Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду на седници већа одржаној дана 31.октобра 2017. године донело је решење којим је потврдило оптужницу Вишег јавног тужилаштва, подигнуту против оптуженог Дејана Анђуса, коме се ставља на терет извршење кривичног дела изнуда из члана 214 став 3 Кривичног законика.

Испитујући оптужницу Вишег јавног тужилаштва, кривично ванпретресно веће је стало на становиште да скуп чињеница које се наводе у оптужници и произлазе из доказа прикупљених у предистражном и истражном поступку, непосредно поткрепљују основану сумњу да je оптужени учиниo кривично дело које му се ставља на терет, на начин како је то описано у наведеној оптужници, те уједно и оправдавају подизање оптужбе у овој кривичноправној ствари.

Суд је извео закључак о постојању оправдане сумње као материјалног услова за оптужење у конкретном случају у односу на сваки од битних елемената кривичног дела, оценом свих доказа прибављених током истражног поступка.

Против овог решења оптужени и његов бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду, у року од три дана од дана пријема решења.