Судска одељења

 

Судије које поступају у истој правној области улазе у састав судског одељења.

Судским одељењем руководи председник одељења, кога по прибављеном мишљењу одељења, поставља председник суда и то годишњим распоредом послова.

Судије које су распоређене у првостепена судска одељења су председници већа, а у случају спречености или одсутности замењује их судија кога одреди председник суда.

У већу састављеном од двојице судија и тројице судија поротника (веће петорице) обавезни су да као чланови већа учествују све судије.

Распоред учествовања судија у већу петорице одређује председник суда, а евиденцију о учешћу води лице које одреди председник суда.

Послови и радни задаци у оквиру појединих одељења обављају се сагласно надлежности одређеној законом.

 

У Вишем суду у Београду, с обзиром на број судских већа и судија појединаца који поступају у истој правној области, образована су следећа судска одељења:

Одељење за претходни поступак

Кривично одељење (првостепено и другостепено)

-  Посебно одељење за сузбијање корупције

Одељење за кривичне поступке према малолетницима

Посебно одељење за организовани криминал

Одељење за ратне злочине

Грађанско одељење (првостепено и другостепено)

Одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију

Одељење за заштиту права на суђење у разумном року.