Виши суд у Београду –Одељење за ратне злочине је дана 9. маја 2022. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ окривљеног Хусеина Мујановића због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ и осудио га на казну затвора у трајању од 10 (десет) година. Према окривљеном је продужен притвор у смислу члана 211 став 1 тачка 1 Законика о кривичном поступку који може трајати до упућивања у завод за извршење кривичних санкција, али најдуже док не истекне време трајања казне изречене у првостепеној пресуди.

Окривљени Хусеин Мујановић обавезан је да плати трошкове кривичног поступка.

Оштећени су ради остваривања имовинскоправног захтева упућени на парницу.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.