Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, дана 24. 11.  2021. године у поступку који се води против оптужене Биљане Јовановић, донео је и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

Оптужена Биљана Јовановић, оптужени Горан Костић, оптужени Слободан Бајин и оптужени Душан Боровица да су извршили продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези са ставом 1 у саизвршилаштву у вези са чланом 33 и 61 Кривичног законика, па их је суд осудио на следећи начин:

-Оптужену Биљану Јовановић на казну затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци у коју казну јој се на основу одредбе чл. 63 став 1 КЗ-а   урачунава време проведено у притвору у периоду од 23.03.2013.године  до  10.09.2013.године

- Оптуженог  Горана Костића на казну затвора у трајању од 2 (две) године  у коју казну му се на основу одредбе чл. 63 став 1 КЗ-а   урачунава време проведено у притвору у периоду од 23.05.2013.године до 06.09.2013.године

- Оптуженог Слободана Бајина на казну затвора у трајању од 2 (две) године  и 6 (шест) месеци у коју казну му се на основу одредбе чл. 63 став 1 КЗ-а   урачунава време проведено у притвору у периоду од 23.03.2013.године  до  10.09.2013.године и

- Оптуженог Душана Боровицу на казну затвора у трајању од 4 (четири) године и 6 (шест) месеци у коју казну му се на основу одредбе чл.63 ст.1 КЗ урачунава време проведено у притвору у периоду од 08.05.2013.године до 06.06.2013.године.

На основу одредбе чл.91 и 92 КЗ обавезана су привредна друштва „Боровица транспорт“ д.о.о. Рума, „Боровица транспорт - пут“ д.о.о. Рума, „Панонија путеви“ д.о.о. Рума, „Сремски путеви“ д.о.о. Рума, „Путеви“ а.д. Сремска Митровица, „Војводина пут-Зрењанин“ а.д. Зрењанин, „Хидрограђевинар“ а.д. Сремска Митровица, „Дунав група агрегати“ д.о.о. Нови Сад, и „Напредак“ а.д. Апатин  да на име имовинске користи прибављене кривичним делом плате солидарно у корист буџета Републике Србије износ од 2.518.524.375,00  динара, у року од 15 (петнаест) дана од дана правоснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

На основу одредбе чл.258 ст.4 ЗКП оштећена Аутономна Покрајина Војводина упућује се на парнични поступак ради остваривања имовинско-правног захтева.

На основу члана 264 став 1 и 3 у вези члана 261 и 262 ЗКП, обавезују се  оптужена Биљана Јовановић, оптужени Горан Костић, оптужени Слободан Бајин и оптужени Душан Боровица да накнаде трошкове кривичног поступка, о чијој висини ће суд накнадно одлучити посебним решењем као и да плате трошкове судског паушала у износу од по 50.000,00 (педесетхиљада) динара, у року од 15 (петнаест) дана, од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

Против ове пресуде дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду путем овога суда, у року од 15 дана.