Писарница

 

Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници у седишту суда. Ако је то целисходније, поједини послови могу се обављати и у судским јединицама, односно у одељењима изван седишта суда.

 

Писарница самостално:
• ставља потврду правноснажности и извршности одлуке на основу претходне одлуке судије;
• оверава потписе, рукописе и преписе, осим исправа намењених за употребу у иностранству;
• даје усмена и писмена обавештења на основу података из уписника и списа;
•  прима у облику службене белешке кратка саопштења, изјаве странака и других заинтересованих лица о промени адресе, месту боравка и дану пријема одлуке када повратница или доставница није враћена или кад у њима није назначен дан доставе и слично;
• пожурује у случајевима када по налозима није поступљено у одређеним роковима и када за пожуривање није потребна одлука судије;
• прегледа писмена и указује странкама на недостатке у складу са својим овлашћењима;
• предузима одговарајуће мере да се новчане казне, трошкови поступка и одузета имовинска корист, после издате наредбе суда, уредно и брзо наплате;
• стара се да се судске таксе правилно наплате и предузима прописане мере у случајевима непоштовања обавезе плаћања;
• стара се да се наплате таксе и трошкови поступка који су били предујмљени из буџетских средстава;
• прикупља податке потребне за брисање или опозивање условне осуде;
• води посебну евиденцију о роковима у хитним предметима (притворски, извршења пре правноснажности, привремене мере и сл.);
• води списак вештака задужених предметима у одређеној материји, списак предмета у којима се поступци воде на језицима националних мањина, списак предмета корупције и сл.;

Поред тога, председник суда може наредити да се поред напред наведених послова, у писарници самостално обављају и друге радње и послови.

Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице, који истовремено може водити и послове појединих организационих јединица писарнице.
 
Послове управитеља писарнице Вишег суда у Београду обавља Весна Обрадовић.

Када је писарница подељена на више одсека или одељења, радом одсека или одељења руководи шеф одсека, односно одељења, под надзором управитеља писарнице.
 
У Вишем суду у Београду писарница је подељена на следећа одељења:

одељење кривичне писарнице (за првостепене и другостепене кривичне предмете, предмете одељења за претходни поступак и поступак према малолетницима)
  одељење грађанске писарнице (за првостепене и другостепене предмете и предмете по захтевима за рехабилитацију)
  писарница Посебних одељења-Посебно одељење (за кривична дела организованог криминала) и Одељења за ратне злочине.

Пoслoвe руководиоца oдeљeњa кривичнe писaрницe Вишeг судa у Бeoгрaду oбaвљa Бојан Јоксимовић, послове руководиоца писарнице Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду обавља Јелена Јовановић, пoслoвe руководиоца oдeљeњa грaђaнскe писaрницe Вишeг судa у Бeoгрaду oбaвљa Зорица Стефановић, дoк пoслoвe руководиоца писaрницe Посебног одељења за организовани криминал и Одељења за ратне злочине Вишeг судa у Бeoгрaду oбaвљa Виктор Вуковић. 

Писарнице Вишег суда у Београду раде са странкама сваким радним даном од 09,00 до 13,00 часова,  када се могу разгледати, преписивати и копирати судски списи или тражити одређене информације.

Разгледање судских списа кривичних одељења Вишег суда у Београду у судској згради у ул. Катанићева бр. 15 заказује се телефоном сваког радног дана у периоду од 13,00 до 14,00 часова позивом на број телефона 011/635-4646.
 
Шалтер кривичне писарнице Вишег суда у Београду налази се у судској згради у ул. Катанићева бр.15, на петом спрату, док се шалтер грађанске писарнице Вишег суда у Београду налази у приземљу судске зграде у ул. Тимочка бр.15.
 
Шалтери писарнице Посебних одељења (Посебног одељења и Одељења за ратне злочине) налазе се у приземљу судске зграде у ул. Устаничка бр.29.
 
Запослени који обављају послове писарнице старају се да се са предметима поступа правилно, уредно и на време, а нарочито да се поштују сви прописани или одређени рокови, да се отклони све што би сметало благовременом поступању судије у предмету, да судији на време буду предати сви предмети у рад чим стигне какав поднесак или извештај по коме треба донети одлуку, или предузети неку другу радњу.
 
Запослени, који обавља послове писарнице, може указати судији или судијском помоћнику на протек појединих рокова или на поједине техничке грешке и сл.
 
Управитељ писарнице сваког месеца извештава Председника о одлукама које нису израђене, а законски рок је истекао. О оваквим случајевима се у судској управи води посебна евиденција за сваког судију.

 

ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА

 
Пријем писмена врши се на шалтерима пријема Вишег суда у Београду, који се налазе у пријемној канцеларији у приземљима судске зграде у ул. Катанићева бр.15 (улаз за странке), затим судске зграде у ул. Тимочка бр.15, као и судске зграде у ул. Устаничка бр.29, и то у периоду од 08,00 до 15,30 часова.
 

На сваки примерак писмена које се доставља суду ставља се забелешка о пријему писмена (штамбиљ или на други погодан начин). Писмена се овом суду могу такође достављати и путем поштанске службе.
 
Запослени је дужан и да у забелешци о пријему писмена назначи место и време пријема, назив суда, начин пријема, број примерака са прилозима, датум предаје препоручене пошиљке пошти, налог за плаћање таксе и сл. Приликом пријема, запослени одређен за пријем потврдиће пријем писмена стављањем отиска скраћене забелешке о пријему писмена (штамбиљ), која садржи: назив суда, место и време пријема. Забелешка се ставља на копију писмена која остаје подносиоцу, а ако такса није плаћена, уручиће странци и опомену за плаћање таксе.

Отисак пријемног штамбиља ставља се по правилу на прву страну у средини горњег дела писмена, а ако ту нема довољно места отисак се ставља на погодно место прве стране, а ако ни то није могуће, онда на полеђини у горњем левом углу. Ако су обе стране писмена у целини испуњене текстом, отисак пријемног штамбиља ставља се на посебан папир који се спаја са писменом и оверава печатом, или се прилаже одговарајући образац штамбиља.
 
Писмена се достављају писарници, а управитељ писарнице, односно шеф одсека, дели примљена писмена запосленима који су распоредом одређени за обављање појединих послова у писарници.
 
Примљена и распоређена писмена заводе се у одговарајући уписник оног дана и под оним датумом када су примљена, ако се тим писменом оснива нов предмет, док се поднесци и друга писмена заводе у одговарајуће помоћне књиге.

 

ЕКСПЕДИЦИЈА


У одсеку експедиције врши се отпрема, односно достављање писмена поштанској служби, распоређују се доставе, франкирају се и уводе у одговарајућу књигу.

 

АРХИВА


Правноснажно решени предмети архивирају се и чувају на основу писмене одлуке судије који на омоту предмета својим потписом на штамбиљу одређује да је предмет за архивирање.
 
Архива се налази у саставу писарнице, по правилу у посебној просторији. Завршени предмети могу се држати у писарници (приручна архива) најдуже две године, а после овог рока заједно са одговарајућим уписницима и другим помоћним књигама предају се на чување архиви. Завршени предмети у претходној и текућој години стављају се, по правилу, у приручну архиву и држе у засебном орману у писарници, сређени по редним бројевима словног знака предмета, док се сви остали предмети предају и држе искључиво у архиви.
 
Архивираним предметима рукује архивар.
 
Период чувања архивираних предмета прописан је Судским пословником, а молба за разгледање и копирање архивираних списа предмета подноси се председнику суда.