ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ОД 09.12.2020.ГОДИНЕ

 

        Оглас је истекао

 

 

Датум оглашавања конкурса: 09.12.2020. године

Последњи дан рока за подношење пријава: 17.12.2020. године

На основу одредбе члана 47, 54, 55, 56 и 61. Закона о државним службеницима (Службени гласник PC" број 79/05, 81/05- испр, 83/05- испр, 64/07, 67/07- испр, 116/08, 104/09,  99/14, 94/17 и 95/18), одредбе члана 8. став 4. у вези са чланом 2. став 8, члана 9. став 3, чланова 10,11,12,13,14,15,16. и 26. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ број 2/19), као и на основу Правилника о саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор за извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима („Службени гласник РС“ број 30/19), а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду Су I-9 1/2019 од 18.03.2019. године, измењеним Правилником о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду Су I – 9 2/2019 од 11.07.2019.године, који је ступио на снагу дана 22.08.2019. године, као и на основу Закључака Комисије Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-5276/2019 од 29.05.2019.године, 51 број 112-8375/2019 од 28.08.2019.године, 51 број 112-9570/2019 од 27.09. 2019.године и 51 број 112-12608/2019-1 од 13.12.2019.године, председник Вишег суда у Београду, судија Александар Степановић оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ

 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Виши суд у Београду, Београд, Улица Савска број 17а

 

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место судијски помоћник – виши судијски сарадник
звање: самостални саветник
број извршилаца: 9 (девет)

Опис послова радног места: помаже судији у раду; израђује нацрте судских одлука; проучава правна питања, судску праксу и правну литературу; израђује нацрте правних схватања; усвојена правна схватања припрема за објављивање; врши самостално или уз надзор и по упутствима судије друге стручне послове, као и друге послове по налогу председника Суда.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из области правне науке – на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани правник, или на специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, најмање две године радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита и потребне компетенције за ово радно место.

 

2. Радно место судијски помоћник – судијски сарадник
звање:  саветник
број извршилаца: 3 (три)

Опис послова радног места: помаже судији у раду; израђује нацрте једноставнијих судских одлука; проучава правна питања, судску праксу и правну литературу у једноставнијим предметима; врши самостално или уз надзор и по упутствима судије друге стручне послове, као и друге послове по налогу председника Суда.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из области правне науке – на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани правник, или на специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и потребне компетенције за ово радно место.

 

3. Радно место у пријемној канцеларији, експедицији и архиви
звање: референт
број извршилаца
: 2 (два)

Опис послова радног места: прима списе, поднеске, новчана писма, телеграме и остала писмена упућена Суду преко поштанске службе, курира, достављача или непосредно; одваја писмена према хитности и материји, распоређује их по одељењима и стара се да писмена буду уредно и на време предата судским одељењима; врши отпрему, односно достављање писмена поштанској служби, распоређује доставе, франкира их и уводи у одговарајућу књигу; у архиви прима свршене предмете, организује њихово сређивање по врсти и редним бројевима година; издаје предмете по захтеву овлашћених лица, а по писменом одобрењу председника суда или судија, о чему води посебну евиденцију; прима, сређује и стара се о архивирању и чувању осталих докумената која се по одлуци надлежних органа одлажу у архиву; обавља и друге послове по налогу секретара суда, управитеља писарнице и шефа одсека писарнице.

Услови за рад на радном месту: завршена средња школа друштвеног, природног или техничког смера или гимназија, у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно трећи или четврти степен стручне спреме, најмање две године радног искуства у струци и положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

 

4. Радно место записничар
звање: референт
број извршилаца:
4 (четири)

Опис послова радног места: по годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен; као записничар за време суђења куца записнике; куца текстове по диктату и са диктафона; врши препис тонског записа главног претреса; израђује све врсте табела; сређује списе, води рачуна о уредности списа и води попис списа сходно одредбама Судског пословника; обавља потребне техничке послове у вези са суђењем; поступа по наредбама са записника; саставља извештаје са расправа и претреса ради доставе писарници; по налогу руководиоца дактилобироа обавља и послове записничара у дактилобироу; стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, обавља и друге послове по налогу судије код којег је распоређен и руководиоца дактилобироа.

Услови за рад на радном месту: завршена средња школа друштвеног, природног или техничког смера или гимназија, у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно трећи или четврти степен стручне спреме, најмање две године радног искуства у струци, положен испит за дактилографа Iа или Iб класе, положен државни стручни испит  и потребне компетенције за ово радно место.

 

5. Радно место техничар за информационо -  техничку подршку
Звање: референт
Број извршилаца:
1 (један)

Опис послова радног места: обавља послове инсталирања и текућег одржавања рачунарске опреме у суду, врши инсталацију софтверских апликација, самостално отклања мање кварове на деловима рачунарске опреме, стара се о благовременом и превентивном сервисирању рачунарске и комуникационе опреме и води евиденцију, планира и врши замену потрошног материјала, пружа техничку подршку запосленима, обавља послове евиденције информатичких ресурса суда, стара се о ажурирању сајта суда, врши нарезивање и штампање презентационих дискова суда, врши имплементацију антивирусне заштите, израђује основе web презентације и дизајн пословног материјала суда, израђује статистичке извештаје у електронском и папирном облику и активно учествује у креирању аналитичких послова у суду, прати спровођење аналитичко-статистичких послова и имплементираних послова апликативног софтвера у суду, по налогу и упутствима систем администратора спроводи обуку запослених за примену пословних апликација, и обавља друге послове по налогу председника суда, секретара суда и руководиоца службе.

Услови за рад на радном месту: завршена средња школа природног или техничког смера или гимназија, у четворогодишњем трајању, односно четврти степен стручне спреме, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетенције за ово радно место.

 

6. Радно место информатичар за аудио-видео подршку
Звање: референт
Број извршилаца: 1 (један)

Опис послова радног места: прати рад и контролише техничке ресурсе конгресног система и сервера за дигитално снимање и транскрипцију; контролише аудио-видео излазе; спроводи и стара се о мултимедијалним преносима са удаљених локација и видео конференцији, врши дигитално снимање на аудио серверима; контролише рад ТВ монитора у судницама и медија центру; архивира аудио-видео записе на екстерне медије; ради на монтажи снимљеног материјала за потребе заштите података о личности; контролише дистрибуцију аудио видео сигнала; ради са аудио видео миксетом, режира и контролише пренос из судница; подешава опрему према упутству произвођача опреме и идентификује евентуалне техничке недостатке; скремблује аудио и видео сигнал у случају заштићених лица; пружа техничку подршку запосленима и обавља друге послове по налогу председника суда, секретара суда и руководиоца службе.

Услови за рад на радном месту: завршена средња школа природног или техничког смера или гимназија, у четворогодишњем трајању, односно четврти степен стручне спреме, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци и потребне компетенције за ово радно место.

 

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне компетенције, посебне функционалне компетенције, понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

 

1. Провера општих функционалних компетенција:

- Организација и рад државних органа Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем – тест);

- Дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем задатака практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару);

- Пословна комуникација (провера ће се вршити писменом симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције „Дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни обаразац (уредно и у потпуности попуњен у делу *рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Провера сваке од општих функционалних компетенција не може трајати дуже од једног сата.

Кандидати који су освојили један бод у провери одређене компетенције, искључују се из даљег изборног поступка.

Информације о материјалу за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији суда.

 

2. Провера посебних функционалних компетенција:

Међу кандидатима врши се провера посебних функционалних компетенција и то:

1. За радно место судијски помоћник – виши судијски сарадник:

Посебна функционална компетенција у области рада судска управапознавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда – провера ће се вршити писаним путем – тест.

Посебна функционална компетенција за радно место судијски помоћник – виши судијски сарадникпоседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

Посебна функционална компетенција за радно место судијски помоћник – виши судијски сарадникпрезентерске вештине, вештине управљања поступком и вештине извештавања у предметима  – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

 

2. За радно место судијски помоћник – судијски сарадник:

Посебна функционална компетенција у области рада судска управапознавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда – провера ће се вршити писаним путем – тест.

Посебна функционална компетенција за радно место судијски помоћник –судијски сарадникпоседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

Посебна функционална компетенција за радно место судијски помоћник –судијски сарадникпрезентерске вештине, вештине управљања поступком и вештине извештавања у предметима  – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

 

3. За радно место у пријемној канцеларији, експедицији и архиви:

Посебна функционална компетенција за радно место у пријемној канцеларији, експедицији и архивипознавање прописа: Закон о општем управном поступку, Закон о државним службеницима и Судски пословник, познавање прописа којим се уређује употреба печата и штамбиља у државном органу и  познавање прописа којима се уређује поступање са архивском грађом – провера ће се вршити писаним путем – тест.

Посебна функционална компетенција у области рада административни послови - познавање канцеларијског пословања – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

Посебна функционална компетенција у области рада судска писарницазнање и вештине потребне за рад на пословном софтверу за управљање предметима  – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

 

4. За радно место записничар:

Посебна функционална компетенција за радно место записничарпознавање прописа: Закон о општем управном поступку, Закон о државним службеницима и Судски пословник – провера ће се вршити писаним путем – тест.

Посебна функционална компетенција у области рада административни послови - познавање канцеларијског пословања – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

Посебна функционална компетенција у области рада административни пословипознавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

 

5. За радно место техничар за информационо – техничку подршку:

Посебна функционална компетенција за радно место техничар за информационо – техничку подршкупознавање прописа: Закон о општем управном поступку, Закон о државним службеницима и Судски пословник – провера ће се вршити писаним путем – тест.

Посебна функционална компетенција у области рада информатички послови - познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података (познавање office пакета и интернет технологије, одржавање хардвера и поседовање знања из области информационе безбедности) – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

Посебна функционална компетенција у области рада информатички послови у правосуђузнање и вештине за обуку запослених за рад са пословним софтвером – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

 

6. За радно место информатичар за аудио – видео подршку:

Посебна функционална компетенција за радно место информатичар за аудио - видео подршкупознавање прописа: Закон о општем управном поступку, Закон о државним службеницима и Судски пословник – провера ће се вршити писаним путем – тест.

Посебна функционална компетенција у области рада информатички послови - познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података (познавање office пакета и интернет технологије, одржавање хардвера и поседовање знања из области информационе безбедности) – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

Посебна функционална компетенција у области рада информатички послови у правосуђузнање и вештине за обуку запослених за рад са пословним софтвером – провера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

 

Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног од понуђених одговора из базе питања објављене на интернет презентацији Вишег суда у Београду. Кандидат може на свако питање дати, односно заокружити само један одговор. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима, комисија ће удаљити кандидата са теста. У том случају сматра се да кандидат није положио тест.

Време за израду теста је 45 (четрдесетпет) минута.

Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику да предлог решења одређеног задатка који је типичан за обављање послова радног места.

Време за припрему задатка је 15 (петнаест) минута.

 

3. Провера понашајних компетенција:

Провера понашајних компетенција и то: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет, вршиће се од стране дипломираног психолога путем упитника.

 

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата:

Процена мотивације за рад на свим радним местима и прихватања вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

IV Врста радног односа и место рада за сва радна места:

За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време у Вишем суду у Београду, Савска улица број 17а, уз обавезан пробни рад за оне који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад траје 6 (шест) месеци.

 

V Општи услови за рад на свим радним местима:

- да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије;

- да учеснику конкурса није раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;

- да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци

 

VI Датум оглашавања и рок за подношење пријава на конкурс:

Датум оглашавања: 09.12.2020. године

Јавни конкурс је оглашен на огласној табли Вишег суда у Београду,  на интернет презентацији Вишег суда у Београду, на порталу е-управе и на интернет презентацији и у периодичном издању Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – публикација „Послови“.

Последњи дан рока за подношење пријава је 17.12.2020. године.

 

VII Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Вишег суда у Београду (https://www.bg.vi.sud.rs/).

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу.

Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве подноси се на шалтеру пријема Вишег суда у Београду, Савска улица број 17а, Београд или путем поште на исту адресу са назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - назив радног места“.

Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

 

VIII Докази које прилажу кандидти који су успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом:

- биографија са наводима о досадашњем радном искуству;

- уверење о држављанству Републике Србије;

- извод из матичне књиге рођених;

- диплома којом се потврђује стручна спрема;

- за радна место судијски помоћник – виши судијски сарадник у звању самостални саветник и судијски помоћник – судијски сарадник у звању саветник: уверење о положеном правосудном испиту;

- за радна места: у пријемној канцеларији, експедицији и архиви у звању референт, техничар за информационо – техничку подршку у звању референт и информатичар за аудио – видео подршку у звању референт – уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;

- за радно место записничар у звању референт - уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном испиту за дактилографа Iа или Iб класе;

- исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења, уговори и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

-потврду да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа у коме  је учесник интерног конкурса био у радном односу;

- уверење да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци, издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије,  не старије од шест месеци);

-други докази о стеченим знањима и вештинама.

Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

 

IX Рок за подношење доказа:

Кандидати који су успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом, позивају се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу суда са назнаком „За јавни конкурс“.

 

X Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:

Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс,  изборни поступак ће се спровести у просторијама Вишег суда у Београду, у Савској улици број 17а. Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве. Изборни поступак ће започети по истеку рока за подношење пријава.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

 

XI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Биљана Томић, саветник за аналитичке и кадровске послове Вишег суда у Београду, контакт телефон 011/745-1448.

 

НАПОМЕНЕ:

- Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).

- Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у Обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

- Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази биће одбачене.

- Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа.

- Положен државни испит није услов нити предност за заснивање радног односа.

- Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

-  Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија именована одлуком председника Вишег суда у Београду.

- Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.

-  Виши суд у Београду не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази и појмови који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

- Овај оглас објављује се на интернет презентацији Вишег суда у Београду https://www.bg.vi.sud.rs/, на огласној табли Вишег суда у Београду, на порталу e-uprave и на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се преузети на званичној интернет презентацији Вишег суда у Београду  (https://www.bg.vi.sud.rs/).

 

ОБРАСЦИ

БАЗА ПИТАЊА ЗА ПРОВЕРУ ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

БАЗА ПИТАЊА ЗА ПРОВЕРУ ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА