Судије

 

Законом о судијама ("Службени гласник РС", бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 121/2012 и 101/2013, 111/2014 и 117/2014) прописано је да за судију вишег суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит и који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције и који има шест година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита.
Стручност подразумева поседовање теоријског и практичног знања потребног за обављање судијске функције.
Оспособљеност подразумева вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета.
Достојност подразумева моралне особине које судија треба да поседује и понашање у складу са тим особинама.
Моралне особине које судија треба да поседује су: поштење, савесност,правичност, достојанственост, истрајност и узорност, а понашање у складу са тим особинама подразумева чување угледа судије и суда у служби и изван ње, свест о друштвеној одговорности, одржавање независности и непристрасности, поузданости и достојанства у служби и изван ње и преузимање одговорности за унутрашњу организацију и позитивну слику о судству у јавности.
Критеријуме и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности прописује Високи савет судства, у складу са законом.

 

У Вишем суду у Београду поступају следеће судије:

СУДИЈА АЛЕКСАНДАР СТЕПАНОВИЋ
(судија Врховног касационог суда)
ПРЕДСЕДНИК СУДА

СУДИЈА СВЕТЛАНА АЛЕКСИЋ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СУДА

СУДИЈА ТАТЈАНА ЛЕМАЈИЋ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СУДА

 

СУДСКА  ОДЕЉЕЊА 

Судиje кoje пoступajу у истoj прaвнoj oблaсти улaзe у сaстaв судскoг oдeљeњa.

Судским oдeљeњeм рукoвoди прeдсeдник oдeљeњa, кoгa пo прибaвљeнoм мишљeњу oдeљeњa, пoстaвљa прeдсeдник судa и тo гoдишњим рaспoрeдoм пoслoвa.

Судиje кoje су рaспoрeђeнe у првoстeпeнa судскa oдeљeњa су прeдсeдници вeћa, a у случajу спрeчeнoсти или oдсутнoсти зaмeњуje их судиja кoгa oдрeди прeдсeдник судa.

У вeћу сaстaвљeнoм oд двojицe судиja и трojицe судиja пoрoтникa (вeћe пeтoрицe) oбaвeзни су дa кao члaнoви вeћa учeствуjу свe судиje.

Рaспoрeд учeствoвaњa судиja у вeћу пeтoрицe oдрeђуje прeдсeдник судa, a eвидeнциjу o учeшћу вoди лицe кoje oдрeди прeдсeдник судa.

Пoслoви и рaдни зaдaци у oквиру пojeдиних oдeљeњa oбaвљajу сe сaглaснo нaдлeжнoсти oдрeђeнoj зaкoнoм.

У Вишeм суду у Бeoгрaду, с oбзирoм нa брoj судских вeћa и судиja пojeдинaцa кojи пoступajу у истoj прaвнoj oблaсти, oбрaзoвaнa су слeдeћa судскa oдeљeњa:

- Одељење за претходни поступак
- Првостепено кривично одељење
- Другостепено кривично одељење
- Одељење за малолетнике
- Посебно одељење за организовани криминал
- Посебно одељење за сузбијање корупције
- Одељење за ратне злочине
- Првостепено грађанско одељење
- Другостепено грађанско одељење

- Одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију
- Одељење судске праксе

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима утврђено је да Виши суд у Београду, са председником суда, има 112 судија. Годишњим распоредом послова у Вишем суду у Београду за 2021. годину, у судска одељења формирана у овом суду распоређено је укупно 103 судија. Судија Марија Аранђеловић Јуреша ослобођена је вршења судијске функције за време обављања функције у Високом савету судства, судија Маријана Николић Милосављевић ослобођена је вршења судијске функције за време упућивања у Министарство правде, судији Маји Маринковић мирује радни однос, док је 6 судијских места непопуњено.

Одлукама Високог савета судства, судија Апелационог суда у Новом Саду Дејан Терзић и судија Апелационог суда у Београду Драган Милошевић, упућени су на рад у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду и то судија Дејан Терзић до 01.05.2022. године, а судија Драган Милошевић до 31.07.2021. године.

Одлуком Високог савета судства, судија Трећег основног суда у Београду Милан Гркинић, упућен је на рад у Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Београду.

Гoдишњим рaспoрeдoм пoслoвa Вишeг судa у Бeoгрaду зa 2021. гoдину, кojи je нa oснoву члaнa 34 стaв 1 Зaкoнa o урeђeњу судoвa и члaнa 46 стaв 1 Судскoг пoслoвникa, a нaкoн прибaвљeнoг мишљeњa судиja, утврдиo прeдсeдник судa, као и Изменама и допунама Годишењег распореда послова у Вишем суду у Београду за 2021.годину, oдрeђeнo je дa слeдeћe судиje пoступajу у нaпрeд нaвeдeним судским oдeљeњимa:

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

У Одељењу за претходни поступак поступаће:

1. судија Ксенија Марић
2. судија Зоран Ђорђевић
3. судија Даринка Шћепановић
4. судија Ана Милошевић - председник одељења

Све судије Одељења за претходни поступак ће поступати у војним предметима и предметима високотехнолошког криминала.

Судија Ана Милошевић одређује се за надзор над радом КДП-а.

Судија Милош Лабудовић одређује се да поступа и у Одељењу за претходни поступак Вишег суда у Београду као дежурни судија, према распореду који доноси председник тог одељења.

 

ПРВОСТЕПЕНО КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

У Првостепеном кривичном одељењу поступаће:

1.судија Славица Николић
2. судија Наташа Албијанић
3. судија Душан Агатоновић
4. судија Оливера Пајић
5. судија Зоран Ђорђевић
6. судија Зорица Аврамовић
7. судија Maрина Анђелковић
8. судија Александар Трешњев – заменик председника одељења
9. судија Јелена Шкулић
10. судија Оливера Ђурићпредседник одељења
11. судија Бојан Мишић
12. судија Никола Микић
13. судија Ивана Рамић
14. судија Весна Божовић Милошевић
15. судија Зоран Божовић
16. судија Људмила Миљковић
17. судија Светлана Галић
18. судија Ана Трифуновић Ђуричковић
19. судија Владан Иванковић
20.
21. судија Татјана Сретеновић
22. судија Мирјана Илић

Све судије Првостепеног кривичног одељења ће поступати у војним предметима и предметима високотехнолошког криминала, по распореду који ће месечно утврђивати председник одељења, осим судија Мирјане Илић, Татјане Сретеновић, Наташе Албијанић, Владана Иванковића и Зорана Ђорђевића, који су распоређени и у друга кривична одељења овог суда.

Судија Мирјана Илић, судија Татјана Сретеновић, судија Наташа Албијанић, судија Владан Иванковић и судија Зоран Ђорђевић, који су распоређени и у друга кривична одељења овог суда, поступаће као председници већа у предметима Првостепеног кривичног одељења којима су задужени.

 

Председници кривичног ванпретресног већа су:

1. судија Слађана Марковић
2. судија Оливера Ђурић
3. судија Александар Трешњев
4. судија Весна Божовић Милошевић
5. судија Јелена Шкулић

Све судије Првостепеног кривичног одељења одређују се да поступају као стални чланови кривичног ванпретресног већа, осим судија Мирјане Илић, Татјане Сретеновић, Наташе Албијанић, Владана Иванковића и Зорана Ђорђевића, који су распоређени и у друга кривична одељења овог суда.

У случају спречености првог председника кривичног ванпретресног већа замењиваће га други председник кривичног ванпретресног већа.

У случају спречености сталног члана већа, замењиваће га други стални члан већа према распореду који ће утврђивати први председник кривичног ванпретресног већа.

Судије кривичног ванпретресног већа учествоваће по потреби и у раду кривичног ванпретресног већа Одељења за малолетнике Вишег суда у Београду.

 

ДРУГОСТЕПЕНО КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

Ради одлучивања у другом степену о жалбама изјављеним против одлука првостепених судова у кривичном поступку формирају се следећа већа:

1. ВЕЋЕ
1. судија Татјана Сретеновић
председник одељења и председник већа
2. судија Ања Зрелец – члан већа
3.

2. ВЕЋЕ
1. судија Снежана Петричић – заменик председника одељења и председник већа
2. судија Раша Јанковић – члан већа
3. судија Стојан Петровић  члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Зоран Тејић – председник већа
2. судија Виолета Јовановић  члан већа
3.

Попуна чланова 1. и 3. већа Другостепеног кривичног одељења вршиће се према посебном распореду који ће утврђивати месечно председник Другостепеног кривичног одељења.

Председника већа замењује први члан истог већа.

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане или дуже одсутности судија, попуна чланова већа у Другостепеном кривичном одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима других већа у том одељењу.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ
1.судија Владимир Милетић
2.
3.судија Вера Софреновић – председник одељења
4.судија Небојша Ковачевић – заменик председника одељења
5.

Судије распоређене у Одељење за малолетнике поступаће и у предметима високотехнолошког криминала, где су учесници у поступку малолетна лица.

 

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ

1. ВЕЋЕ
1. судија Светлана Алексић – председник већа
2. судија Драгомир Герасимовић – председник већа
3. судија Владан Иванковић – председник већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Снежана Јовановић – председник већа
2. судија Наташа Албијанић – председник већа
3. судија Владимир Месаровић – председник већа
4. судија Драган Милошевић, судија Апелационог суда у Београду - председник већа

Судија Драган Милошевић, судија Апелационог суда у Београду, који је Одлуком Високог савета судства број 119-00-175/2021-01 од 15.03.2021. године, упућен на рад у Посебно одељење за организовани криминал, распоређује се да поступа у 2. веће.

3. ВЕЋЕ
1. судија Велимир Лазовић – заменик председника одељења и председник већа
2. судија Зоран Ганић – председник већа
3. судија Драган Мирковић – председник већа

4. ВЕЋЕ
1. судија Зоран Шешић председник већа
2. судија Данко Лаушевић – председник већа
3. судија Душан Миленковић – председник већа

5. ВЕЋЕ
1. судија Мирјана Илић – председник већа
2. судија Дејан Терзић, судија Апелационог суда у Новом Саду – председник већа
3. судија Зорана Трајковић – председник већа

Судија Дејан Терзић, судија Апелационог суда у Новом Саду, који је Одлуком Високог савета судства број 119-00-153/2021-1 од 15.03.2021. године, упућен на рад у Посебно одељење за организовани криминал, распоређује се да поступа у 5. веће. 

6. ВЕЋЕ
1. судија Винка Бераха Никићевић –  председник већа
2. судија Вера Вукотић – председник већа
3. судија Владимир Дуруз – председник већа

Судија Синиша Петровић - председник одељења и судија Ивана Бурсаћ поступаће у истражним предметима Посебног одељења за организовани криминал и као судије за претходни поступак овог одељења.

Судија Синиша Петровић поступаће као председник већа и као члан већа у предметима Посебног одељења за организовани криминал у којима је доказни поступак у завршној фази.

Судија Апелационог суда у Београду Драган Милошевић, поступаће као председник већа и као члан већа у предметима Посебног одељења за организовани криминал у којима је доказни поступак у завршној фази.

За председника кривичног ванпретресног већа Посебног одељења за организовани криминал одређује се председник суда судија Александар Степановић, а за заменике председника кривичног ванпретресног већа одређују се судија Светлана Алексић, судија Снежана Јовановић, судија Велимир Лазовић, судија Зоран Шешић и судија Мирјана Илић.

Судија Ивана Бурсаћ одређује се за надзор над радом КДП-а Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

1. ВЕЋЕ
1. судија Зорана Трајковић –  председник одељења и председник већа
2. судија Мирјана Илић –  председник већа
3. судија Дејан Терзић, судија Апелационог суда у Новом Саду – председник већа

Судија Дејан Терзић, судија Апелационог суда у Новом Саду, који је Одлуком Високог савета судства број 119-00-153/2021-1 од 15.03.2021. године, упућен на рад у Посебно одељење за организовани криминал, распоређује се да поступа у 1. веће.

2. ВЕЋЕ
1. судија Винка Бераха Никићевић  – заменик председника одељења и председник већа
2. судија Вера Вукотић председник већа
3. судија Владимир Дуруз – председник већа

Судија Синиша Петровић, судија Ивана Бурсаћ и судија Владимир Дуруз, поступаће у истражним предметима Одељења за ратне злочине и као судије за претходни поступак овог одељења.

Судија Драган Мирковић одређује се да поступа у предметима Одељења за ратне злочине у којима је започет главни претрес, а у којима је до сада поступао у својству председника већа.

За председника кривичног ванпретресног већа Одељења за ратне злочине одређује се судија Мирјана Илић, а за заменика председника кривичног ванпретресног већа Одељења за ратне злочине одређује се судија Вера Вукотић.

Судије Посебног одељења за организовани криминал и Одељења за ратне злочине, по потреби ће учествовати у раду кривичних ванпретресних већа оба одељења.

 

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

У Посебном одељењу за сузбијање корупције поступаће:

1.
2. судија Зоран Бурсаћ заменик председника одељења и председник  већа
3. судија Милан Гркинић - председник већа
4
. судија Снежана Николић Гаротић – председник одељења и председник већа
5. судија Светлана Ковачевић – председник већа

Милан Гркинић, судија Трећег основног суда у Београду, који је Одлуком Високог савета судства број 119-00-353/2021-01 од 20.05.2021. године, упућен на рад у Виши суд у Београду, Посебно одељење за сузбијање корупције.

Судија Милош Лабудовић и судија Зоран Бурсаћ поступаће као судије за претходни поступак овог одељења.

За председника кривичног ванпретресног већа Посебног одељења за сузбијање корупције одређује се председник суда судија Александар Степановић, а за заменике председника кривичног ванпретресног већа одређују се судија Снежана Николић Гаротић и судија Зоран Бурсаћ.

Све судије Посебног одељења за сузбијање корупције одређују се да поступају као стални чланови кривичног ванпретресног већа.

Судија Милош Лабудовић одређује се за надзор над радом КДП-а Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду.

 

ПРВОСТЕПЕНО ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

1. судија Лидија Павловић
2. судија Срђан Јончић
3. судија Даница Косовац – заменик председника одељењa
4. судија Татјана Лемајић
5. судија Миленија Петричевић
6. судија Небојша Ђуричић
7. судија Марија Бошковић
8. судија Слађана Пантовић
9. судија Ацо Брајковић
10. судија Слободан Керановић
11. судија Јасна Лозук
12. судија Маја Цветић
13. судија Сања Кнежевић Јојић
14. судија Марина Бркић
15. судија Биљана Цветковић
16. судија Милена Васић Пејчић
17. судија Ида Никитовић – председник одељењa
18. судија Маја Пековић Савић
19. судија Снежана Марјановић
20.
21. судија Татјана Обренчевић
22. судија Виолета Марјановић
23. судија Бојана Чогурић
24. судија Јелена Станковић
25. судија Наташа Петричевић Милисављевић
26. судија Велибор Баровић

 

Судија Слађана Пантовић која поступа у 8.већу Првостепеног грађанског одељења, почев од 01.09.2021. године, распоређује се у Другостепено грађанско одељење и то у 8.веће.

Све судије Првостепеног грађанског одељења одређују се за поступање у предметима редовних парничних спорова („П“), радних и статусних спорова („П1“), породичних спорова („П2“), медијских спорова („П3“), заштите ауторских и сродних права („П4“), признања страних судских одлука („Р“), у предметима за накнаду имовинске штете због повреде права на суђење у разумном року („Прр1“), у предметима судске заштите узбуњивача („П-уз“), као и у предметима утврђивања чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији („Р5“).

Све судије Првостепеног грађанског одељења одређују се и за одлучивање о приговору против одлуке о одређивању привремене мере сходно члану 104. став 4. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аут. тумачење). Распоред поступања судија Првостепеног грађанског одељења биће одређен посебном одлуком председника суда.

Све судије Првостепеног грађанског одељења одређују се и за одлучивање о приговору против решења у поступку извршења које спроводи јавни извршитељ на основу решења о извршењу донетог од стране судије појединца у поступку принудне наплате судске таксе у предметима Вишег суда у Београду, сходно одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 106/2015, 106/2016 – аут. тумачење и 113/2017 – аут. тумачење и 54/2019) и Закона о судским таксама („Сл. гласник РС“, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 и 95/2018). Распоред поступања судија Првостепеног грађанског одељења биће одређен посебном одлуком председника суда.

Све судије Првостепеног грађанског одељења одређују се и за одлучивање о приговору против одлуке о одређивању привремене мере сходно члану 47. став 4. Закона о равноправности полова („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009). Распоред поступања судија Првостепеног грађанског одељења биће одређен посебном одлуком председника суда.

 

ДРУГОСТЕПЕНО ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

Ради одлучивања у другом степену о жалбама изјављеним против одлука првостепених судова у грађанскоправним споровима формирају се следећа већа:

1. ВЕЋЕ

1. судија Милан Милошевски – председник већа
2. судија Константин Митић Врањкић – први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3. судија Љиљана Вучинић - други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

2. ВЕЋЕ

1. судија Јелена Килибарда – председник већа
2. судија Милица Стојковић – први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3. судија Оливера Профиловић – други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

3. ВЕЋЕ

 

1. судија Наташа Милутиновић – председник одељења и председник већа
2. судија Радун Бубања – други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3. судија Драгана Марчетић - други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

Судија Радун Бубања који поступа у 3.већу Другостепеног грађанског одељења, почев од 01.09.2021. године, распоређује се у Првостепено грађанско одељење и то у 8.веће.

4. ВЕЋЕ

1. судија Зоран Рогић – председник већа
2. судија Маја Илић – први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3. судија Гордана Аранђеловић – други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

5. ВЕЋЕ

1. судија Вукица Исаков – председник већа
2. судија Владимир Врховшек – први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3. судија Лидија Алагић – други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

6. ВЕЋЕ

1. судија Јелена Богдановић - председник већа
2. судија Љиљана Милосављевић – први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3. судија Александра Лековић – други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

7. ВЕЋЕ

1. судија Мирјана Грујичић – председник већа
2. судија Драгиња Марић - први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3. судија Адела Поповић – други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

8. ВЕЋЕ

1. судија Анђелка Опачић - председник већа
2. судија Иван Јовичић - први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

Попуна чланова 8. већа до пуног састава вршиће се према посебном распореду који ће утврђивати месечно председник Другостепеног грађанског одељења.

Председника већа замењује први члан истог већа.

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане или дуже одсутности судија, попуна чланова већа у Другостепеном грађанском одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећих већа у том одељењу.

 

Припремно одељење:

У оквиру Другостепеног грађанског одељења, формира се Припремно одељење у коме ће поступати судијски помоћници распоређени у Другостепено грађанско одељење према распореду који ће утврђивати заменик председника суда у грађанским одељењима, а у случају његове спречености  председник Другостепеног грађанског одељења.

Судијски помоћници ће у припремном одељењу радити по упутству и надзором председника одељења.

 

Ради одлучивања у другом степену о жалбама изјављеним против одлука првостепених судова у грађанскоправним споровима, почев од 01.09.2021. године формирају се следећа већа:

1. ВЕЋЕ

1. судија Милан Милошевски – председник већа
2. судија Константин Митић Врањкић –  први члан већа
3. судија Љиљана Вучинић – други члан већа

2. ВЕЋЕ

1. судија Јелена Килибарда –председник већа
2. судија Владимир Врховшек – први члан већа
3. судија Александра Лековић – други члан већа

3. ВЕЋЕ

1. судија Наташа Милутиновић – председник одељења и председник већа
2. судија Драгана Марчетић – први члан већа

4. ВЕЋЕ

1. судија Маја Илић – председник већа
2. судија Зоран Рогић – први члан већа
3. судија Гордана Аранђеловић – други члан већа

5. ВЕЋЕ

1. судија Вукица Исаков – председник већа
2. судија Јелена Богдановић – први члан већа
3. судија Лидија Алагић – други члан већа

6.ВЕЋЕ

1. судија Милица Стојковић председник већа
2. судија Оливера Профиловић– први члан већа
3. судија Љиљана Милосављевић – други члан већа

7.ВЕЋЕ

1. судија Мирјана Грујичић – председник већа
2. судија Драгиња Марић – први члан већа
3. судија Адела Поповић – други члан већа

8.ВЕЋЕ
1. судија Анђелка Опачић
– заменик председника одељења и председник већа
2. судија Иван Јовичић – први члан већа
3. судија Слађана Пантовић – други члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане или дуже одсутности судија, попуна чланова већа у Другостепеном грађанском одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећих већа у том одељењу.

Почев од 01.09.2021. године, попуна чланова 3. већа до пуног састава,  вршиће се према посебном распореду који ће утврђивати месечно председник Другостепеног грађанског одељења.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

У предметима Одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију у којима се поступак води по одредбама Закона о рехабилитацији („Службени гласник РС“ број 33/06) поступаће:

1.ВЕЋЕ

1. судија Ивана Рамић – заменик председника одељења и председник већа
2. судија Светлана Галић – први члан већа
3. судија Никола Микић– други члан већа

2. ВЕЋЕ

1. судија Снежана Петричић – председник већа
2. судија Марина Анђелковић – први члан већа
3. судија Ана Трифуновић Ђуричковић – други члан већа

3. ВЕЋЕ

1. судија Виолета Јовановић – председник одељења и председник већа
2. судија Људмила Миљковић први члан већа
3. судија Стојан Петровић -  други члан већа

У предметима одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију у којима се поступак води по одредбама Закона о рехабилитацији („Службени гласник РС“ број 92/2011) поступаће све судије Првостепеног и Другостепеног кривичног одељењa, осим судија Мирјане Илић, Наташе Албијанић, Владана Иванковића и Зорана Ђорђевића.

У предметима одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију у којима се поступак води по одредбама Закона о рехабилитацији („Службени гласник РС“ број 92/2011) поступаће следеће судије:

- Милан Милошевски
- Вукица Исаков
- Јелена Килибарда
- Наташа Милутиновић
- Анђелка Опачић
- Зоран Рогић
- Константин Митић Врањкић
- Милица Стојковић
- Маја Илић
- Владимир Врховшек
- Мирјана Грујичић
- Јелена Богдановић
- Гордана Аранђеловић
- Лидија Алагић
- Адела Поповић
- Радун Бубања
- Драгиња Марић
- Оливера Профиловић
- Љиљана Вучинић
- Драгана Марчетић
- Љиљана Милосављевић
- Александра Лековић
- Иван Јовичић

 

ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

На основу члана 7. став 2. и члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ број 40/2015):

- за вођење поступка по приговору ради убрзавања поступка странака и одлучивање о приговорима, као и за вођење поступка и одлучивање о жалбама у предметима који се односе на кривичну материју Вишег суда у Београду и основних судова са подручја Вишег суда у Београду, одређују се:

- судија Бојан Мишић   
- судија Ивана Рамић
- судија Оливера Пајић
- судија Светлана Галић
- судија Виолета Јовановић
- судија Стојан Петровић
- судија Владимир Милетић

- за вођење поступка по приговору ради убрзавања поступка странака и одлучивање о приговорима у предметима Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду одређују се председник суда судија Александар Степановић, судија Душан Миленковић, судија Ивана Бурсаћ и судија Наташа Албијанић, а у предметима Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду одређује се судија Мирјана Илић.

- за вођење поступка по приговору ради убрзавања поступка странака и одлучивање о приговорима у предметима Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду одређују се председник суда судија Александар Степановић, судија Снежана Николић Гаротић и судија Зоран Бурсаћ;

- за вођење поступка по приговору ради убрзавања поступка странака и одлучивање о приговорима, као и за вођење поступка и одлучивање о жалбама у предметима који се односе на грађанску материју Вишег суда у Београду и основних судова са подручја Вишег суда у Београду, одређују се све судије Првостепеног и Другостепеног грађанског одељења.

 

СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

На основу члана 20. Закона о спречавању насиља у породици („Службени гласник РС“ број 94/2016) судија Ана Милошевић и судија Анђелка Опачић именоване су за лица одређена за везу.

Сходно члану 24. наведеног закона, ради одлучивања о жалбама изјављеним против решења првостепених судова у поступку одлучивања о продужавању хитне мере,  формирају се следећа већа:

1. ВЕЋЕ

1. судија Татјана Сретеновић – председник већа
2. судија Ања Зрелец - члан већа

2. ВЕЋЕ

1. судија Снежана Петричић – председник већа
2. судија Раша Јанковић – члан већа
3. судија Стојан Петровић – члан већа

3. ВЕЋЕ

1. судија Зоран Тејић – председник већа
2. судија Виолета Јовановић – члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане или дуже одсутности судија, попуна чланова већа вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима других већа.

 

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

За руководиоца судске праксе у Првостепеном грађанском одељењу, одређује се судија Марина Бркић.

За руководиоца судске праксе у Другостепеном грађанском одељењу, одређује се судија Анђелка Опачић, а за заменика руководиоца судске праксе у Другостепеном грађанском одељењу судија Зоран Рогић.

За руководиоца судске праксе у Одељењу за поступање по захтевима за рехабилитацију одређује се судија Виолета Јовановић, председник Одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију.

 

Одељење судске праксе чине:

1. судија Александар Степановић – председник суда и председник одељења судске праксе
2. судија Светлана Алексић
– први заменик председника суда и заменик председника одељења судске праксе
3. судија Александар Трешњев – руководилац судске праксе у Првостепеном и Другостепеном кривичном одељењу
4. судија Синиша Петровић – председник Посебног одељења за организовани криминал и руководилац судске праксе у Посебном одељењу за организовани криминал
5. судија Зорана Трајковић – председник Одељења за ратне злочине и руководилац судске праксе у Одељењу за ратне злочине
6. судија Снежана Николић Гаротић – председник Посебног одељења за сузбијање корупције и руководилац судске праксе у Посебном одељењу  за сузбијање корупције
7. судија Марина Бркић – руководилац судске праксе у Првостепеном грађанском одељењу
8. судија Анђелка Опачић – руководилац судске праксе у Другостепеном грађанском одељењу и председник Одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију
9. суддија – Зоран Рогић заменик руководиоца судске праксе у Другостепеном грађанском одељењу
10. судија Вера Софреновић – председник Одељења за малолетнике
11. судија Виолета Јовановић – председник Одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију и руководилац судске праксе Одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију

У случају одсутности или спречености руководиоца судске праксе у Првостепеном и Другостепеном кривичном одељењу судије Александра Трешњева и руководиоца судске праксе у Посебном одељењу за сузбијање корупције судије Снежане Николић Гаротић, замењиваће их председник Одељења судске праксе председник суда судија Александар Степановић.

 

– Редакција Билтена судске праксе –

1. судија Александар Степановић – главни и одговорни уредник Билтена судске праксе
2. судија Светлана Алексић – заменик главног и одговорног уредника Билтена судске праксе
3. секретар суда Ана Николић – секретар редакције
4. судија Снежана Николић Гаротић –  члан редакције
5. судија Александар Трешњев – члан редакције
6. судија Марина Бркић – члан редакције
7. судија Анђелка Опачић –  члан редакције
8. судија Вера Софреновић – члан редакције
9. координатор за медије Татјана Тешић – члан редакције
10. судија Уставног суда и професор Правног факултета Универзитета у Београду, проф. др Милан Шкулић – члан редакције
11. професор Правног факултета Универзитета у Београду, проф. др Горан Илић – члан редакције
12. виши судијски сарадник Драгана Марковић - члан редакције

 

СУДИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Председник суда судија Александар Степановић и судија Оливера Ђурић одређују се да поступају као судије за извршење кривичних санкција, сходно члану 33. Закона о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“ број 55/2014 и 35/2019).

 

СУДИЈЕ ЗА НАДЗОР НАД ПРИТВОРЕНИЦИМА

I  

1. судија Зоран Тејић
2. судија Зоран Ђорђевић
3. судија Милош Лабудовић 

II     

1. судија Александар Трешњев
2. судија Бојан Мишић
3. судија Стојан Петровић

 

ЗАМОЛНИЦЕ

По излазним међународним замолницама и излазним замолницама поднетим по хашким конвенцијама Вишег суда у Београду у грађанској материји („Пом Иг“, „Пом ИгН“, „Пом ИгХ1“, „Пом ИгХ2“) поступаће све судије Првостепеног грађанског одељења Вишег суда у Београду.

По излазним замолницама Вишег суда у Београду за пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима („Пом И3“, „Пом И3Н“, Пом И3 - По3“) поступаће све судије Првостепеног кривичног одељења, Одељења за претходни поступак и Одељења за малолетнике Вишег суда у Београду.

По излазним замолницама Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду за пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима („Пом И3 - По1“, „Пом И3Н - По1“) поступаће судије овог одељења.

По излазним замолницама Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду за пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима („Пом И3 - По2“, „Пом И3Н - По2“) поступаће судије овог одељења.

По излазним замолницама Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду у кривичним стварима („Пом И3 – По4“, „Пом И3Н – По4“) поступаће судије овог одељења.

Ближи распоред судија по већима и одељењима може се погледати у:

Измене и допуне годишњег распореда за 2021.годину, од 01.06.2021.године Величина: 2.01 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2021.годину, од 25.03.2021.године Величина: 1.35 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2021.годину, од 28.12.2020.године Величина: 0.34 MB
Годишњи распоред послова за 2021. годину Величина: 0.73 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2020.годину, од 21.10.2020.године Величина: 0.1 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2020.годину, од 04.06.2020.године Величина: 0.16 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2020.годину, од 21.01.2020.године Величина: 0.17 MB
Годишњи распоред послова за 2020. годину Величина: 0.72 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 05.11.2019.године Величина: 0.23 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 04.07.2019.године Величина: 2.69 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 17.5.2019.године Величина: 1.85 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 26.2.2019.године Величина: 0.08 MB
Годишњи распоред послова за 2019. годину Величина: 0.74 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018.годину, од 14.11.2018.године Величина: 0.51 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 26.10.2018.године Величина: 3.08 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 03.09.2018.године Величина: 0.61 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 10.08.2018.године Величина: 0.86 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 28.02.2018.године Величина: 0.39 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 23.02.2018.године Величина: 1.06 MB
Годишњи распоред послова за 2018. годину Величина: 3.21 MB