Виши суд у Београду Посебно одељење (за организовани криминал) је дана 14.марта 2018. године, донео и јавно објавио пресуду, којом је оптуженог Драгана Ђоковића огласио кривим због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4 у вези става 2 Кривичног законика и продуженог кривичног дела превара из члана 208 став 4 у вези става 1 у вези члана 61 КЗ и осудио га на јединствену казну затвора у трајању од 4 (четири) године и 6 (шест) месеци и новчану казну у износу од 5.000.000,00 (пет милиона) динара коју је окривљени дужан да плати у року од 3 (три) месеца, од дана правоснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

На основу одредбе члана 63 став 1 КЗ-а у изречену јединствену казну затвора у трајању од 4 (четири) године и 6 (шест) месеци окривљеном се урачунава и време проведено у притвору од 24.10.2016. године када је лишен слободе до 21.03.2017. године, када му је притвор укинут.

На основу члана 258. став 4. ЗКП, овлашћена лица предузећа „Алвађо“ д.о.о.  „Студио Екстерни“ д.о.о. и „ПАН“ д.о.о се за остваривање имовинскоправног захтева упућују на парницу.

 На основу члана 91 и 92 КЗ од окривљеног се одузима имовинска корист прибављена извршењем кривичних дела, па се оптужени Драган Ђоковић обавезује да на рачун буџета Републике Србије уплати износ од 15.854.987,40 динара у року од 15 дана од дана достављања правноснажне пресуде. 

Истом пресудом, на основу члана 422. тачка 1. Законика о кривичном поступку, према оптуженом Новаковић Војиславу одбијена је оптужба због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346. став 4. у вези става 2. КЗ и једног продуженог кривичног дела превара из члана 208. став 4. у вези става 1. КЗ. у вези члана 61 КЗ.