Предавање поднесака електронским путем преко електронске поште

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕДАЈЕ ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ ПОДНЕСАКА У ОБЛИКУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА

 

Законом о парничном поступку, Закоником о кривичном поступку, Законом о општем управном поступку и Судским пословником прописано је да странка може предати/доставити суду поднесак и у облику електронског документа путем електронске поште на адресу електронске поште која је од стране органа јавне власти одређена за пријем електронских поднесака.

Поднесак израђен као електронски документ физичка и правна лица (странке) достављају органима јавне власти путем електронске поште на адресу електронске поште која је од стране органа јавне власти одређена за пријем електронских поднесака (члан 15, став 1. Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању ( „Службени гласник РС“ бр. 94/2017.).

У општењу странке са органима јавне власти идентитет странке утврђен на основу регистроване шеме електронске идентификације високог нивоа поузданости замењује потпис странке на поднеску (члан 20. став 4. Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању „Службени гласник РС“ бр. 94/2017 и 52/21).

Квалификовани електронски потпис има исто правно дејство као и својеручни потпис. Квалификовани електронски потпис може да замени оверу својеручног потписа, ако је то прописано посебним законом (члан 50. став 2. и 3. Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању „Службени гласник РС“ бр. 94/2017 и 52/21).

Ако је законом прописано да акт треба да буде потписан од стране одређеног лица, сматра се да је тај услов испуњен за акт у облику електронског документа ако је на крају електронског документа наведено име и презиме одговарајућег лица и електронски документ потписан квалификованим електронским потписом тог лица (члан 157а. став 3. Судског пословника).

Поднеске странке могу предати Вишем суду у Београду електронским путем преко електронске поште, искључиво на адресу електронске поште Вишег суда у Београду која је одређена за пријем електронских докумената:

elektronski.podnesak@bg.vi.sud.rs

Електронски документ који странка доставља суду путем електронске поште, мора бити потписан квалификованим електронским потписом.

Тако потписан документ у електронском облику доставља се Вишем суду у Београду путем електронске поште и то у прилогу електронске поште.

Такође, странке могу доставити суду путем електронске поште и дигитализовани документ који је настао дигитализацијом изворног документа и који има исту доказну снагу као оригинални акт ако су кумулативно испуњени следећи услови и то:

1) да је дигитализација акта обављена на један од следећих начина, односно под надзором:

физичког односно овлашћеног лица физичког лица у својству регистрованог субјекта или овлашћеног лица правног лица чији је то акт, или лица које је овлашћено за оверу потписа, рукописа и преписа у складу са законом који уређује оверу потписа, рукописа и преписа, или лица које је посебним законом овлашћено за оверу дигитализованог акта;

2) да је истоветност дигитализованог акта са оригиналом потврђена квалификованим електронским печатом или квалификованим електронским потписом лица из подтач. (1)-(3) овог става или лица на кога су пренете надлежности на основу којих је акт донет.

Странка која доставља Вишем суду у Београду поднеске путем електронске поште дужна је да означи адресу електронске поште коју је одредила за пријем потврде о пријему документа у електронском облику, односно адресу пребивалишта - боравишта или адресу лица овлашћеног за пријем писмена ради достављања потврде путем јавног поштанског оператера (ПТТ).

Електронска пошта пристигла на званичну адресу електронске поште у току дана од 00:00 до 24:00 часа заводи се првог наредног радног дана, под датумом пријема, а уноси се према временском редоследу пријема. Изузетно, када се рокови рачунају на сате, електронска пошта се заводи истог дана према временском редоследу пријема.

Информације о формату електронског документа, о томе како се врши потписивање електронског документа квалификованим електронским потписом и подешавањима апликација за потписивање квалификованим елетронским потписом, странке се могу упознати на интернет странама квалификованих пружаоца услуга од поверења.