Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду донело је дана 05.01.2024. године решење којим је према окривљеном В.К. продужен притвор, а који му по том решењу може трајати најдуже 60 дана.

Притвор је према окривљеном В.К. продужен из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 3 и 4 Законика о кривичном поступку, односно услед постојања особитих околности које указују да ће, у случају боравка на слободи, у кратком временском периоду поновити кривично дело, као и с обзиром на то да је основано сумњив да је извршио кривично дело за које је прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења и тежина последица кривичног дела довели су до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка.

Окривљеном В.К. на терет се ставља извршење кривичног дела Teшко дeло прoтив oпштe сигурнoсти из члaнa 288 стaв 2 у вeзи члaнa 278 стaв 1 Кривичнoг зaкoникa.

Против наведеног решења дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду, у року од три дана од пријема решења.