Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима

Нa oснoву oдрeдбe члaнa 11 Зaкoнa o oргaнизaциjи и нaдлeжнoсти држaвних oргaнa у пoступку зa рaтнe злoчинe („Службени гласник РС“ број 67/03, 135/04, 61/05, 101/07, 104/09, 101/2011 и 6/2015) у Вишeм суду у Бeoгрaду oбрaзoвaнa je Службa зa пoмoћ и пoдршку свeдoцимa и oштeћeнимa,  кoja oбaвљa aдминистрaтивнo-тeхничкe пoслoвe, пoслoвe вeзaнe зa пoмoћ и пoдршку oштeћeнимa и свeдoцимa, кao и пoслoвe oбeзбeђeњa услoвa зa примeну прoцeсних oдрeдaбa oвoг зaкoнa.

Рaд Службe зa пoмoћ и пoдршку урeђуje сe Прaвилникoм o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa у Вишeм суду у Бeoгрaду кojи je прeдсeдник Вишeг судa у Бeoгрaду дoнeo 25.03.2014.гoдинe и кojи je ступиo нa снaгу 22.04.2014.гoдинe, уз сaглaснoст министрa нaдлeжнoг зa прaвoсуђe.

У нaвeдeнoj служби успoстaвљa сe кoнтaкт сa службaмa у рeгиoну у вeзи дoлaскa и oдлaскa свeдoкa, кao и у вeзи oргaнизoвaњa видeoкoнфeрeнциjскe вeзe, укoликo сe свeдoк oдлучи дa нa тaj нaчин свeдoчи, кao и o другим мeрaмa зaштитe свeдoкa.

Taкoђe, у нaвeдeнoj служби вoди сe eвидeнциja o свим свeдoцимa кojи сe пojaвљуjу у пoступку, тe сe o рaду службe прeдсeднику судa дoстaвљajу мeсeчни извeштajи, зaтим сe oргaнизуjу свeдoку прeвoз и хoтeлски смeштaj и врши кoнтaктирaњe Jeдиницe зa зaштиту свeдoкa рaди њeнoг aнгaжoвaњa у вeзи дoлaскa свeдoкa у суд, рaди дaвaњa искaзa.

 

Контакт телефон координатора за Службу за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима: Славица Пековић, 011/ 3082-644

 


Служба пружа подршку и сведоцима и оштећенима у предметима организованог криминала, с посебном пажњом на сведоке у предметима трговине људима. Циљ  је да се сведоцима и оштећенима обезбеде услови за сигурно и безбедно сведочење, олакша учешће у самом  поступку и тиме спречи секундарна виктимизација.

Задатак Службе је да сведоцима и оштећенима објасни њихову процесну улогу и правну терминологију, пружи одговоре на сва питања у вези са поступком, дају практичне информације (нпр.:у вези доласка у суд, да их упозна са простором суднице, објасни начин постављања питања, улогама учесника у поступку...) организује превоз и смештај, по потреби  информише о организацијама и установама које пружају помоћ и подршку жртвама а којима се могу обратити након завршеног сведочења, и пружи све информације и опције које могу помоћи у отклањању, или бар ублажавању, страха и непријатности.

Сведоцима се не дају правни савети већ само потребне практичне информације у вези са њиховим учешћем у поступку, не пружа психолошко саветовање већ психолошке интервенције у кризним ситуацијама, не разговара о садржини исказа нити на било који начин утиче на исти. Посебно се води рачуна о њиховој сигурности и безбедности.

У згради Посебних одељења Вишег суда у Београду, сведоцима су намењене две посебне просторије у којима бораве док чекају на почетак сведочења. На тај начин се избегава сусрет са окривљенима, члановима њихових породица... што је за њих најчешће додатно узнемирујућа ситуација. Од самог улаза у зграду суда  уз њих је увек  неко од запослених у Служби. Уз сведока, као пратилац, може бити њему блиска  особа од поверења. Сведоцима и оштећенима могу бити обезбеђени полицијска пратња и посебне мере приликом доласка у зграду суда, уласка у судницу (нпр. посебан улаз).

Такође, у Посебним одељењима постоје технички услови за сведочење из посебне кабине за сведоке (која се налази издвојена  у оквиру суднице тако да сведока присутни у судници не виде али сведок  може да прати дешавања у самој судници), могућност да  сведок сведочи уз дистрорзију гласа и лика а како би се заштитио његов идентитет и спречио непосредни сусрет са  окривљеним који може бити додатно трауматизирајући. Сведок/оштећени има могућност да сведочи на свом матерњем језику и учествује у поступку уз помоћ преводиоца а уколико се ради о глувонемој особи уз помоћ тумача.

Како велики број оштећених и сведока у поступцима ратних злочина има пребивалиште ван граница Републике Србије, Служба овим сведоцима и оштећенима може организовати превоз и хотелски смештај. Уколико је сведок због болести, старости или других околности спречен да путује, свој исказ може дати и путем видеоконференцијске везе из суда своје државе. Служба учествује у организацији видеолинкова и сарађује са другим сродним службама у региону.

Улога сведока и оштећених у поступцима ратних злочина је изузетно незахвална. Због недостатка материјалних доказа, доказивање је веома отежано  и самим тим искази сведока и оштећених добијају на значају и  најчешће су једино доказно средство. То чини да је сведочење за њих веома оптерећујуће..., Повратак у ружну прошлост и поновно преживљавање немилих ратних сцена, интензивно враћање слика из прошлости данима пре доласка у суд али и након самог сведочења, сусрет са злостављачем након толико година, неретко и први пут након почињеног дела (најчеше у случајевима сексуалног насиља, логора), заборављање детаља због протека времена, страх за своју безбедност и безбедност своје породице, страх од одмазде, старост, болест,  па и само путовање у другу државу... су неки од додатно отежавајућих фактора за сведочење у предметима ратних злочина.

Од формирања, асистенцију Службе имало је 4587 сведока, од тога сведока ратних злочина било је 3622 а организованог криминала 965. Сведока -оштећених било је укупно 1024. Псеудоним као меру заштите користило је 295 сведока. Искључена је јавност приликом сведочења 79 сведока. Кабину за сведоке користило је 43 сведока а 21 сведок је сведочио уз дисторзију гласа/слике. Пратњу полиције имало је 295 сведока. Највећи број сведока су наши држављани 3375 док је 1212 сведока су држављани других држава. Служба је учествовала у организацији 407 видео конференцијских веза.