Судска одељења

 

Судије које поступају у истој правној области улазе у састав судског одељења.

Судским одељењем руководи председник одељења, кога по прибављеном мишљењу одељења, поставља председник суда и то годишњим распоредом послова.

Судије које су распоређене у првостепена судска одељења су председници већа, а у случају спречености или одсутности замењује их судија кога одреди председник суда.

У већу састављеном од двојице судија и тројице судија поротника (веће петорице) обавезни су да као чланови већа учествују све судије.

Распоред учествовања судија у већу петорице одређује председник суда, а евиденцију о учешћу води лице које одреди председник суда.

Послови и радни задаци у оквиру појединих одељења обављају се сагласно надлежности одређеној законом.

 

У Вишем суду у Београду, с обзиром на број судских већа и судија појединаца који поступају у истој правној области, образована су следећа судска одељења:

Одељење за претходни поступак

Кривично одељење (првостепено и другостепено)

-  Посебно одељење за сузбијање корупције

Одељење за кривичне поступке према малолетницима

Посебно одељење за организовани криминал

Одељење за ратне злочине

Грађанско одељење (првостепено и другостепено)

Одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију

Одељење за заштиту права на суђење у разумном року

-  Одељење судске праксе.

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима утврђено је да Виши суд у Београду, са председником суда, има 112 судија. Годишњим распоредом послова у Вишем суду у Београду за 2021. годину, у судска одељења формирана у овом суду распоређено је укупно 105 судија. Судија Иван Јовичић ослобођен је вршења судијске функције за време обављања функције у Високом савету судства, судији Маји Маринковић мирује радни однос, док је 5 судијских места непопуњено.

Одлукама Високог савета судства, судија Апелационог суда у Новом Саду Дејан Терзић и судија Апелационог суда у Београду Драган Милошевић, упућени су на рад у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду и то судија Дејан Терзић до 01.05.2021. године, а судија Драган Милошевић до 31.03.2021. године.