ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧИХ РАДНИХ МЕСТА У ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ

 

        Оглас је истекао

 ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, на основу чланa 47, члана 48, члана 54. и члана 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005 - испр, 83/2005 - испр, 64/2007, 67/2007 - испр, 116/2008, 104/2009, 99/2014 и 94/2017), члана 15. став 2, члана 17. став 3, члана 20. и члана 21. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ број 41/2007 и 109/2009), Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду I Су бр. 9/15-1 од 22.12.2015.године, измењеног Правилником о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду Су I – 9  1/2017 од 22.08.2017.године и Су I – 9  1/2018 од 08.02.2018.године, као и Закључка Комисије Владе Републике Србије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-8945/2018 од 21.09.2018.године, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧИХ РАДНИХ МЕСТА У ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ

 

Орган у коме се радно место попуњава:

Виши суд у Београду, Београд, Улица Савска број 17а, са привременим седиштем у Катанићевој улици број 15.

 

Радна места која се попуњавају:

1. Радно место судијски помоћник – виши судијски сарадник, звање: самостални саветник 

Број извршилаца:  6

Опис послова радног места: помаже судији у раду; проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима; израђује нацрте судских одлука и припрема правне ставове за публиковање; врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге послове по налогу председника суда или судије.

 

Услови за рад на радном месту:

- завршен Правни факултет, односно стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету;
- положен правосудни испит;
- најмање две године радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање прописа којима се уређује организација и рад судова, познавање материјалних и процесних закона који се примењују у поступцима пред Вишим судом у Београду – провераваће се усмено, на основу обављеног разговора са кандидатима; вештина комуникације,  логичког и аналитичког резоновања и елоквенције – провераваће се усмено, на основу обављеног разговора са кандидатима. Проверу стручне оспособљености, знања и вештина које се оцењују у изборном поступку потребних за обављање послова на радном месту које се попуњава,  Конкурсна комисија извршиће и увидом у податке из пријаве на конкурс и доказе приложене уз пријаву.

2. Радно место судијски помоћник – судијски сарадник, звање: саветник

Број извршилаца:  4

Опис послова радног места: помаже судији у раду;  проучава правна питања у вези са радом судија у једноставнијим предметима; израђује нацрте једноставнијих судских одлука и припрема правне ставове за публиковање; врши под надзором и по упутствима судије друге стручне послове и друге послове по налогу председника суда или судије.

Услови за рад на радном месту:

- завршен Правни факултет, односно стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету;
- положен правосудни испит;

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање прописа којима се уређује организација и рад судова, познавање материјалних и процесних закона који се примењују у поступцима пред Вишим судом у Београду – провераваће се усмено, на основу обављеног разговора са кандидатима; вештина комуникације,  логичког и аналитичког резоновања и елоквенције – провераваће се усмено, на основу обављеног разговора са кандидатима. Проверу стручне оспособљености, знања и вештина које се оцењују у изборном поступку потребних за обављање послова на радном месту које се попуњава,  Конкурсна комисија извршиће и увидом у податке из пријаве на конкурс и доказе приложене уз пријаву.

3. Радно место записничар, звање: референт

Број извршилаца:  3

Опис послова радног места: по годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен; као записничар за време суђења куца записнике, транскриптује аудио записе главног претреса и све остале диктате по налогу судије; сређује списе сходно одредбама Судског пословника и обавља потребне техничке послове у вези са суђењем; поступа по наредбама са записника; саставља извештаје са расправа и претреса ради доставе писарници; води рачуна о уредности списа и води попис списа; по налогу руководиоца дактилобироа обавља и послове записничара у дактилобироу; стара се о чувању и преносу података, доступности материјала, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, обавља и друге послове по налогу судије и руководиоца дактилобироа, односно по његовим општим упутствима.

Услови за рад на радном месту:

- трећи или четврти степен стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера;
- најмање две године радног искуства у струци;
- положен испит за дактилографа Iа или Iб класе;
- познавање рада на рачунару;
- положен државни стручни испит.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање одредби Судског пословника које се односе на рад записничара – провераваће се усмено, на основу обављеног разговора са кандидатима; познавање рада на рачунару – провераваће се увидом у доказ о познавању рада на рачунару или практичним радом на рачунару; вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања и елоквенције – провераваће се усмено, на основу обављеног разговора са кандидатима. Проверу стручне оспособљености, знања и вештина које се оцењују у изборном поступку потребних за обављање послова на радном месту које се попуњава,  Конкурсна комисија извршиће и увидом у податке из пријаве на конкурс и доказе приложене уз пријаву.

 

Општи услови за рад на свим радним местима:

- да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије;
- да учесник поступка има општу здравствену способност;
- да учеснику конкурса није раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа;
- да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Место рада за сва радна места: Београд, Катанићева улица број 15 и Тимочка улица број 15.

 

Рок за подношење пријава на конкурс: 8 (осам) дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном  издању огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон и имејл адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини  радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс. У пријави могу бити наведени и подаци о евентуалном стручном усавршавању и посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома о стручној спреми;
- исправе којима се доказује радно искуство (потврде, решења, уговори и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
- фотокопија радне књижице издате закључно са 31. 12. 2015. године (уколико је кандидат поседује);
- уверење о положеном правосудном испиту (за радно место под број 1. и 2);
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (за радно место под бројем 3);
- доказ – потврду, уверење о положеном испиту за дактилографа Iа или Iб класе (за радно место под бројем 3);
- сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару (за радно место под бројем 3);
- уверење о општој здравственој способности за рад;
- доказ – потврда, решење да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужност из радног односа издата од стране државних органа у којима је учесник јавног конкурса био у радном односу;
- уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, не старије од шест месеци);

Образац 1 – Изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Фотокопија радне књижице не мора бити оверена.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту, уверење о положеном државном стручном испиту и уверење да кандидат није осуђиван.

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат, уз пријаву на конкурс и наведене доказе, достави попуњен Образац - Изјаву којом се опредељује за једну од могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да кандидат то учини сам, како би орган могао даље да поступа. Изјава мора бити својеручно потписана.

 

Образац - Изјава може се преузети на интернет презентацији Вишег суда у Београду у оквиру обавештења о јавном конкурсу.  (https://www.bg.vi.sud.rs/)

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Виши суд у Београду, 11000 Београд, Улица Катанићева број 15, са назнаком: „За јавни конкурс – попуњавање извршилачког радног места (навести радно место за које се подноси пријава)“.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Вера Остојић, сарадник за кадровске послове и административно техничке послове Вишег суда у Београду, контакт телефон 011/635-4609.

Место, дан и време када ће се обавити провера оспособљености, знања и вештина кандидата: Са кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, а чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, изборни поступак ће се спровести у просторијама Вишег суда у Београду, у Катанићевој улици број 15. Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени телефоном или на други погодан начин.

 

НАПОМЕНЕ

- Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

- Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

- Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.

- Сви појмови који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

- Овај оглас објављује се на интернет презентацији Вишег суда у Београду https://www.bg.vi.sud.rs/, на порталу е-управе, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

ИЗЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС - pdf.formatu Величина: 0.06 MB
ЈАВНИ КОНКУРС - можете да преузмете у pdf.formatu Величина: 0.1 MB