Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, дана 15. јула 2022. године у поступку који се води против оптуженог Божидара Столића и  Голубовић Филипа донео је и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

-оптужени Божидар Столић да је извршио продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 1 у вези члана 61 Кривичног законика, па га је суд осудио на казну затвора у трајању од 2 (две ) године у коју казну му се урачунава време проведено у притвору од 10.06.2021. године до 06.08.2021. године.

-оптужени Голубовић Филип да је извршио продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја подстрекавањем из члана 359 став 1 у вези члана 34 и 61 Кривичног законика, те га је суд осудио на казну затвора 1 (једне) године и 2 (два) месеца.

На основу члана 85 Кривичног законика према окривљеном Столић Божидару изречена је МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ЗАБРАНА ВРШЕЊА ПОЗИВА, па се ЗАБРАЊУЈЕ окривљеном Столић Божидару вршење позива - радника Министарства унутрашњих послова Републике Србије у трајању од 5 (пет) година од дана правноснажности пресуде, с тим да се време проведено у затвору не урачунава у време трајања ове мере.

Окривљени Столић Божидар и Голубовић Филип обавезани су да на име трошкова кривичног поступка и то паушала плате суду износ од по 20.000,00 динара у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудне наплате.

На објављивању ове пресуде председник већа је кратко образложио разлоге доношења одлуке, а против наведене пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.