Судије

Законом о судијама ("Службени гласник РС", бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 121/2012 и 101/2013, 111/2014 и 117/2014) прописано је да за судију вишег суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит и који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције и који има шест година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита.
Стручност подразумева поседовање теоријског и практичног знања потребног за обављање судијске функције.
Оспособљеност подразумева вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета.
Достојност подразумева моралне особине које судија треба да поседује и понашање у складу са тим особинама.
Моралне особине које судија треба да поседује су: поштење, савесност,правичност, достојанственост, истрајност и узорност, а понашање у складу са тим особинама подразумева чување угледа судије и суда у служби и изван ње, свест о друштвеној одговорности, одржавање независности и непристрасности, поузданости и достојанства у служби и изван ње и преузимање одговорности за унутрашњу организацију и позитивну слику о судству у јавности.
Критеријуме и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности прописује Високи савет судства, у складу са законом.

 

У Вишем суду у Београду поступају следеће судије:

СУДИЈА АЛЕКСАНДАР СТЕПАНОВИЋ
(судија Апелационог суда у Београду)
ПРЕДСЕДНИК СУДА

СУДИЈА СВЕТЛАНА АЛЕКСИЋ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СУДА

СУДИЈА ИВАН ИЛИЋ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СУДА

 

СУДСКА  ОДЕЉЕЊА 

Судије се распоређују ради обављања послова у:

Одељење за претходни поступак

Првостепено кривично одељење

Другостепено кривично одељење

Одељење за малолетнике

Посебно одељење за организовани криминал

Посебно одељење за сузбијање корупције

Одељење за ратне злочине

Првостепено грађанско одељење

Другостепено грађанско одељење

Одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију

Одељење судске праксе

 

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима утврђено је да Виши суд у Београду, са председником суда, има 100 судија. Годишњим распоредом послова у Вишем суду у Београду за 2018. годину у судска одељења формирана у овом суду распоређено је укупно 90 судија овог суда, са председником суда. Судија Иван Јовичић ослобођен је вршења судијске функције за време обављања функције у Високом савету судства, судији Маји Маринковић мирује радни однос, док је 8 судијских места непопуњено.Одлуком Високог савета судства судија Апелационог суда у Новом Саду Дејан Терзић, упућен је на рад у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суду Београду.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

У Одељењу за претходни поступак поступаће:

1. судија Небојша Живковић - председник одељења

2. судија Милош Лабудовић

3. судија Даринка Шћепановић

4. судија Ана Милошевић

Све судије Одељења за претходни поступак ће поступати у војним предметима и предметима високотехнолошког криминала.

Судија Небојша Живковић одређује се за надзор над радом КДП-а.

 

ПРВОСТЕПЕНО КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

У Првостепеном кривичном одељењу поступаће:   

1. судија Славица Николић

2. судија Наташа Албијанић

3. судија Душан Агатоновић

4. судија Оливера Пајић

5. судија Зоран Ђорђевић         

6. судија Владан Иванковић

7. судија Maрина Анђелковић

8. судија Александар Трешњев

9. судија Јелена Шкулић

10. судија Оливера Ђурић

11. судија Бојан Мишић

12. судија Виолета Јовановић

13. судија Небојша Ковачевић

14. судија Весна Божовић Милошевић

15.               

16.               

17. судија Ана Трифуновић Ђуричковић

Све судије Првостепеног кривичног одељења ће поступати у војним предметима и предметима високотехнолошког криминала, по распореду који ће месечно утврђивати председник одељења.

Судије Мирјана Илић, Ана Милошевић и Зоран Тејић поступаће као председници већа у предметима Првостепеног кривичног одељења у којима је доказни поступак у завршној фази.

Судија Татјана Сретеновић поступаће као председник већа, у предметима који не трпе одлагање.

 

Председници кривичног ванпретресног већа су:

1. судија Татјана Сретеновић – председник одељења

2. судија Оливера Ђурић

3. судија Владан Иванковић

4. судија Наташа Албијанић

5. судија Оливера Пајић

 

Све судије Првостепеног кривичног одељења одређују се да поступају као стални чланови кривичног ванпретресног већа.

У случају спречености првог председника кривичног ванпретресног већа мењаће га други председник кривичног ванпретресног већа.

Судије кривичног ванпретресног већа учествоваће по потреби и у раду кривичног ванпретресног већа Одељења за малолетнике Вишег суда у Београду.

 

ДРУГОСТЕПЕНО КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

Ради одлучивања у другом степену о жалбама изјављеним против одлука првостепених судова у кривичном поступку формирају се следећа већа:

 

1. ВЕЋЕ

1. судија Слађана Марковићпредседник одељења и председник већа

2. судија Зоран Тејић члан већа

3. судија Ивана Рамићчлан већа

 

2. ВЕЋЕ

1. судија Снежана Петричић – заменик председника одељења и председник већа

2. судија Душанка Ђорђевић – члан већа

3. судија Раша Јанковић – члан већа

4. судија Ања Зрелецчлан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане или дуже одсутности судија, попуна чланова већа у Другостепеном кривичном одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима другог већа у том одељењу.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ

1.                    

2.  судија Верица Васојевић

3. судија Вера Софреновић – председник одељења

4. судија Драгољуб Здравковић – заменик председника одељења

Судије распоређене у Одељење за малолетнике поступаће и у предметима високотехнолошког криминала, где су учесници у поступку малолетна лица. 

 

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ

1. ВЕЋЕ

1. судија Синиша Петровић – председник одељења и председник већа

2. судија Драгомир Герасимовић – председник већа

3. судија Светлана Алексић – председник већа

 

2. ВЕЋЕ

1. судија Драган Милошевић председник већа

2.  судија Снежана Јовановић – председник већа

3. судија Владимир Месаровић – председник већа

 

3. ВЕЋЕ

1. судија Маја Илићзаменик председника одељења и председник већа

2. судија Велимир Лазовић – председник већа

3. судија Драган Мирковић – председник већа

 

4. ВЕЋЕ

1. судија Зоран Шешић председник већа

2.  судија Данко Лаушевић – председник већа

3. судија Душан Миленковић – председник већа

 

5. ВЕЋЕ

1. судија Мирјана Илић – председник већа

2. судија Дејан Терзић, судија Апелационог суда у Новом Саду – председник већа

3. судија Зорана Трајковић – председник већа

 

6. ВЕЋЕ

1. судија Винка Бераха Никићевић –  председник већа

2. судија Вера Вукотић – председник већа

3. судија Владимир Дуруз – председник већа

Судија Бранислав Пантелић и судија Милан Дилпарић поступаће у истражним предметима Посебног одељења и као судије за претходни поступак овог одељења.

За председника кривичног ванпретресног већа Посебног одељења одређује се судија Александар Степановић, а за заменике председника кривичног ванпретресног већа одређују се судија Синиша Петровић, судија Драган Милошевић, судија Маја Илић, судија Мирјана Илић и судија Зоран Шешић.

Судија Бранислав Пантелић одређује се за надзор над радом КДП-а Посебног одељења Вишег суда у Београду.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

1. ВЕЋЕ

1. судија Зорана Трајковић –  председник одељења и председник већа

2. судија Мирјана Илић –  председник већа

3. судија Дејан Терзић, судија Апелационог суда у Новом Саду – председник већа

 

2. ВЕЋЕ

1. судија Винка Бераха Никићевић  – заменик председника одељења и председник већа

2. судија Вера Вукотић председник већа

3. судија Владимир Дуруз – председник већа

 

Судија Драган Мирковић одређује се да поступа у предметима Одељења за ратне злочине у којима је започет главни претрес, а у којима је до сада поступао у својству председника већа.

Судија Милан Дилпарић поступаће у истражним предметима Одељења за ратне злочине и као судија за претходни поступак овог одељења.

Судија Владимир Дуруз предузимаће радње које не трпе одлагање у истражним  предметима Одељења за ратне злочине и као судија за претходни поступак овог одељења, у случају спречености судије Милана Дилпарића.

За председника кривичног ванпретресног већа Одељења за ратне злочине одређује се судија Винка Бераха Никићевић, а за заменика председника кривичног ванпретресног већа Одељења за ратне злочине судија Вера Вукотић.

Судије Посебног одељења и Одељења за ратне злочине, по потреби ће учествовати у раду кривичних ванпретресних већа оба одељења.

 

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

У Посебном одељењу за сузбијање корупције поступаће:

1. судија Зоран Ганић – председник одељења  и председник већа

2. судија Ивана Бурсаћ председник  већа

3. судија Маријa Аранђеловић Јуреша – председник већа

4. судија Снежана Николић Гаротић – заменик председника одељења и председник већа

5. судија Светлана Ковачевић – председник већа

 

Судија Милош Лабудовић и судија Ивана Бурсаћ поступаће као судије за претходни поступак овог одељења.За председника кривичног ванпретресног већа Посебног одељења за сузбијање корупције одређује се судија Александар Степановић, а за заменике председника кривичног ванпретресног већа одређују се судија Зоран Ганић и судија Ивана Бурсаћ.

Све судије Посебног одељења за сузбијање корупције одређују се да поступају као стални чланови кривичног ванпретресног већа.

Судија Милош Лабудовић одређује се за надзор над радом КДП-а Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду.

 

ПРВОСТЕПЕНО ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

1. судија Ирена Трифуновић Радуловић – председник већа

2. судија Валентина Тодоровић Воркапић – председник већа

3. судија Јелена Богдановићпредседник већа                                                                 

4. судија Татјана Лемајић – председник већа                                           

5. судија Иван Илић – председник већа                                                                       

6. судија Александра Лековић – председник већа

7. судија Драгиња Марић – председник већа                                                                                       

8. судија Слађана Пантовић – председник већа

9. судија Љиљана Милосављевић– председник већа  

10. судија Слободан Керановић – председник већа

11. судија Драгана Марчетић – председник већa

12. судија Весна Секулић – председник већа

13. судија Сања Кнежевић Јојић

14. судија Радмила Радић – председник одељењa и председник већа

15. судија Сања Агатоновићзаменик председника одељења и председник већа

16. судија Станислава Митровић – председник већа

17. судија Ида Никитовић – председник већа

18. судија Маја Пековић Савић

 

Све судије првостепеног грађанског одељења одређују се за поступање у предметима редовних парничних спорова („П“), радних и статусних спорова („П1“), породичних спорова („П2“), медијских спорова („П3“), заштите ауторских и сродних права („П4“), признања страних судских одлука („Р“), у предметима за накнаду имовинске штете због повреде права на суђење у разумном року („Прр1“), као и у предметима судске заштите узбуњивача („П-уз“).

Све судије првостепеног грађанског одељења одређују се и за одлучивање о приговору против одлуке о одређивању привремене мере сходно члану 104. став 4. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014 и 58/2015). Распоред поступања судија првостепеног грађанског одељења биће одређен посебном одлуком председника суда.

Све судије првостепеног грађанског одељења одређују се и за одлучивање о приговору против решења у поступку извршења које спроводи јавни извршитељ на основу решења о извршењу донетог од стране судије појединца у поступку принудне наплате судске таксе у предметима Вишег суда у Београду, сходно одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 106/2015 и 106/2016) и Закона о судским таксама („Сл. гласник РС“, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 и 106/2015). Распоред поступања судија првостепеног грађанског одељења биће одређен посебном одлуком председника суда.

 

ДРУГОСТЕПЕНО ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

Ради одлучивања у другом степену о жалбама изјављеним против одлука првостепених судова у грађанскоправним споровима формирају се следећа већа:

 

1. ВЕЋЕ

1. судија Милан Милошевски – председник већа

2. судија Анђелка Опачић – први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

3. судија Константин Митић Врањкић – други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

 

2. ВЕЋЕ

1. судија Драгица Љумовић – председник већа

2. судија Јелена Килибарда – први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

3. судија Милица Стојковић – други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

 

3. ВЕЋЕ

1. судија Наташа Милутиновић – председник одељења и председник већа

2. судија Весна Џелетовић Цуцић – први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

3. судија Снежана Сабљић Савић – други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

 

4. ВЕЋЕ

1. судија Зоран Рогић – председник већа

2. судија Маја Илић – први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

3. судија Јелена Стојилковић – други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

 

5. ВЕЋЕ

1. судија Вукица Исаков – председник већа

2. судија Владимир Врховшек – први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

3. судија Мирјана Грујичић – други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

 

6. ВЕЋЕ

1. судија Весна Дамјановић – заменик председника одељења и председник већа

2. судија Јасминка Бакић – други члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац

3. други члан већа биће судија Другостепеног грађанског одељења по распореду који ће месечно утврђивати председник одељења

 

Председника већа замењује први члан истог већа.

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане или дуже одсутности судија, попуна чланова већа у другостепеном грађанском одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећих већа у том одељењу.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

 

У предметима одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију у којима се поступак води по одредбама Закона о рехабилитацији („Службени гласник РС“ број 33/06) поступаће:

 

1.ВЕЋЕ

1. судија Весна Џелетовић Цуцић – председник одељења и председник већа

2. судија Драгица Љумовић, председник већа

3. судија Јасминка Бакић – заменик председника одељења и председник већа

 

2. ВЕЋЕ

1. судија Милан Милошевски, председник већа

2. судија Весна Дамјановић, председник већа

3. судија Наташа Милутиновић, председник већа

 

3. ВЕЋЕ 

1. судија Анђелка Опачић, председник већа

2. судија Јелена Килибарда, председник већа

3. судија Зоран Рогић,  председник већа

 

У предметима одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију у којима се поступак води по одредбама Закона о рехабилитацији („Службени гласник РС“ број 92/2011) поступаће следеће судије:      

- Милан Милошевски

- Драгица Љумовић

- Вукица Исаков  

- Снежана Сабљић Савић

- Јелена Килибарда

- Весна Џелетовић Цуцић

- Весна Дамјановић

- Наташа Милутиновић

- Анђелка Опачић

- Зоран Рогић

- Константин Митић Врањкић

- Милица Стојковић

- Јасминка Бакић

- Маја Илић

- Јелена Стојилковић

- Владимир Врховшек

- Мирјана Грујичић


ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

 

На основу члана 7. став 2. и члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року, објављеног у „Службеном гласнику РС“ број 40 од 07.05.2015.године, а који закон је ступио на снагу 01.01.2016.године:

- за вођење поступка по приговору ради убрзавања поступка странака и одлучивање о приговорима, као и за вођење поступка и одлучивање о жалбама у предметима који се односе на кривичну материју Вишег суда у Београду и основних судова са подручја Вишег суда у Београду, одређују се:

- судија Милош Лабудовић

- судија Ивана Рамић

- судија Раша Јанковић

- судија Владан Иванковић

- судија Драгољуб Здравковић

- судија Снежана Петричић

- судија Верица Васојевић

- судија Славица Николић

- за вођење поступка по приговору ради убрзавања поступка странака и одлучивање о приговорима, као и за вођење поступка и одлучивање о жалбама у предметима Посебног одељења Вишег суда у Београду одређују се судија Александар Степановић, судија Велимир Лазовић, судија Снежана Јовановић и судија Данко Лаушевић, а у предметима Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду одређује се судија Владимир Дуруз.

- за вођење поступка по приговору ради убрзавања поступка странака и одлучивање о приговорима, као и за вођење поступка и одлучивање о жалбама у предметима који се односе на грађанску материју Вишег суда у Београду и основних судова са подручја Вишег суда у Београду, одређују се судије другостепеног грађанског одељења, и то:

 

у периоду од 01.01. до 30.04.2018.године:

- судија Вукица Исаков

- судија Весна Дамјановић

- судија Јелена Килибарда

- судија Константин Митић Врањкић

- судија Зорица Вељић

у периоду 01.05. до 31.08.2018.године:

- судија Милан Милошевски

- судија Анђелка Опачић

- судија Драгица Љумовић

- судија Весна Џелетовић Цуцић

у периоду од од 01.09. до 31.12.2018.године:

- судија Наташа Милутиновић

- судија Зоран Рогић

- судија Снежана Сабљић Савић      

- судија Милица Стојковић

- судија Јасминка Бакић

 

СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

На основу члана 20. Закона о спречавању насиља у породици, објављеног у „Службеном гласнику РС“ број 94/2016 од 24.11.2016.године, чија примена је почела дана 01.06.2017.године, судија Ана Милошевић и судија Анђелка Опачић именовани су за лица одређена за везу.

Сходно члану 24. наведеног закона, ради одлучивања о жалбама изјављеним против решења првостепених судова у поступку одлучивања о продужавању хитне мере,  формирају се следећа већа:

 

1. ВЕЋЕ

1. судија Слађана Марковић – председник већа

2. судија Зоран Тејић члан већа

3. судија Ивана Рамић – члан већа

 

2. ВЕЋЕ

1. судија Снежана Петричић – председник већа

2. судија Душанка Ђорђевић – члан већа

3. судија Ања Зрелец – члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане или дуже одсутности судија, попуна чланова већа вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима другог већа.

 

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Одељење судске праксе чине:

1. судија Александар Степановић – председник суда и председник одељења судске праксе

2. судија Светлана Алексић – први заменик председника суда и заменик председника одељења судске праксе

3. судија Наташа Албијанић – руководилац судске праксе у Првостепеном и Другостепеном кривичном одељењу

4. судија Синиша Петровић – председник Посебног одељења за организовани криминал и руководилац судске праксе у Посебном одељењу за организовани криминал

5. судија Зорана Трајковић – председник Одељења за ратне злочине и руководилац судске праксе у Одељењу за ратне злочине

6. судија Зоран Ганић – председник Посебног одељења за сузбијање корупције и руководилац судске праксе у Посебном одељењу  за сузбијање корупције

7. судија Сања Агатоновић – руководилац судске праксе у Првостепеном грађанском одељењу

8. судија Весна Секулић – заменик руководиоца судске праксе у Првостепеном грађанском одељењу

9. судија Весна Дамјановић – руководилац судске праксе у Другостепеном грађанском одељењу

10. судија Анђелка Опачић – заменик руководиоца судске праксе у Другостепеном грађанском одељењу

11. судија Вера Софреновић – председник Одељења за малолетнике

У случају одсутности или спречености руководиоца судске праксе у Првостепеном и Другостепеном кривичном одељењу судије Наташе Албијанић и руководиоца судске праксе у Посебном одељењу за сузбијање корупције судије Зорана Ганића, замењиваће их председник одељења судске праксе судија Александар Степановић.

 

– Редакција Билтена судске праксе

1. судија Александар Степановић – главни и одговорни уредник Билтена судске праксе

2. судија Светлана Алексић – заменик главног и одговорног уредника Билтена судске праксе

3. секретар суда Тања Кољеншић – секретар редакције

4. судија Зоран Ганић –  члан редакције

5. судија Сања Агатоновић – члан редакције

6. судија Весна Дамјановић –  члан редакције

7. судија Вера Софреновић – члан редакције

8. судија Александар Трешњев – члан редакције

9. координатор за медије Бојана Станковић – члан редакције

10. Проф. др Слободан Перовић – члан редакције

11. судија Уставног суда и професор Правног факултета Универзитета у Београду, Проф. др Милан Шкулић – члан редакције

12. др Милош Станковић, доцент Правног факултета Универзитета у Београду – члан редакције.

 

СУДИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Судија Александар Степановић и судија Татјана Сретеновић одређују се да поступају као судије за извршење кривичних санкција, сходно члану 33. Закона о извршењу кривичних („Службени гласник РС“ број 55/2014).

 

СУДИЈСКИ ПОМОЋНИЦИ

Судијски помоћници одређују се да поступају у судској управи, према распореду који утврђује председник суда,  као и  у свим одељењима Вишег суда у Београду, према распореду који утврђују заменици председника суда.

 

СУДИЈЕ ЗА НАДЗОР ПРИТВОРЕНИКА

I

1. судија Зоран Тејић

2. судија Зоран Ђорђевић

3. судија Владан Иванковић   

 

II       

1. судија Александар Трешњев

2. судија Бојан Мишић

3. судија Ана Милошевић

 

ЗАМОЛНИЦЕ

По излазним међународним замолницама и излазним замолницама поднетим по хашким конвенцијама Вишег суда у Београду у грађанској материји („Пом Иг“, „Пом ИгН“, „Пом ИгХ1“, „Пом ИгХ2“) поступаће све судије Првостепеног грађанског одељења Вишег суда у Београду.

По излазним замолницама Вишег суда у Београду за пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима („Пом И3“, „Пом И3Н“, Пом И3 - По3“) поступаће све судије Првостепеног кривичног одељења, Одељења за претходни поступак и Одељења за малолетнике Вишег суда у Београду.

По излазним замолницама Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду за пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима („Пом И3 - По1“, „Пом И3Н - По1“) поступаће судије Посебног одељења Вишег суда у Београду.

По излазним замолницама Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду за пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима („Пом И3 - По2“, „Пом И3Н - По2“) поступаће судије Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду.

По излазним замолницама Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду у кривичним стварима („Пом И3 – По4“, „Пом И3Н – По4“) поступаће судије Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду.

 

Ближи распоред судија по већима и одељењима може се погледати у:

 

Годишњи распоред послова за 2019. годину Величина: 0.74 MB
Izmene i dopune godišnjeg rasporeda za 2018. godinu, od 14.11.2018.godine Величина: 0.51 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 26.10.2018.године Величина: 3.08 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 03.09.2018.године Величина: 0.61 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 10.08.2018.године Величина: 0.86 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 28.02.2018.године Величина: 0.39 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 23.02.2018.године Величина: 1.06 MB
Годишњи распоред послова за 2018. годину Величина: 3.21 MB