Контакт подаци

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ - основни подаци

                                 Савска 17а                                                                       Устаничка 29

 

Адреса:

Седиште Вишег суда у Београду (кривична и грађанска одељења) - Улица Савска 17а, 11000 Београд
Посебна одељења - Улица Устаничка бр.29, 11000 Београд

 

Телефони:

ЦЕНТРАЛА: 011/745-1515 - Кривична и грађанска одељења, Улица Савска 17а, 11 000 Београд

 

Кратка обавештења о предметима и заказивање разгледања судских списа кривичних и
грађанских одељења (у периоду од 9,00 до 13,00 часова):

контакт телефон: 011/745-1139;

 

Факс кривичних одељења: 011/745-1493
Факс Посебних одељења: 011/308-2780

Еmail: uprava@bg.vi.sud.rs   - ИСКЉУЧИВО ЗА КОМУНИКАЦИЈУ ИЗМЕЂУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Website: www.bg.vi.sud.rs 

Матични број: 17772678
Шифра делатности: 8423
ПИБ:
106398735
Жиро рачун-депозит: 840-238802-67
Жиро рачун-судске таксе: 840-29584845-11
Жиро рачун-новчана казна, трошкови кривичног поступка и паушала: 840-29558845-23

 

За потребе достављања поднесака у облику електронског документа у  изборним предметима Виши суд је формирао посебну адресу електронске поште и то: lokalni.izbori@bg.vi.sud.rs.

 

ОБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ ДА ЈЕ ОД 08.10.2020.ГОДИНЕ ОТВОРЕНА МАИЛ АДРЕСА ЗА ДОСТАВУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПИСМЕНА СНАБДЕВЕНИМ КВАЛИФИКОВАНИМ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПОТПИСОМ elektronski.podnesak@bg.vi.sud.rs - обавештење о начину предаје можете да прочитате овде

 

 

Обавештавамо грађане да захтеве за издавање уверења да се против физичког лица не води кривични поступак пред судом и јавним тужилаштвом, да се против правног лица не води кривични поступак пред судом или јавним тужилаштвом као и уверење из казнене евиденције о (не)осуђиваности правног лица могу поднети на једном месту, путем Портала  е-управа. Грађани оригинал уверења могу добити у свом е сандучету на Порталу е Управе уз могућност преузимања и у суду који је издао уверење. Ближе информације о начину подношења захтева можете пронаћи на следећем линку: https://euprava.gov.rs/usluge/6521    

Уколико имате питања у вези са издавањем уверења, молимо вас да се обратите на uverenja@mpravde.gov.rs

 

КОНТАКТИ

Управа суда:

Секретар суда

Ива Богдановић,
контакт телефон: 011/745-1406,
e-mail: iva.bogdanovic@bg.vi.sud.rs

Управитељ суда

Мирослав Сламарски,
контакт телефон: 011/745-1075,
e-mail: miroslav.slamarski@bg.vi.sud.rs

Координатор за медије и
овлашћено лице за поступање
по захтевима за слободан
приступ информацијама
од јавног значаја

Милица Величковић,
контакт телефон: 011/745-1408 и 063/654-687,
е-mail: milica.velickovic@bg.vi.sud.rs

Овлашћено лице за поступање
по захтевима на основу
Закона о заштити података
о личности - заменик председника суда
у грађанским одељењима

судија Милица Стојковић,
којој ће у обављању ових послова
помагати виши судијски сарадник

Милица Величковић,
контакт телефон: 011/745-1336
e-mail: lzzpol@bg.vi.sud.rs 

Писарница:

Управитељ писарнице
Вишег суда у Београду

Весна Обрадовић,
контакт телефон: 011/745-1073

Шеф одсека кривичне писарнице
Вишег суда у Београду,
Улица Савска 17а

Снежана Александровић,
контакт телефон: 011/745-1161

Шеф одсека писарнице Посебног
одељења за сузбијање корупције
Вишег суда у Београду, Улица Савска 17а

Јелена Јовановић,
контакт телефон: 011/735-9258

Шеф одсека грађанске писарнице
Вишег суда у Београду, Улица Савска 17а

Зорица Стефановић,
контакт телефон: 011/745-1295

Писарница Посебног одељења за организовани криминал и

Одељења за ратне злочине:

Шеф одсека писарнице Посебног
одељења за организовани криминал и
Одељења за ратне злочине
Вишег суда у Београду,
Улица Устаничка бр.29

Виктор Вуковић,
контакт телефон: 011/308-2514

Дежурана:

Улица Савска 17а

други спрат А блок, кабинет број 9,
контакт телефон:  011/745-1394

Рачуноводство:

Руководилац рачуноводства
Вишег суда у Београду

Мирјана Миленковић Петровић,
контакт телефон: 011/745-1447

Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима:

Улица Устаничка број 29

Славица Пековић, контакт телефон: 011/ 3082 -644
Анђела Радоњић, контакт телефон: 011/ 3082-586
факс службе 011/3082-786