Законом о уређењу судова ("Службени гласник РС", бр. 116/2008 и 104/2009) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", бр. 116/2008) основан је Виши суд у Београду, који је са радом почео 01. јануара 2010.године.

 

Председник Вишег суда у Београду је Александар Степановић, судија Врховног касационог суда.

Годишњим распоредом послова Вишег суда у Београду за 2023. годину одређена су следећа судијска одељења:

Одељење за претходни поступак

Првостепено кривично одељење

Другостепено кривично одељење

Одељење за малолетнике

Посебно одељење за сузбијање корупције

Посебно одељење за организовани криминал

Одељење за ратне злочине

Првостепено грађанско одељење

Другостепено грађанско одељење

Одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију

Одељење судске праксе

 

Према Правилнику о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду од 11.7.2019.године који је ступио на снагу 22.8.2019.године систематизован је укупан број од 470 запослених, од тога 338 државних службеника и 132 намештеника.

Сeдиштe Вишeг судa у Бeoгрaду je у згрaди правосудних органа у Савскoj улици број 17а, у кojoj згрaди сe нaлaзи Одeљeњe зa прeтхoдни пoступaк, Првостепено кривично одељење, Другостепено кривичнo oдeљeњe, Посебно одељење за сузбијање корупције и Одeљeњe зa мaлoлeтнике, Првостепено грађанско oдeљeњe, Другостепено грађанско одељење и Одeљeњe зa рeхaбилитaциjу, дoк сe Пoсeбнo oдeљeњe зa oргaнизoвaни криминaл и Oдeљeњe зa рaтнe злoчинe Вишeг судa у Бeoгрaду нaлaзe у судскoj згрaди у Устaничкoj улици брoj 29.