Судије

 

Законом о судијама ("Службени гласник РС", бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 121/2012 и 101/2013, 111/2014 и 117/2014) прописано је да за судију вишег суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит и који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције и који има шест година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита.
Стручност подразумева поседовање теоријског и практичног знања потребног за обављање судијске функције.
Оспособљеност подразумева вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета.
Достојност подразумева моралне особине које судија треба да поседује и понашање у складу са тим особинама.
Моралне особине које судија треба да поседује су: поштење, савесност,правичност, достојанственост, истрајност и узорност, а понашање у складу са тим особинама подразумева чување угледа судије и суда у служби и изван ње, свест о друштвеној одговорности, одржавање независности и непристрасности, поузданости и достојанства у служби и изван ње и преузимање одговорности за унутрашњу организацију и позитивну слику о судству у јавности.
Критеријуме и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности прописује Високи савет судства, у складу са законом.

 

У Вишем суду у Београду поступају следеће судије:

СУДИЈА АЛЕКСАНДАР СТЕПАНОВИЋ
(судија Врховног касационог суда)
ПРЕДСЕДНИК СУДА

СУДИЈА СВЕТЛАНА АЛЕКСИЋ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СУДА

СУДИЈА ЈЕЛЕНА СТОЈИЛКОВИЋ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СУДА

 

СУДСКА  ОДЕЉЕЊА 

Судије се распоређују ради обављања послова у:

Одељење за претходни поступак

Првостепено кривично одељење

Другостепено кривично одељење

Одељење за малолетнике

Посебно одељење за организовани криминал

Посебно одељење за сузбијање корупције

Одељење за ратне злочине

Првостепено грађанско одељење

Другостепено грађанско одељење

Одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију

 

Одељење судске праксе

Одлуком о измени Одлуке Високог савета судства о броју судија у судовима од 26.06.2019.године повећан је број судија у Вишем суду у Београду, тако што је одређено да овај суд уместо досадашњих 100 судија са председником суда, има 112 судија са председником суда. Годишњим распоредом послова у Вишем суду у Београду за 2019. годину у судска одељења формирана у овом суду распоређено је укупно 88 судија овог суда. Судија Иван Јовичић ослобођен је вршења судијске функције за време обављања функције у Високом савету судства, судији Маји Маринковић мирује радни однос, док су 22 судијска места  непопуњена, уместо досадашњег једног судијског места.

Одлуком Високог савета судства судија Апелационог суда у Новом Саду Дејан Терзић, и судије Апелационог суда у београду Маја Илић и Драган Милошевић, упућени су на рад у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суду Београду.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

У Одељењу за претходни поступак поступаће:

1. судија Небојша Живковић - председник одељења
2.
3. судија Даринка Шћепановић
4. судија Ана Милошевић

Све судије Одељења за претходни поступак ће поступати у војним предметима и предметима високотехнолошког криминала.

Судија Небојша Живковић одређује се за надзор над радом КДП-а.

Судија Милош Лабудовић одређује се да поступа и у Одељењу за претходни поступак Вишег суда у Београду као дежурни судија, према распореду који доноси председник тог одељења. 

 

ПРВОСТЕПЕНО КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

У Првостепеном кривичном одељењу поступаће:

1. судија Славица Николић

2. судија Наташа Албијанић

3. судија Душан Агатоновић

4. судија Оливера Пајић

5. судија Зоран Ђорђевић         

6. судија Владан Иванковић

7. судија Maрина Анђелковић

8. судија Александар Трешњев

9. судија Јелена Шкулић

10. судија Оливера Ђурић-заменик председника одељења

11. судија Бојан Мишић

12. судија Виолета Јовановић

13. судија Ивана Рамић

14. судија Весна Божовић Милошевић

15. судија Зоран Божовић

16. судија Људмила Миљковић

17. судија Ана Трифуновић Ђуричковић


Све судије Првостепеног кривичног одељења ће поступати у војним предметима и предметима високотехнолошког криминала, по распореду који ће месечно утврђивати председник одељења.

Судија Мирјана Илић и судија Татјана Сретеновић поступаће као председници већа у предметима Првостепеног кривичног одељења у којима је доказни поступак у завршној фази.

 

Председници кривичног ванпретресног већа су:

1. судија Татјана Сретеновић – председник одељења

2. судија Оливера Ђурић

3. судија Владан Иванковић

4. судија Јелена Шкулић

5. судија Оливера Пајић

 

Све судије Првостепеног кривичног одељења одређују се да поступају као стални чланови кривичног ванпретресног већа.

У случају спречености првог председника кривичног ванпретресног већа мењаће га други председник кривичног ванпретресног већа.

Судије кривичног ванпретресног већа учествоваће по потреби и у раду кривичног ванпретресног већа Одељења за малолетнике Вишег суда у Београду.

 

ДРУГОСТЕПЕНО КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

Ради одлучивања у другом степену о жалбама изјављеним против одлука првостепених судова у кривичном поступку формирају се следећа већа:


1. ВЕЋЕ

1. судија Слађана Марковић - председник одељења и председник већа
2. судија Зоран Тејић - члан већа
3. судија Раша Јанковић - члан већа


2. ВЕЋЕ

1. судија Снежана Петричић - заменик председника одељења и председник већа
2. судија Душанка Ђорђевић - члан већа
3. судија Ања Зрелец - члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане или дуже одсутности судија, попуна чланова већа у Другостепеном кривичном одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима другог већа у том одељењу.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ

1.
2. судија Верица Васојевић - заменик председника одељења
3. судија Вера Софреновић - председник одељења

4. судија Небојша Ковачевић

Судије распоређене у Одељење за малолетнике поступаће и у предметима високотехнолошког криминала, где су учесници у поступку малолетна лица.

 

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ

1. ВЕЋЕ

1. судија Синиша Петровић - председник одељења и председник већа
2. судија Драгомир Герасимовић - председник већа
3. судија Светлана Алексић - председник већа

2. ВЕЋЕ

4. судија Снежана Јовановић- председник већа
5. судија Драган Милошевић, судија Апелационог суда у Београду-председник већа
6. судија Владимир Месаровић - председник већа

3. ВЕЋЕ

1. судија Велимир Лазовић - заменик председника одељења и председник већа
2. судија Маја Илић, судија Апелационог суда у Београду-председник већа
3. судија Драган Мирковић - председник већа

4. ВЕЋЕ

1. судија Зоран Шешић - председник већа
2. судија Данко Лаушевић - председник већа
3. судија Душан Миленковић - председник већа

5. ВЕЋЕ

1. судија Мирјана Илић - председник већа
2. судија Дејан Терзић, судија Апелационог суда у Новом Саду - председник већа
3. судија Зорана Трајковић - председник већа

6. ВЕЋЕ

1. судија Винка Бераха Никићевић - председник већа
2. судија Вера Вукотић - председник већа
3. судија Владимир Дуруз - председник већа


Судија Бранислав Пантелић и судија Милан Дилпарић поступаће у истражним предметима Посебног одељења за организовани криминал и као судије за претходни поступак овог одељења.

За председника кривичног ванпретресног већа Посебног одељења за организовани криминал одређује се председник суда, судија Александар Степановић, а за заменике председника кривичног ванпретресног већа одређују се судија Синиша Петровић, судија Велимир Лазовић, Снежана Јовановић, судија Мирјана Илић и судија Зоран Шешић.

Судија Бранислав Пантелић одређује се за надзор над радом КДП-а Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

1. ВЕЋЕ

1. судија Зорана Трајковић - председник одељења и председник већа
2. судија Мирјана Илић - председник већа
3. судија Дејан Терзић, судија Апелационог суда у Новом Саду - председник већа

2. ВЕЋЕ

1. судија Винка Бераха Никићевић - заменик председника одељења и председник већа
2. судија Вера Вукотић - председник већа
3. судија Владимир Дуруз - председник већа


Судија Драган Мирковић одређује се да поступа у предметима Одељења за ратне злочине у којима је започет главни претрес, а у којима је до сада поступао у својству председника већа.

Судија Милан Дилпарић поступаће у истражним предметима Одељења за ратне злочине и као судија за претходни поступак овог одељења.

Судија Владимир Дуруз предузимаће радње које не трпе одлагање у истражним предметима Одељења за ратне злочине и као судија за претходни поступак овог одељења, у случају спречености судије Милана Дилпарића.

За председника кривичног ванпретресног већа Одељења за ратне злочине одређује се судија Мирјана Илић, а за заменика председника кривичног ванпретресног већа Одељења за ратне злочине одређује се судија Вера Вукотић.

Судије Посебног одељења за организовани криминал и Одељења за ратне злочине, по потреби ће учествовати у раду кривичних ванпретресних већа оба одељења.

 

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

У Посебном одељењу за сузбијање корупције поступаће:

1. судија Зоран Ганић - председник одељења и председник већа
2. судија Ивана Бурсаћ - председник већа
3. судија Маријa Аранђеловић Јуреша - председник већа
4. судија Снежана Николић Гаротић - заменик председника одељења и председник већа
5. судија Светлана Ковачевић - председник већа

Судија Милош Лабудовић и судија Ивана Бурсаћ поступаће као судије за претходни поступак овог одељења.

За председника кривичног ванпретресног већа Посебног одељења за сузбијање корупције одређује се председник суда судија Александар Степановић, а за заменике председника кривичног ванпретресног већа одређују се судија Зоран Ганић и судија Ивана Бурсаћ.
Све судије Посебног одељења за сузбијање корупције одређују се да поступају као стални чланови кривичног ванпретресног већа.
Судија Милош Лабудовић одређује се за надзор над радом КДП-а Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду.

 

ПРВОСТЕПЕНО ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

1.

2. судија Валентина Тодоровић Воркапић – председник већа

3. судија Даница Косовацпредседник већа

4. судија Татјана Лемајић- председник Првостепеног грађанског одељења и председник већа

5.

6. судија Александра Лековић- председник већа

7. судија Драгиња Марић- председник већа

8. судија Слађана Пантовић– председник већа

9. судија Љиљана Милосављевић- председник већа

10. судија Слободан Керановић – председник већа

11. судија Драгана Марчетић- председник већа

12.

13. судија Сања Кнежевић Јојић- председник већа

14.

15.

16. судија Станислава Митровић – председник већа

17. судија Ида Никитовић- председник већа

18. судија Маја Пековић Савић- председник већа

19. судија Снежана Марјановић-председник већа

20. судија Ивана Марковић Радојевић-председник већа


Све судије првостепеног грађанског одељења одређују се за поступање у предметима редовних парничних спорова („П"), радних и статусних спорова („П1"), породичних спорова („П2"), медијских спорова („П3"), заштите ауторских и сродних права („П4"), признања страних судских одлука („Р"), у предметима за накнаду имовинске штете због повреде права на суђење у разумном року („Прр1"), као и у предметима судске заштите узбуњивача („П-уз").

Све судије првостепеног грађанског одељења одређују се и за одлучивање о приговору против одлуке о одређивању привремене мере сходно члану 104. став 4. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аут. тумачење). Распоред поступања судија Првостепеног грађанског одељења биће одређен посебном одлуком председника суда.

Све судије првостепеног грађанског одељења одређују се и за одлучивање о приговору против решења у поступку извршења које спроводи јавни извршитељ на основу решења о извршењу донетог од стране судије појединца у поступку принудне наплате судске таксе у предметима Вишег суда у Београду, сходно одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС", бр. 106/2015, 106/2016 - аут. тумачење и 113/2017 - аут. тумачење) и Закона о судским таксама („Сл. гласник РС", бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 и 106/2015). Распоред поступања судија првостепеног грађанског одељења биће одређен посебном одлуком председника суда.

 

ДРУГОСТЕПЕНО ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

Ради одлучивања у другом степену о жалбама изјављеним против одлука првостепених судова у грађанскоправним споровима формирају се следећа већа:

1. ВЕЋЕ

1. судија Милан Милошевски - председник већа
2. судија Анђелка Опачић - први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3. судија Константин Митић Врањкић - други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

2. ВЕЋЕ

1. судија Драгица Љумовић - председник већа
2. судија Јелена Килибарда - први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3. судија Милица Стојковић - други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

3. ВЕЋЕ

1. судија Наташа Милутиновић - председник одељења и председник већа
2. судија Јелена Стојилковић- први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3.

4. ВЕЋЕ

1. судија Зоран Рогић - председник већа
2. судија Маја Илић - први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3. судија Гордана Аранђеловић - други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

5. ВЕЋЕ

1. судија Вукица Исаков - председник већа
2. судија Владимир Врховшек - први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3. судија Лидија Алагић - други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

6. ВЕЋЕ

1. судија Весна Дамјановић - заменик председника одељења и председник већа
2. судија Јасминка Бакић - први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3. судија Јелена Богдановић - други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

7. ВЕЋЕ  

1. судија Мирјана Грујичић-председник већа
2. судија Адела Поповић-први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3.

Председника већа замењује први члан истог већа.

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане или дуже одсутности судија, попуна чланова већа у Другостепеном грађанском одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећих већа у том одељењу.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

У предметима Одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију у којима се поступак води по одредбама Закона о рехабилитацији („Службени гласник РС" број 33/06) поступаће:

1.ВЕЋЕ

1. судија Драгица Љумовић, председник већа
2. судија Јасминка Бакић - заменик председника одељења и председник већа

3.судија Милица Стојковић, председник већа

2. ВЕЋЕ

1. судија Милан Милошевски, председник већа
2. судија Весна Дамјановић, председник већа
3. судија Наташа Милутиновић, председник већа

3. ВЕЋЕ

1. судија Анђелка Опачић, председник одељења и председник већа
2. судија Јелена Килибарда, председник већа
3. судија Зоран Рогић, председник већа

У предметима одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију у којима се поступак води по одредбама Закона о рехабилитацији („Службени гласник РС" број 92/2011) поступаће следеће судије:

1. судија Милан Милошевски

2. судија Драгица Љумовић

3. судија Вукица Исаков  

4. судија Јелена Килибарда

5. судија Весна Дамјановић

6. судија Наташа Милутиновић

7. судија Анђелка Опачић

8. судија Зоран Рогић

9. судија Константин Митић Врањкић

10. судија Милица Стојковић

11. судија Јасминка Бакић

12. судија Маја Илић

13. судија Јелена Стојилковић

14. судија Владимир Врховшек

15. судија Мирјана Грујичић

16. судија Јелена Богдановић

17. судија Гордана Аранђеловић

18. судија Лидија Алагић

19. судија Адела Поповић


ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

На основу члана 7. став 2. и члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС" број 40/2015):

- за вођење поступка по приговору ради убрзавања поступка странака и одлучивање о приговорима, као и за вођење поступка и одлучивање о жалбама у предметима који се односе на кривичну материју Вишег суда у Београду и основних судова са подручја Вишег суда у Београду, одређују се:

• судија Ана Милошевић
• судија Душанка Ђорђевић
• судија Слађана Марковић
• судија Небојша Ковачевић
• судија Наташа Албијанић
• судија Александар Трешњев
• судија Ана Трифуновић Ђуричковић

- за вођење поступка по приговору ради убрзавања поступка странака и одлучивање о приговорима, као и за вођење поступка и одлучивање о жалбама у предметима Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду одређују се председник суда судија Александар Степановић, судија Драгомир Герасимовић, судија Драган Мирковић и судија Зоран Шешић, а у предметима Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду одређује се судија Винка Бераха Никићевић.

- за вођење поступка по приговору ради убрзавања поступка странака и одлучивање о приговорима, као и за вођење поступка и одлучивање о жалбама у предметима који се односе на грађанску материју Вишег суда у Београду и основних судова са подручја Вишег суда у Београду, одређују се судије Другостепеног грађанског одељења, и то:


у периоду од 01.01.2019. до 30.04.2019.године:
• судија Милан Милошевски
• судија Анђелка Опачић
• судија Константин Митић Врањкић
• судија Драгица Љумовић
• судија Јелена Килибарда
• судија Милица Стојковић

у периоду 01.05.2019. до 31.08.2019.године:
• судија Наташа Милутиновић
• судија Лидија Алагић
• судија Гордана Аранђеловић
• судија Зоран Рогић
• судија Маја Илић
• судија Адела Поповић

у периоду од од 01.09.2019. до 31.12.2019.године:
• судија Вукица Исаков
• судија Владимир Врховшек
• судија Мирјана Грујичић
• судија Весна Дамјановић
• судија Јасминка Бакић
• судија Јелена Богдановић

 

СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

На основу члана 20. Закона о спречавању насиља у породици („Службени гласник РС" број 94/2016) судија Ана Милошевић и судија Анђелка Опачић именоване су за лица одређена за везу.

Сходно члану 24. наведеног закона, ради одлучивања о жалбама изјављеним против решења првостепених судова у поступку одлучивања о продужавању хитне мере, формирају се следећа већа:

1. ВЕЋЕ

1. судија Слађана Марковић - председник већа
2. судија Зоран Тејић - члан већа
3. судија Раша Јанковић - члан већа

2. ВЕЋЕ

1. судија Снежана Петричић - председник већа
2. судија Душанка Ђорђевић - члан већа
3. судија Ања Зрелец - члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане или дуже одсутности судија, попуна чланова већа вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима другог већа.

 

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Одељење судске праксе чине:

1. судија Александар Степановић - председник суда и председник одељења судске праксе
2. судија Светлана Алексић - први заменик председника суда и заменик председника одељења судске праксе

3. судија Наташа Албијанић - руководилац судске праксе у Првостепеном и Другостепеном кривичном одељењу
4. судија Синиша Петровић - председник Посебног одељења за организовани криминал и руководилац судске праксе у Посебном одељењу за организовани криминал
5. судија Зорана Трајковић - председник Одељења за ратне злочине и руководилац судске праксе у Одељењу за ратне злочине
6. судија Зоран Ганић - председник Посебног одељења за сузбијање корупције и руководилац судске праксе у Посебном одељењу за сузбијање корупције
7. судија Станислава Митровић - руководилац судске праксе у Првостепеном грађанском одељењу
8. судија Весна Дамјановић- руководиоца судске праксе у Првостепеном грађанском одељењу
9. судија Анђелка Опачић- председник Одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију и заменик руководиоца судске праксе у другостепеном грађанском одељењу
10. судија Вера Софреновић - председник Одељења за малолетнике

У случају одсутности или спречености руководиоца судске праксе у Првостепеном и Другостепеном кривичном одељењу судије Наташе Албијанић и руководиоца судске праксе у Посебном одељењу за сузбијање корупције судије Зорана Ганића, замењиваће их председник Одељења судске праксе председник суда судија Александар Степановић.

 

- Редакција Билтена судске праксе -

1. судија Александар Степановић - главни и одговорни уредник Билтена судске праксе
2. судија Светлана Алексић - заменик главног и одговорног уредника Билтена судске праксе
3. секретар суда Ана Николић- секретар редакције
4. судија Зоран Ганић - члан редакције
5. судија Станислава Митровић- члан редакције
6. судија Весна Дамјановић - члан редакције
7. судија Вера Софреновић - члан редакције
8. виши судијски сарадник  Татјана Тешић- члан редакције
9. Доцент др Вања Бајовић - члан редакције
10. судија Уставног суда и професор Правног факултета Универзитета у Београду, Проф. др Милан Шкулић - члан редакције

 

СУДИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Председник суда судија Александар Степановић и судија Оливера Ђурић одређују се да поступају као судије за извршење кривичних санкција, сходно члану 33. Закона о извршењу кривичних („Службени гласник РС" број 55/2014).

 

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ

Судијски помоћници одређују се да поступају у судској управи, према распореду који утврђује председник суда, као и у свим одељењима Вишег суда у Београду, према распореду који утврђују заменици председника суда.

 

СУДИЈЕ ЗА НАДЗОР ПРИТВОРЕНИКА

I

1. судија Зоран Тејић
2. судија Зоран Ђорђевић
3. судија Владан Иванковић

II

1. судија Александар Трешњев
2. судија Бојан Мишић
3. судија Ана Милошевић

 

ЗАМОЛНИЦЕ

По излазним међународним замолницама и излазним замолницама поднетим по хашким конвенцијама Вишег суда у Београду у грађанској материји („Пом Иг", „Пом ИгН", „Пом ИгХ1", „Пом ИгХ2") поступаће све судије Првостепеног грађанског одељења Вишег суда у Београду.

По излазним замолницама Вишег суда у Београду за пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима („Пом И3", „Пом И3Н", Пом И3 - По3") поступаће све судије Првостепеног кривичног одељења, Одељења за претходни поступак и Одељења за малолетнике Вишег суда у Београду.

По излазним замолницама Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду за пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима („Пом И3 - По1", „Пом И3Н - По1") поступаће судије овог одељења.

По излазним замолницама Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду за пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима („Пом И3 - По2", „Пом И3Н - По2") поступаће судије овог одељења.

По излазним замолницама Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду у кривичним стварима („Пом И3 - По4", „Пом И3Н - По4") поступаће судије овог одељења.

 

Ближи распоред судија по већима и одељењима може се погледати у:

 

Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 04.07.2019.године Величина: 2.69 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 17.5.2019.године Величина: 1.85 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 26.2.2019.године Величина: 0.08 MB
Годишњи распоред послова за 2019. годину Величина: 0.74 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018.годину, од 14.11.2018.године Величина: 0.51 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 26.10.2018.године Величина: 3.08 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 03.09.2018.године Величина: 0.61 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 10.08.2018.године Величина: 0.86 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 28.02.2018.године Величина: 0.39 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 23.02.2018.године Величина: 1.06 MB
Годишњи распоред послова за 2018. годину Величина: 3.21 MB