Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, на седници већа донело је решење којим је потврдило оптужницу Тужилаштва за организовани криминал, подигнуту против окр.Љуба Миловића  и др, због извршења кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела  из члана 346 став 2 Kривичног законика и др.

Испитујући оптужницу Тужилаштва за организовани криминал кривично ванпретресно веће је стало на становиште да докази и подаци прикупљени у досадашњем току поступка, по свом квалитету и значају, пружају довољан основ  за извођење закључка о постојању оправдане сумње да су окривљени предузели радње из чињеничног описа кривичног дела које им се оптужницом ставља на терет, односно да су испуњени неопходни материјални услови  за оптужење у конкретном случају.

Против овог решења окривљени и њихови браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду, у року од 3 (три) дана од дана пријема решења.

Оптужницом Тужилаштва за организовани криминал окривљеном Љуби Миловићу ставља се на терет извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 2 Кз и продуженог кривичног дела прање новца у саизвршилаштву  из члана 245 став 3 у вези са ставом 2 и 1 КЗ у вези са чланом 33 и 61 КЗ; окривљенима С.К. А.М, Д.Ј, М.К, Д.Ј, М.П, М.К, и Ж. Ф извршење кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 став 4  у вези става 2 КЗ и извршење продуженог кривичног дела прање новца у саизвршилаштву  из члана 245 став 2 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 33 и 61 КЗ, а Д.Ј и Д.Ј и извршење по једног кривичног дела из члана 98 став 4 у вези са ставом 2 и 1 Закона о тајности података у вези са чланом 61 КЗ.