Обавештење за уверење из надлежности Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду

Сходно члану 32 Закона о одговорности правних лица за кривична дела, ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ДОМАЋА ПРАВНА ЛИЦА, КАО И ПРЕДСТАВНИШТВА ИЛИ ОГРАНЦИ СТРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, КОЈА ИМАЈУ СЕДИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, да се од 28.10.2013.године, захтев за давање података из казнене евиденције на меморандуму правног лица, за кривична дела из члана 2 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције ("Сл. гласник РС", бр. 94/2016), за која је надлежно Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду, подноси Вишем суду у Београду и то на пријемном шалтеру у приземљу судске зграде, у Савској улици број 17а, сваког радног дана у периоду од 08,00 до 15,30 часова.

Уверење за кривична дела за која је надлежно Посебно одељење за организовани криминал  издаје се на пријемном шалтеру суда на којем је захтев и предат у периоду од 12,00 до 15,30 часова и то:
-
 у року од два радна дана од дана предаје захтева,уколико је исти предат до 12,00 часова,
- у року од три радна дана од дана предаје захтева, уколико је исти предат од 12.00 часова.

Захтев могу поднети заступници правног лица и то:

-  законски заступник;

-  лица која су актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћена да заступају друштво и као таква регистрована у складу са законом о регистрацији (остали заступници);

-  пуномоћници по запослењу, односно лица која као запослени у друштву раде на пословима чије обављање у редовном пословању укључује и закључење или испуњење одређених уговора или предузимање других правних радњи, у границама послова на којима раде без посебног пуномоћја;

-  прокуриста.

Напред наведена лица могу и преузети уверење суда.

Уколико захтев предају лица која нису напред наведена, потребно је приложити пуномоћје на меморандуму фирме за предају захтева за давање података из казнене евиденције и преузимање уверења суда.

Уз захтев за давање података из казнене евиденције потребно је приложити:

-  фотокопију извода из Агенције за привредне регистре за правно лице за које се захтевају подаци – оригинал на увид;

-  фотокопију обрасца “оверени потписи лица овлашћених за заступање”– оригинал на увид;

-  доказ о уплати таксе за издавање података из казнене евиденције, у износу од 190,00 динара уплатити на број рачуна 840-29584845-11, модел 97 и позив на број 64-016106398735 (у прилогу обавештења можете погледати примерак уплатнице).

 

НАПОМЕНА!

-  уколико захтев подносе пуномоћници по запослењу, потребно је приложити и  потврду издату од стране правног лица, којом се потврђује да запослени у наведеном правном лицу ради на пословима чије обављање у редовном пословању укључује и закључење или испуњење одређених уговора или предузимање других правних радњи;

-  уколико захтев подноси прокуриста, потребно је приложити и прокуру (пословно пуномоћје) – фотокопија, оригинал прокуре на увид, којим га правно лице овлашћује да у његово име и за његов рачун закључује правне послове и предузима друге правне радње.

Захтев који се односи на Посебно одељење за организовани криминал, се може однети путем поште, на адресу 11000 Београд, Устаничка улица број 29, а прилози уз захтев напред набројани морају бити у оригиналу или оверене фотокопије истих. Уверење у том случају суд доставља, такође путем поште након обраде примљеног захтева.

 

Кoнтaкт тeлeфoн 011/308-2629, у пeриoду oд 13,00 дo 15,00 чaсoвa.

 

Уверење да се против ФИЗИЧКОГ И ПРАВНОГ ЛИЦА не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела из члана 2 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције ("Сл. гласник РС", бр. 94/2016), као и за кривична дела из члана 2 Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, издаје Виши суд у Београду.

Захтев за давање таквих податка подноси се на пријемном шалтеру у приземљу судске зграде, у Савској улици број 17а, сваког радног дана у периоду од 08,00 до 15,30 часова.

Уверење за кривична дела за која је надлежно Посебно одељење за организовани криминал  издаје се на пријемном шалтеру суда на којем је захтев и предат у периоду од 12,00 до 15,30 часова и то:
-
 у року од два радна дана од дана предаје захтева,уколико је исти предат до 12,00 часова,
- у року од три радна дана од дана предаје захтева, уколико је исти предат од 12.00 часова.

 

Уз захтев за давање наведених података за физичко лице потребно је приложити:

Уколико захтев подноси странка лично:

- Фотокопију важеће личне карте (чиповане – очитане) – оригинал на увид

- Доказ о уплати таксе за издавање уверења у износу од 190,00 динара уплатити на број рачуна 840-29584845-11 модел 97 и позив на број 64-016106398735

Уколико захтев у име и за рачун странке подноси пуномоћник адвокат:

- Писмено пуномоћје којим се адвокат овлашћује за радње које је потребно предузети

- Адвокатску легитимацију на увид

- Фотокопију важеће личне карте (чиповане – очитане) особе за које се тражи издавање уверења

- Доказ о уплати таксе за издавање уверења  у износу од 190,00 динара уплатити на број рачуна 840-29584845-11 модел 97 и позив на број 64-016106398735

Уколико захтев у име и за рачун странке подноси треће лице:

- Писмено пуномоћје којим се треће лице овлашћује за радње које је потребно предузети, оверено код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, пуномоћје може бити оверено у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао)

- Важећу личну карту овлашћеног лица на увид

- Фотокопију важеће личне карте (чиповане – очитане) особе за које се тражи издавање уверења

- Доказ о уплати таксе за издавање уверења  у износу од 190,00 динара уплатити на број рачуна 840-29584845-11 модел 97 и позив на број 64-016106398735

За давање наведених података за правна лица потребно је приложити документацију потребну за издавање уверења из казнене евиденције.

Захтев који се односи на Посебно одељење за организовани криминал, може се поднети путем поште, на адресу 11000 Београд, Устаничка улица број 29, у ком случају се у прилогу захтева доставља фотокопија важеће личне карте и доказ о уплати таксе. Уверење суд доставља путем поште, након обраде примљеног захтева, као и путем портала е-управа

 

Напомињемо да ће правним лицима податке из казнене евидеције за кривична дела која су у надлежности кривичних одељења овог суда давати основних судови према седишту правних лица, док ће податке да се не води истрага и да није подигнута оптужница према физичким лицима, давати основни судови према пребивалишту физичког лица.

 

Образац за физичка лица (Посебно одељење за организовани криминал и одељење за ратне злочине) Величина: 0.03 MB
Налог за уплату - физичка лица (Посебно одељење за организовани криминал и одељење за ратне злочине) Величина: 0.11 MB
Налог за уплату - правна лица (Посебно одељење за организовани криминал и одељење за ратне злочине) Величина: 0.11 MB