ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Вишем суду у Београду - 20.04.2022. године


        Оглас је истекао

 

 

Република Србија
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Су V бр. 35- 585 /2022
20.04.2022. године
Београд

На основу одредби чланова 47, 48, 50, 51 и 61 Закона о државним службеницима ("Сл. гласник PC" бр. 79/05, 81/05- испр., 83/05- испр., 64/07, 67/07- испр., 116/08, 104/09,  99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 2 став 8, члана 3 став 2, члана 4, члана 5 став 3 и став 4, члана 6, члана 7, члана 13, члана 14 и члана 16 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима ("Сл. гласник PC" бр. 2/19 и 67/21), члана 5, члана 6, члана 15, члана 16, члана 17, члана 18, члана 20 став 1 и став 2 и члана 26 Правилника саставу конкурсне комисије, начину провере компетенција, критеријумима и мерилима за избор на извршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима ("Сл. гласник PC" бр. 30/19), у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду Су I-9 бр. 1/19 од 18.03.2019. године и Правилником о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду Су I-9 бр. 2/19 од 11.07.2019. године, председник Вишег суда у Београду, судија Александар Степановић оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког радног места у Вишем суду у Београду

 

I Орган у  коме се радно место  попуњава:

Виши суд у Београду,  Београд, Улица Савска број 17а

 

II Радно место које се попуњава:

Радно место за кадровске послове и административно техничке послове

Звање: сарадник

Број извршилаца: 1 (један)

Опис послова радног места: обавља послове у вези са остваривањем права по основу рада за судије и послове у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља; припрема нацрте одлука, решења и уговора из области радних односа и радног aнгажовања лица ван радног односа, као и пропратне дописе; обавља административно-техничке послове везане за заснивање радног односа и за потребе дисциплинске комисије; води „Су“ уписник за кадровске послове; води матичну евиденцију са регистрима и адресаром и помоћне евиденције, као и персонална досијеа судија и судског особља; води пријаве, одјаве и промене осигурања електронским путем преко портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања; уноси и ажурира податке о судијама и судском особљу у апликацији Високог савета судства за вођење личних листова; води евиденцију долазака и одлазака са рада, плаћеног или неплаћеног одсуства, као и привремене спречености за рад; води евиденцију коришћења годишњих одмора; води евиденцију и припрема податке о часовима присуства на раду судија и судског особља за обрачун и исплату плата; доставља потребне податке рачуноводству ради обрачуна плата; учествује у поступку оцењивања државних службеника; учествује у припреми плана коришћења годишњег одмора; издаје потврде у вези са правима по основу рада о подацима о којима суд води службену евиденцију; припрема потребне извештаје; обавља и друге послове по налогу председника суда и секретара суда.

Услови за рад: стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука-на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.

 

III Место рада:

Седиште Вишег суда у Београду, Улица Савска број 17а.

 

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак спроводи се из две обавезне фазе и то фазе у којој се проверавају посебне функционалне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

 

1. Провера посебних функционалних компетенција

Посебне функционалне компетенције које се проверавају у изборном поступку су:

Посебна функционална компетенција за област рада: административни послови (познавање канцеларијског пословања, познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података, израда потврда и уверења о  којима се води службена евиденција и познавање метода интерних књига) провераваће се усменим путем-разговор за кандидатом.

Посебна функционална компетенција за област рада: судска управа (познавање материјалних и процесних прописа релевантних за надлежност суда и познавање прописа релевантних за судску управу) провераваће се писаним путем-тест.

Посебна функционална компетенција за радно место за кадровске послове и административно техничке послове: познавање прописа Судски пословник, Закон о општем управном поступку, Закон о државним службеницима и Закон о раду, познавање прописа којима се уређују радно правни односи у државним органима, познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова радног места за кадровске и административно-техничке послове провераваће се писаним путем-тест.

Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених одговора. Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног од понуђених одговора из базе питања објављене на интерент презентацији Вишег суда у Београду. Кандидат може на свако питање дати, односно заокружити само један одговор. Свако брисање или исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средствима (коришћењем уџбеника, бележака, мобилних телефона, преписивања и друго), комисија ће удаљити кандидата са теста. У том случају сматра се да кандидат није положио тест.

Време за израду теста је 60 (шездесет) минута.

Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику да предлог решења одређеног задатка који је типичан за обављање послова радног места.

Време за припрему задатка је 30 (тридесет) минута.

Мерила која ће бити коришћена за вредновање посебних функционалних компетенција путем разговора са кандидатом су: стручна заснованост, аналитичност, систематичност, прецизност и тачност у навођењу података и јасноћа у изношењу личног става и мишљења.

Након пријема извештаја о резултатима провере посебних функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу тих компетенција, спровешће се интервју кандидата са Комисијом.

 

2. Интервју са Комисијом и вредновање кандидата

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа-провераваће се путем интервјуа са Комисијом (усмено).

 

V Општи услови за рад:

-да је учесник конкурса пунолетан држављанини Републике Србије;

-да учеснику конкурса није раније престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа,

-да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

VI Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу: Право учешћа на интерном конкурсу имају државни службеници који су у радном односу на неодређено време у Вишем суду у Београду, Основном суду у Лазаревцу и Основном суду у Обреновцу.

Интерни конкурс спровешће Конкурсна комисија именована одлуком председника Вишег суда у Београду.

 

VII Рок за подношење пријава на конкурс:

Рок за подношње пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања интерног конкурса на интернет презентацији Вишег суда у Београду и огласној табли Вишег суда у Београду дана 20.04.2022. године. Последњи дан за подношење пријава је 28.04.2022. године. Интерни конкурс је оглашен на огласним таблама Вишег суда у Београду, Основног суда у Лазаревцу, Основног суда у Обреновцу и интернет презентацији Вишег суда у Београду.

 

VIII Пријава на интерни конкурс:

Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве, који је доступан на интернет презентацији Вишег суда у Београду.

Образац пријаве, који мора бити својеручно потписан, шаље се на адресу Виши суд у Београду, Ул. Савска 17а, 11 000 Београд, са назнаком за "Интерни конкурс-попуњавање извршилачког радног места за кадровске послове и административно техничке послове" или непосредно предајом на пријемном шалтеру Вишег суда у Београду, Ул. Савска 17 а, Београд.

Приликом предаје пријаве на конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у Образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.

 

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са Конкурсном комисијом:

-решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен;

-диплома којом се потврђује стручна спрема;

-уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;

-исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења, уговори и   други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

-потврду да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране државног органа  у коме је учесник интерног конкурса био у радном односу;

-уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци, издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије (не старије до шест месеци);

-попуњену и потписану изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће Виши суд у Београду прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција ( Образац бр.1) или ће то кандидат сам учинити ( Образац бр.1а).

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.

 

X Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли фазу провере посебних функционалних компетенција, пре интервјуа са Конкурсно комисијом позивају се да у року од 5 (пет) радних дана, од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Виши суд у Београду, 11 000 Београд, Ул. Савска бр. 17а, са назнаком за "Интерни конкурс-попуњавање извршилачког радног места за кадровске послове и административно техничке послове".

 

XI Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:

Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести у просторијама Вишег суда у Београду, у Ул. Савска бр. 17а. Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве. Изборни поступак ће започети по истеку рока за подношење пријава.

Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим пријавама.

 

XII Трајање радног односа:

Радни однос се заснива на неодређено време.

 

XIII Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу:

Биљана Томић, саветник за аналитичке и кадровске послове Вишег суда у Београду, контакт телефон 011/745-1448.

 

НАПОМЕНЕ:

-Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/2016) прописано је, између осталог,  да у поступку који се пoкpeћe по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и oбpaђује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

-Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне рођених, уверење о држављанству,  уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење да кандидат није осуђиван.

-Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1. или 1а.) којом се опредељује за једну од две могућности и то да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да то кандидат учини сам.

-Обрасце 1. и 1а.  можете преузети на интернет презентацији  Вишег суда у Београду у оквиру обавештења о интерном конкурсу. Попуњену изјаву  неопходно је приложити   уз  напред   наведене доказе.

-Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви тражени докази биће одбачене.

-Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом, да тај испит положе у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа.

-Положен државни испит није услов нити предност за заснивање радног односа.

-Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

-Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована одлуком председника Вишег суда у Београду.

-Обавештавају се учесници конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.

-Виши суд у Београду не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази и појмови који су у овом огласу изражени су у граматичком мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

-Овај оглас објављује се на интернет презентацији Вишег суда у Београду, на огласној табли Вишег суда у Београду, Основног суда у Лазаревцу и Основног суда у Обреновцу.

Образац пријаве на конкурс, може се преузети на званичној интернет презентацији Вишег суда у Београду.

 

ОБРАСЦИ

БАЗА ПИТАЊА ЗА ПРОВЕРУ ПОСЕБНИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА