Виши суд у Београду – Посебно одељење (за организовани криминал) је дана 4. априла 2018. године, донео и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то оптужени Абид Подбићанин, оптужени Сеад Плојовић, оптужени Изудин Црновршанин, оптужени Тефик Мујовић, оптужени Ферат Касумовић, оптужени Горан Павловић и оптужени Рејхан Плојовић, због извршења кривичног дела терористичко удруживање из члана 393 а став 1 КЗ у вези кривичног дела тероризам из члана 391 став 1 КЗ, оптужени Сеад Плојовић, оптужени Рејхан Плојовић, оптужени Тефик Мујовић и оптужени Изудин Црновршанин, због извршења кривичног дела финансирање тероризма, из члана 393 став 1 КЗ, оптужени Абид Подбићанин, оптужени Сеад Плојовић, оптужени Горан Павловић, оптужени Рејхан Плојовић, оптужени Изудин Црновршанин и оптужени Ферат Касумовић,због извршења кривичног дела врбовање и обучавање за вршење терористичких дела, из члана 391б став 1. КЗ и оптужени Тефик Мујовић, због извршења кривичног дела јавно подстицање на извршење терористичких дела из члана 391а КЗ,

Па је суд О С У Д И О и то:

оптуженог Абида Подбићанина на јединствену казну затвора у трајању од 11 (једанаест) година,

оптуженог  Сеада Плојовића на јединствену казну затвора у трајању од 11 (једанаест) година, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору од 08.03.2014. године па надаље,

оптуженог Тефика Мујовића на јединствену казну затвора у трајању од 11 (једанаест) година, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору од 28.04.2016. године па надаље,

оптуженог Горана Павловића на јединствену на казну затвора у трајању од 10 (десет) година,

оптуженог Рејхана Плојовића на јединствену казну затвора у трајању од  9 (девет) година и 6 (шест) месеци,

оптуженог Изудина Црновршанина на јединствену казну затвора у трајању од 9 (девет) година и 6 (шест) месеци,у коју казну му се урачунава време проведено у притвору од 07.03.2014. године па надаље,

оптуженог Ферата Касумовића на јединствену казну затвора у трајању од 7 (седам) година и 6 (шест) месеци у коју казну му се урачунава време проведено у притвору од 08.03.2014. године па надаље.

Оптужени се ОСЛОБАЂАЈУ плаћања судских трошкова и паушала и исти падају на терет буџетских средстава суда.

На основу члана 423 ЗКП суд је оптужене Абида Подбићанина и Горана Павловића, ОСЛОБОДИО ОПТУЖБЕ, да су извршили кривично дело финансирање тероризма из члана 393 став 1 КЗ.

На основу члана 425а ЗКП, а у вези члана 211 став 1 тачка 1 и 3 ЗКП суд је донео решење којим је према оптуженима Сеаду Плојовићу, Тефику Мујовићу, Изудину Црновршанину и Ферату Касумовићу ПРОДУЖИО притвор који им по овом решењу има трајати најдуже до упућивања оптужених у завод за извршење кривичних санкција, али најдуже док не истекне време трајања казне изречене у првостепеној пресуди.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.