Виши суд у Београду Посебно одељење за организовани криминал је 7. јуна 2022. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ окривљену  Бажалац Марију, због извршења продуженог кривичног дела примање мита из члана 367 став 1 у вези члана 61 Кривичног законика и осуђена је на казну затвора у трајању од 3 (три) године у коју казну се има урачунати време за које је окривљена била лишена слободе у периоду од 17.02.2021. године до 13.05.2021. године.

На основу члана члана 367 став 7 у вези члана 91 и 92 Кривичног законика од окривљене Марије Бажалац ОДУЗИМА СЕ имовинска корист прибављена извршењем кривичног дела и то новац у износу од 550 евра одузет по потврди о привремено одузетим предметима.

На основу члана 85 у вези члана 80 Кривичног законика суд је окривљеној Марији Бажалац изрекао меру безбедности забране вршења позива, делатности и дужности и то:  забране вршења свих позива у области правосуђа у трајању од 5 (пет) година.

Окривљена Марија Бажалац обавезана је да на име трошкова кривичног поступка – судског паушала плати износ од 30.000 динара у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде под претњом принудног извршењa.

Против наведене пресуде странке могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.