Признање стране судске одлуке

 

Законом о решавању сукоба закона са прописима других земаља ("Сл. лист СФРЈ", бр. 43/82 и 72/82 - испр., "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. гласник РС", бр. 46/2006 - др. закон) као и у билатералним уговорима који регулишу ову материју, прописана је надлежност и поступак за признање и извршење страних одлука. Страна судска одлука изједначује се са одлуком суда Републике Србије и производи правно дејство у Републици Србији, само ако је призна суд Републике Србије.

За признање страних судских одлука у Републици Србији надлежни су Виши судови и Привредни судови, у зависности од материје, а чланом 92. Закона, као један од услова за признање, прописана је узајамност.

У складу са Законом, постојање узајамности у погледу признања стране судске одлуке се претпоставља, док се супротно не докаже, а у случају сумње у постојање те узајамности, објашњење даје министарство надлежно за послове правосуђа на следећем линку:

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/3580/priznanje-i-izvrsenje-stranih-sudskih-odluka.php

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ СТРАНЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ Величина: 0.06 MB


ПРЕДЛАГАЧ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАЊЕ СТРАНЕ СУДСКЕ ОДЛУКЕ У ДВА ПРИМЕРКА, ПОПУЊЕН СА СВИМ ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА И СА СЛЕДЕЋИМ ОБАВЕЗНИМ ПРИЛОЗИМА:

 

1) Један примерак оригинала стране судске одлуке и два примерка фотокопије стране судске одлуке чије се признање тражи;

-страном судском одлуком сматра се и поравнање закључено пред судом,

-страном судском одлуком сматра се и одлука другог органа која је у држави у којој је донесена изједначена са судском одлуком, односно судским поравнањем ако се њиме регулишу статусни, породични и имовински односи, односно други материјално-правни односи са међународним елементом.

2) Потврда надлежног страног суда, односно другог органа о правноснажности стране судске одлуке по праву државе у којој је донесена;

3) Оригинал превода стране судске одлуке или одлуке другог органа чије се признање тражи, а која је изједначена са страном судском одлуком, сачињеног од стране судског тумача за подручје Вишег суда у Београду са два примерка фотокопије превода одлуке;

4) Уверење о држављанству подносиоца захтева;

5) Извод из матичне књиге рођених или фотокопија личне карте/пасоша са податком о месту рођења предлагача;

6) Пуномоћје за пријем писмена, уколико предлагач има пребивалиште или боравиште у иностранству.

 

НАПОМЕНА:

Чланом 1. Закона о судским таксама  ("Сл. гласник РС", бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 и 95/2018) прописано је да у поступку пред судовима плаћају се судске таксе по одредбама овог закона и Таксене тарифе која је његов саставни део. Тарифни број 1. под тачком (6) обавезује таксеног обвезника да се за предлог да се призна одлука страног суда и за жалбу против решења по предлогу плаћа се такса у износу од 1.900 динара пред судом опште надлежности. Тарифни број 2. под тачком (7) обавезује таксеног обвезника да се за решење о предлогу за признање и извршење одлуке иностраног суда или арбитраже плаћа се такса од 1.900 динара пред судом опште надлежност.

Члан 6. Закона о судским таксама  ("Сл. гласник РС", бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 и 95/2018) предвиђа да се таксе предвиђене Таксеном тарифом плаћају у судским таксеним маркама (у ком случају је потребно да се таксене марке приложе уз захтев) или у готовом новцу на рачун примаоца:

 

Пример налога за уплату Величина: 0.14 MB