Поступак за издавање уверења (сходно члану 99 Судског пословника)

У складу са одредбом члана 99 Судског пословника на захтев странке, трећих лица која имају оправдан интерес и кад је то прописима одређено, суд издаје уверење о чињеницама о којима води службену евиденцију.

Након подношења захтева, информацију да ли је уверење израђено странке, односно трећа лица која имају оправдан интерес могу добити доласком лично на шалтер информација или телефонским позивом упућеним на шалтер информација, где ће бити обавештени да ли је уверење израђено, као и када и где могу преузети израђено уверење уз потврду о плаћеној такси, обзиром да се уверење не може издати док такса не буде плаћена сходно Тарифном броју 30, односно Тарифном броју 32 Таксене тарифе садржане у Закону о судским таксама.

Контакт телефон шалтера информација је доступан на интернет презентацији Вишег суда у Београду.

На захтев странке уверење се може доставити на адресу наведену у захтеву, у ком случају је потребно уз захтев доставити доказ о уплати судске таксе.

Обавештавамо грађане да захтеве за издавање уверења да се против физичког лица не води кривични поступак пред судом и јавним тужилаштвом, да се против правног лица не води кривични поступак пред судом или јавним тужилаштвом као и уверење из казнене евиденције о (не)осуђиваности правног лица могу поднети на једном месту, путем Портала  е-управа. Грађани оригинал уверења могу добити у свом е сандучету на Порталу е Управе уз могућност преузимања и у суду који је издао уверење. Ближе информације о начину подношења захтева можете пронаћи на следећем линку: https://euprava.gov.rs/usluge/6521