Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду – Посебног одељења (за организовани криминал) на седници већа одржаној дана 14. марта 2018. године донело је решење којим је потврдило оптужницу Тужилаштва за организовани криминал, подигнуту против окр.Владимира Ђурковића, због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичног дела из члана 346 став 2 Кривичног законика и кривичног дела преваре из члана 208 став 4 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 61 Кривичног законика, и окр.Уроша Јанковића и окр.Мирослава Стефановића, због извршења кривичног дела преваре из члана 208 став 4 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 61 Кривичног законика

Испитујући оптужницу Тужилаштва за организовани криминал кривично ванпретресно веће је стало на становиште да скуп чињеница које се наводе у оптужници и произлазе из доказа прикупљених у предистражном и истражном поступку, непосредно поткрепљују основану сумњу да су окривљени учинили кривична дела која су им стављена на терет, а која су описана у наведеној оптужници, те уједно и оправдавају подизање оптужбе у овој кривичноправној ствари.

Суд је извео закључак о постојању оправдане сумње као материјалног услова за оптужење у конкретном случају у односу на сваки од битних елемената кривичних дела и окривљених понаособ, оценом свих доказа прибављених током истражног поступка.

Против овог решења окривљени и њихови браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду, у року од три дана од дана пријема решења.