Судски тумачи за Македонски језик

р.бр.

име и презиме

адреса

тел / факс / е-маил

1

ДУШАНА АПОСТОЛСКА

Београд,ул.Бул.Николе Тесле 34 ст.4

011/2698-831 и 063/810-71-00

2

АНА ЧАЛОВСКА

Београд,ул.Кумановска 15

011/24-34-335 и 063/689-767

3

ВЕРКА МАРИЋ

Београд,ул.Мирка Луковића 1

011/30-49-356 и 064/010-4556

4

НАДА ТОНИЋ

Београд,ул.Војводе Бране 38

011/244-53-96 и 064/182-28-07

5

ЉУДМИЛА ЏОКИЋ

Београд,ул.Суседградска 2/4

011/2335-764 и 062/820-17-99

6

НАДА СТОЈАНОВИЋ

Београд,ул.Пере Ћетковића 66/13

011/2085-255 и 064/26-66-010

7

БОЈАНА СТАНКОВИЋ

Београд,ул.Панчићева 14/28

011/21-80-250 и 063/88-16-679

8

ДУШАН КНЕЖЕВИЋ

Београд,ул.др.Агостина Нета 74

011/6277-662 и 064/13-20-682

9

НАДЕЖДА ОСТОЈИЋ

Београд,ул.Кнегиње Зорке 56

011/755-7046 и 063/341-298