Председник Вишег суда у Београду судија Александар Степановић имао је прилику да данас заједно са председницом Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду судијом Зораном Трајковић угости специјалног известиоца УН-а за промоцију истине, правде, репарација и гаранција непонављања господина Фабијана Салвиолија који се налази у званичној посети Републици Србији.

Током састанка разговарало се о важним питањима која се односе како на поступке који се воде пред Одељењем за ратне злочине, тако и на сам начин рада овог Одељења, будући да је циљ посете био да се изврши процена мера у областима истине, правде и репарација како би се стекао увид у предузете иницијативе, али и да се размене искуства у погледу јачања заштите и промоције људских права.

Председник суда је истакао да би, с обзиром на досадашње поступке пред Одељењем за ратне злочине у погледу одлучивања о имовинскоправном захтеву оштећених, а све према констатацији у Националној стратегији за процесуирање ратних злочина 2021-2026. године, требало наставити са континуираним стручним усавршавањем судија које поступају у предметима ратних злочина, али и унапређењем тужилачке праксе у погледу прикупљања доказа од значаја за одлучивање о захтеву. Напоменуо је да поступајуће судије у Одељењу за ратне злочине примењују Смернице за унапређење судске праксе у поступцима за накнаду штете жртвама тешких кривичних дела у кривичном поступку, које је донела Радна група Врховног касационог суда, али и Директиву Европске уније о правима жртава од 25. октобра 2012. године, те да према доступним подацима којима располаже Одељење судске праксе Провостепеног грађанског одељења, ретки су поступци за накнаду материјалне штете. Учесталија је ситуација да тужиоци који су жртве ратног злочина за који постоји правноснажна осуђујућа одлука, односно тужиоци који тврде да су жртве ратног злочина, а за које не постоји правноснажна осуђујућа одлука, потражују накнаду нематеријалне штете.