Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 03.07.2024. године донео решење којим је према окривљеном А.Х. одредио притвор, који му по том решењу може трајати најдуже 30 дана.

Притвор је према окривљеном А.Х. одређен из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 3 Законика о кривичном поступку односно због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело. 

Окривљеном А.Х. на терет се ставља извршење кривичног дела Јавно подстицање на извршење терористичих дела из члана 391а Кривичног законика.

Против наведеног решења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду  - Посебно одељење за организовани криминал, у року од три дана од пријема решења.