Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал) је дана 2 априла 2018. године, донео и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

-окривљени сарадник Милош Војновић, због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 4 Кривичног законика и кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 став 1 тачка 3 у вези са чланом 33 Кривичног законика.

-окривљени Ратко Кољеншић и окривљени Саша Цветановић, због кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 став 1 тачка 5 у вези са чланом 33 Кривичног законика 

-окривљени окривљени Славиша Новаковић, због кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву из члана 114 став 1 тачка 3 у вези са чланом 33 Кривичног законика

па је суд:

-окривљеног сарадника Милоша Војновића, узимајући као претходно утврђену казну затвора у трајању од 3 (три) године и 10 (десет) месеци на коју је осуђен пресудом Вишег суда у Београду Спк.бр.47/13 од 06.12.2013. године, која је постала правноснажна дана 06.01.2014. године, осудиo на ЈЕДИНСТВЕНУ КАЗНУ ЗАТВОРА У ТРАЈАЊУ ОД 14 (ЧЕТРНАЕСТ) ГОДИНА у коју казну му се има урачунати време које је провео на издржавању казне затвора на коју је осуђен пресудом Вишег суда у Београду Спк.бр.47/13 од 06.12.2013. године, која је постала правноснажна дана 06.01.2014. године , у периоду од 02.04.2014.године до 02.02.2018. године, као и време проведено у притвору у предмету овог суда К.По1.79/14 почев од 16.07.2013. године, када је лишен слободе па до 13.01.2014. године, када му је притвор укинут као и време проведено у притвору у истом поступку почев од 02.02.2018. године, када је поново лишен слободе, па надаље

-окр.Сашу Цветановића, окр.Ратка Кољеншића и окр.Славишу Новаковића за извршена кривична дела осудио и то окр. Сашу Цветановића НА КАЗНУ ЗАТВОРА У ТРАЈАЊУ ОД 35 (ТРИДЕСЕТПЕТ) ГОДИНАу коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 22.01.2014. године па надаље, окр. Ратка Кољеншића НА КАЗНУ ЗАТВОРА У ТРАЈАЊУ ОД 30 (ТРИДЕСЕТ) ГОДИНА и окр. Славишу Новаковића НА КАЗНУ ЗАТВОРА У ТРАЈАЊУ ОД 35 (ТРИДЕСЕТПЕТ) ГОДИНА у коју казну му се урачунава време проведено у притвору од 16.07.2013. године, када је лишен слободе до 13.09.2013. године, када му је притвор укинут.

На основу члана 261, 262, 263 и 264 Законика о кривичном поступку обавезани су окривљени сарадник Милош Војновић, окр. Саша Цветановић, окр. Ратко Кољеншић и окр. Славиша Новаковић на плаћање трошкова кривичног поступка о чијој висини ће суд донети одлуку посебним решењем.

Истом пресудом, на основу члана 423 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку, окривљени Милош Делибашић, окривљени Славиша Новаковић, окривљени Ратко Кољеншић и окривљени Горан Бојанић ОСЛОБОЂЕНИ СУ ОД ОПТУЖБЕ, да су извршили и то:

-окривљени Милош Делибашић кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 2 Кривичног законика, окривљени Ратко Кољеншић, окривљени Славиша Новаковић и окривљени Горан Бојанић кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 5 у вези са ставом 4 Кривичног законика.

На основу члана 423 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку, окривљени Милош Делибашић, ОСЛОБОЂЕН ЈЕ ОД ОПТУЖБЕ, да је извршио кривично дело тешко убиство у подстрекавању из члана 114 став 1 тачка 3 у вези са чланом 34 Кривичног законика,

На основу члана 265 у вези са чланом 261 Законика о кривичном поступку трошкови кривичног поступка у односу на окривљене Делибашић Милоша и Горана Бојанића падају на терет буџетских средстава суда.

На основу члана 258 Законика о кривичном поступку оштећени Зоран Видаковић се ради остваривања имовинскоправног захтева упућује на парницу.

Решењем овог суда, на основу члана 425а Законика о кривичном поступку у вези члана 211 став 1 и 3 Законика о кривичном поступку према окривљеном Саши Цветановићу и окривљеном сараднику Милошу Војновићу продужен је притвор који по овом решењу може трајати до упућивања окривљених у завод за извршење кривичних санкција али најдуже док не истекне време трајања казне изречене у првостепеној пресуди.

На основу члана 425 а став 2 Законика о кривичном поступку према окр. Милошу Делибашићу укинут је притвор, те се окривљени има одмах пустити на слободу.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.