Председник суда

 

Законом о судијама ("Службени гласник РС", бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 121/2012 и 101/2013, 111/2014, 117/2014, 40/15, 63/15-одлука УС, 106/15, 63/16-одлука УС и 47/2017) регулисан је избор председника суда.

Председник суда бира се између судија истог или вишег степена, на четири године и може бити још једном изабран за председника истог суда. Судија који је изабран за председника суда обавља и судијску функцију у том суду.

Народна скупштина бира председника суда, на предлог Високог савета судства. Овлашћења и дужности председника суда регулисана су Законом о судијама, Законом о уређењу судова и Судским пословником.

Одлуком Народне скупштине Републике Србије о избору председника виших судова од 23.05.2014.године, објављеној у "Службеном гласнику РС" број 55 од 23.05.2014.године, за председника Вишег суда у Београду изабран је Александар Степановић, судија Врховног касационог суда.


На овај начин Виши суд у Београду, први пут од његовог оснивања 01.01.2010.године, представља председник суда.


Председник суда представља суд, руководи судском управом, одговоран је за правилан и благовремен рад суда, а поједине послове судске управе председник суда може поверити заменику председника суда или председницима одељења.
 
Суд има једног или више заменика председника суда, који замењује председника суда у случају спречености или одсутности. Када суд има више од једног заменика председника суда, председник суда одређује једног заменика који га замењује.
 
Председник суда не може поверити одлучивање о правима судија на основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског особља у случају када је то законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са дужности.
 

Председник суда овлашћен је да:

- захтева законитост, ред и тачност у суду,
- налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду,
- одређује браниоце по службеној дужности по азбучном реду са листе адвоката које доставља адвокатска комора,
- стара се о одржавању независности судија и угледу суда,
- и врши друге послове одређене законом и Судским пословником.

      
Председник суда се стара о спровођењу и правилној примени Судског пословника, издавањем наредби и упустава, чију примену надзире Министарство правде и државне управе РС, преко лица овлашћеног за надзор, а чије су инструкције и објашњења обавезни за суд.
      
Председник суда надзире рад судских одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин.
      
Председник непосредно вишег суда има право да надзире судску управу нижег суда, да тражи обавештења о примени прописа, току поступка, те извештаје и друге потребне податке о раду нижег суда, као и да организује обиласке нижих судова са свог подручја.

У пословима судске управе председнику помаже секретар суда и менаџер суда, који су самостални у пословима који су им поверени одлуком председника суда, у складу са Судским пословником, а распоређује их председник суда.

 

УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА СУДА СУДИЈЕ АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВИЋА

FOREWORD BY THE PRESIDENT OF THE HIGH COURT IN BELGRADE JUDGE ALEKSANDAR STEPANOVIĆ