Виши суд у Београду Посебно одељење за организовани криминал је 21. априла 2023. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ окривљеног Мирослава Богићевића и Миодрага Салаи због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. став 3, у вези са ставом 1, у вези са чл. 33. и 61. Кривичног законика, а окривљене Александру Јанковић и Оливеру Ђорђевић због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица помагањем из члана 234. став 3, у вези са ставом 1, у вези са чл. 35. и 61. Кривичног законика, па их је суд применом чл. 4, 42, 45, 54 и 63 Кривичног законика ОСУДИО и то:

Окр. Мирослава Богићевића, на казну затвора у трајању од 5 (пет) година, у коју казну му се има урачунати време проведено у притвору као и на мери забране напуштања стана почев од 24.11.2014. године до 05.11.2015. године.

Окр. Миодрага Салаиа на казну затвора у трајању од 6 (шест) година, у коју казну му се има урачунати време проведено у притвору као и на мери забране напуштања стана почев од 24.11.2014. године до 05.11.2015. године.

Окр. Александру Јанковић на казну затвора у трајању од 2 (две) године, у коју казну јој се има урачунати време проведено у притвору од 24.11.2014. године до 23.12.2014. године.

Окр. Ђорђевић Оливеру на казну затвора у трајању од 2 (две) године, у коју казну јој се има урачунати време проведено у притвору од 24.11.2014. године до 22.01.2015. године.

Оштећена «Привредна банка Београд» АД Београд, у стечају и треће лице на које је пренет имовинскоправни захтев „ЕОX Matrix“ d.o.o. Београд, упућени  су на парницу ради остваривања имовинскоправног захтева, с тим што су дужни да у року од 90 дана од правноснажности пресуде, пруже доказ о покренутом парничном поступку.

Обавезани су окривљени да суду на име паушала плате износ од по 50.000,00  (педесет хиљада) динара, у року од 30 дана од правноснажности пресуде, под  претњом принудног извршења, као и трошкове кривичног поступка чију висину ће суд одредити накнадно посебним решењем.

Председник већа је прочитао и укратко образложио пресуду, са поуком о праву на правни лек.

Против наведене пресуде јавни тужилац, окривљени и његов бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.