Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал), дана 7. Марта 2018. године у поступку који се води против окривљеног Миодрага Ђорђевића и других, донео је и јавно објавио пресуду којом је окривљене Миодрага Ђорђевића, Александра Вучетића и Љиљану Млађан

ОГЛАСИО КРИВИМ због извршења, у саизвршилаштву, кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика, у вези са чланом 33 Кривичног законика, па је окривљене осудио на казне затвора и то:

окривљеног МИОДРАГА ЂОРЂЕВИЋА на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 6  (шест) месеци,

окривљеног АЛЕКСАНДРА ВУЧЕТИЋА на казну затвора у трајању од 2 (две) године, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 18.06.2013. године до 27.06.2013. године,

окривљену ЉИЉАНУ МЛАЂАНна казну затвора у трајању од 2 (две) године, у коју казну јој се урачунава време проведено у притвору од 18.06.2013. године до 27.06.2013. године.

Наведеном пресудом на основу одредбе члана 85 Кривичног законика према окривљенима Миодрагу Ђорђевићу, Александру Вучетићу и Љиљани Млађан изречена је МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ЗАБРАНЕ ВРШЕЊА ПОЗИВА, ДЕЛАТНОСТИ И ДУЖНОСТИ у трајању од 5 (пет) година од дана правноснажности пресуде, с тим да се време проведено у затвору не урачунава у време трајања ове мере.

Против наведене пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.