Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима

На основу одредбе члана 11. Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине ("Службени гласник РС", бр. 67/2003, 135/2004, 61/2005, 101/2007 и 104/2009) у Вишем суду у Београду образована је Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима, која обавља административно-техничке послове, послове везане за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима, као и послове обезбеђења услова за примену процесних одредаба овог закона.

Рад Службе за помоћ и подршку уређује се Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Београду, који је вршилац функције председника Вишег суда у Београду донео 30.04.2010.године, и који је ступио на снагу 19.05.2010.године, уз сагласност министра надлежног за правосуђе.

У наведеној служби успоставља се контакт са службама у региону у вези доласка и одласка сведока, као и у вези организовања видеоконференцијске везе, уколико се сведок одлучи да на тај начин сведочи, као и о другим мерама заштите сведока.

Такође, у наведеној служби води се евиденција о свим сведоцима који се појављују у поступку, те се о раду службе председнику суда достављају месечни извештаји, затим се организују сведоку превоз и хотелски смештај и врши контактирање Јединице за заштиту сведока ради њеног ангажовања у вези доласка сведока у суд, ради давања исказа.