Виши суд у Београду –Одељење за ратне злочине је дана 07. 02. 2023. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ окривљеног Гојка Лукића, Душка Васиљевића, Јована Липовца и Драгана Ђекића због извршења кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 у саизвршилаштву у вези са чланом 22 КЗ СРЈ и то тако што је оптуженог Гојка Лукића осудио на казну затвора у трајању од 10 (десет) година; оптуженог Душка Васиљевића на казну затвора у трајању од 10 (десет) година; оптуженог Јована Липовца на казну затвора у трајању од 10 (десет) година; оптужену Драгану Ђекић на казну затвора у трајању од 5 (пет) година.

Оптуженима Гојку Лукићу, Душку  Васиљевићу, Јовану Липовцу и Драгани Ђекић у изречене казне затвора урачунато је време проведено у притвору по решењу Вишег суда у Београду Одељења за ратне злочине који им се рачуна од 05.12.2014. године, па до 19.03.2015. године, када им је притвор укинут решењем Вишег суда у Београду Одељења за ратне злочине.

На основу чл. 258  ст. 4 ЗКП оштећени се упућују да имовинско-правни захтев остваре у парничном поступку.

На основу одредбе чл. 264 ст. 4 ЗКП, а у вези са чл. 261 и 262 ЗКП оптужени се ослобађају плаћања трошкова кривичног поступка и исти падају на терет буџетских средстава суда.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.