Судска управа

 

Пословима судске управе руководи председник суда – судија Александар Степановић.

За заменике председника суда одређују се судије:

- судија Светлана Алексић

- судија Татјана Лемајић

Заменицима председника суда поред општих послова поверавају се посебне обавезе овлашћења и одговорности и то:

- Судији Светлани Алексићпрвом заменику, доношење и потписивање аката судске управе у одсуству председника суда који нису у искључивој – непреносивој надлежности председника суда, поступање по жалбама у ИК предметима у одсуству председника суда, поступање по притужбама и захтевима за изузеће у кривичним предметима, послови у вези са стручним усавршавањем и распоређивањем судијских помоћника, као и пријем странака у кривичним одељењима;

- Судији Татјани Лемајић – обављање поверених послова судске управе у грађанским одељењима, поступање по притужбама и захтевима за изузеће и искључење у грађанским предметима, поступање по притужбама и захтевима за изузеће и искључење у предметима рехабилитације, спровођење и послови у вези са стручним усавршавањем и распоређивањем судијских помоћника, као и пријем странака у грађанским одељењима.

У случају спречености заменика председника суда судије Татјане Лемајић, судија Ида Никитовић председник Првостепеног грађанског одељења и судија Наташа Милутиновић председник Другостепеног грађанског одељења, одређују се да поступају по притужбама и захтевима за изузеће и искључење у грађанским предметима и у предметима рехабилитације.

Послове поступања по захтевима на основу Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 87/2018), обављаће судија Татјана Лемајић заменик председника суда у грађанским одељењима, којој ће у обављању ових послова помагати координатор за медије Татјана Тешић.

Послове секретара суда обављаће Ана Николић, послове координатора за медије и поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, обављаће Татјана Тешић, послове управитеља суда обављаће Мирослав Сламарски.

Остале послове судске управе обављаће:

Светлана Радак– послове административно техничког секретара;

Данијела Маџаревић – послове помоћника административно техничког секретара у грађанским одељењима;

Љубинка Марковић – саветник за послове малолетничке делинквенције;

Биљана Томић-саветник за аналитичке и кадровске послове

Вера Остојић – кадровске послове и административно техничке послове;

Вања Лопушина – кадровске послове и административно техничке послове у посебним одељењима.

Послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судијских приправника у кривичној материји поверавају се судији Оливери Ђурић, а у грађанској материји судији Иди Никитовић.

Послови у вези са организацијом и спровођењем поступка посредовања – медијације поверавају се судији Иди Никитовић.