Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 2. 12. 2021. године, донео и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

-окривљени Радомир Марковић због кривичног дела тешко убиство у подстрекавању  из члана 114 став 1 тачка 5 Кривичног законика у вези члана 34 КЗ, и истог осудио на казну затвора у трајању од  30 (тридесет) година

-окривљени Милан Радоњић због кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву   из члана 114 став 1 тачка 5 Кривичног законика у вези члана 33 КЗ и истог осудио на казну затвора у трајању од  30 (тридесет) година у коју казну му се урачунава време проведено у притвору, почев од 14.01.2014. године до 06.07.2017. године, а који му је одређен решењем судије за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебно одељење, КПП-По1бр.3/14 од 15.01.2014. године, као и време проведено под мером забране напуштања стана, уз примену електронског надзора, почев од 06.07.2017. године па надаље,  а по решењу Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1бр.61/2014 од 06.07.2017. године, и решењу К-По1 61/14-Кв-По1бр.398/17 од 04.08.2017. године.

-окривљени Мирослав Курак, због кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву   из члана 114 став 1 тачка 5 Кривичног законика у вези члана 33 КЗ и истог осудио на казну затвора у трајању од  20 (двадесет) година

-окривљени Ратко Ромић,  због кривичног дела тешко убиство у саизвршилаштву  из члана 114 став 1 тачка 5 Кривичног законика у вези члана 33 КЗ и истог осудио на казну затвора у трајању од  20 (двадесет) година у коју казну му се урачунава време проведено у притвору, почев од 14.01.2014. године до 04.08.2017. године, а који му је одређен решењем судије за претходни поступак Вишег суда у Београду, Посебно одељење, КПП-По1бр.3/14 од 15.01.2014. године, као и време проведено под мером забране напуштања стана, уз примену електронског надзора, почев од 04.08.2017. године па надаље, по решењу Вишег суда у Београду, Посебно одељење К-По1бр.61/2014, Кв-По1бр.398/17 од 04.08.2017. године.

На основу одредбе члана 258 став 4 ЗКП-а оштећена Јелена Ћурувија-Ђурица и оштећени Раде Ћурувија упућују се на парнични поступак ради остваривања имовинско правног захтева.

На основу одредбе члана 261, 262 и 264 ЗКП-а, ОБАВЕЗУЈУ СЕ окривљени Радомир Марковић, окривљени Милан Радоњић, окривљени Мирослав Курак и окривљени Ратко Ромић да плате трошкове кривичног поступка по правноснажности пресуде, чију ће висину суд утврдити посебним решењем, у року од 15 (петнаест) дана по правноснажности истог решења, под претњом принудног извршења, а да у року од 15 (петнаест) дана по правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења плате на име паушала износ од по 20.000,00 (двадесет) хиљада динара.

Према окр. Милану Радоњићу и окр. Ратку Ромићу, решењем суда ПРОДУЖЕНА  ЈЕ мера забране напуштања стана, без одобрења суда,  уз примену електронског надзора, а која им је одређена решењем Вишег суда у Београду, Посебно одељење, К-По1бр.61/2014 – Кв-По1бр.398/17 од 04.08.2017. године. Уколико окривљени прекрше меру забране напуштања стана, против њих може бити одређен притвор.

Изречена мера забране напуштања стана против окривљених Милана Радоњића и Ратка Ромића, уз примену електронског надзора, може трајати док за то постоји потреба, а најдуже до правноснажности пресуде, односно до упућивања окривљених на издржавање кривичне санкције, која се састоји у лишењу слободе.

Приликом ове одлуке странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.