу знања и вештина које се оцењују у изборном поступку потребних с обзиром на описано радно место, извршиће конкурсна комисија увидом у доказе приложене уз пријаву и обављањем усменог разговора са кандидатима.

 

IV

ЗАПИСНИЧАР

у звању референта – 4 извршилаца

а) Услови које кандидат треба да испуњава за рад на радном месту:
-  трећи или четврти степен стручне спреме друштвеног или природног смера,
-  најмање две године радног искуства у струци,
-  познавање рада на рачунару,
-  положен испит за дактилографа I а или I б класе,
-  положен државни стручни испит,
-  услови за заснивање радног односа предвиђени члановима 24 и 26 Закона о раду («Службени гласник РС» бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима («Службени гласник РС» бр. 79/2005, 81/2005 - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017)

б) Опис послова радног места: по годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен; као записничар за време суђења куца записнике, транскриптује аудио записе главног претреса и све остале диктате по налогу судије, сређује списе по одредбама Судског пословника и обавља потребне техничке послове у вези са суђењем; поступа по наредбама са записника; саставља извештаје са претреса ради доставе писарници; води рачуна о уредности списа и води попис списа; по налогу руководиоца одељења дактилобироа обавља и послове записничара у дактилобироу; стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала; обавља и друге послове по налогу судије и руководиоца одељења дактилобироа.

в) Критеријуми за оцењивање у изборном поступку: године радног стажа, радно искуство на одговарајућим пословима, познавање рада на рачунару и мишљење комисије о знањима и вештинама кандидата 

г) Проверу знања и вештина које се оцењују у изборном поступку потребних с обзиром на описано радно место, извршиће конкурсна комисија увидом у доказе приложене уз пријаву и обављањем усменог разговора са кандидатима.

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОГЛАШЕНА РАДНА МЕСТА

Пријава на конкурс може се поднети на адресу:

Виши суд у Београду, 11000 Београд, улица Катанићева број 15

са назнаком: «За јавни конкурс».

Пријава на конкурс мора да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, јединствени матични број грађана, адресу становања, контакт телефон, податке о стеченом образовању, назнаку за које радно место учесник конкурише, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је учесник радио до подношења пријаве на конкурс, уколико је имао радног искуства. У пријави могу бити наведени и подаци о евентуалном стручном усавршавању учесника и подаци о посебним областима знања.

Уз пријаву на конкурс учесник доставља и следеће доказе: оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, доказ о одговарајућој стручној спреми за радно место на које конкуришедоказ о радном искуству, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном државном испиту, уверење да против кандидата није покретнута истрага, нити подигнута оптужница, односно да се не води кривични поступак, (не старије од 6 месеци), уверење Министарства унутрашњих послова Републике Србије да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци) и лекарско уверење о општој здравственој способности. 

Уз пријаву на конкурс за ради попуњавања радног места записничара у звању референта, поред напред наведеног, учесник доставља и доказ о положеном испиту за дактилографа I а или I б класе.

Кандидати попуњавају изјаву (образац изјаве доступан на сајту суда) којом се опредељују за могућност да суд по службеној дужности прибави доказе који садрже податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам. Образац ове изјаве је саставни део овог конкурса и може се преузети са интернет странице Вишег суда у Београду.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања јавногконкурса у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће се разматрати.

Конкурсна комисија ће вредновати знање кандидата тако што ће у усменом разговору проверити познавање кандидата у области организације и рада суда, опште културе, стручно знање кандидата из области рада на радном месту за које кандидат конкурише и прибављено мишљење претходног послодавца у односу према послу и квалитету рада. Вештине кандидата конкурсна комисија ће вредновати ценећи вештину рада на рачунару, вештину комуникације, логичког и аналитичког резоновања и елоквенције.

Време и место провере оспособљености, знања и вештина кандидата биће одређени накнадно, након истека рока за подношење пријава на конкурс. Кандидати ће о обављању разговора са комисијом бити обавештавани телефоном, или на други погодан начин.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Вера Остојић, сарадник за кадровске послове и административно техничке послове, телефон 011/635-4609.

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневним новинама „Политика“, у публикацији НСЗ послови и на web страници Вишег суда у Београду www.bg.vi.sud.rs.