Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, 21.10. 2021. године у поступку који се води против оптуженог Мирољуба Јевтића, донео је и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАШЕН КРИВИМ што је извршио кривично дело  примање мита из члана 367 став 4 у вези са ставом 2 Кривичног законика, те га је суд осудио на казну затвора у трајању од 1 (једне) године у коју му се урачунава време проведено у притвору по решењу судије за претходни поступак Вишег суда у Београду- Посебног одељења за организовани криминал КПП-По1 број 1/20 од 12.01.2020. године, почев од 10.01.2020. године када је слободе лишен до 06.03.2020. године, када је притвор према њему укинут.

На основу одредбе члана 367 став 7 КЗ од окривљеног Мирољуба Јевтића ОДУЗЕТ ЈЕ новчани износ од 10.000,00 (десет-хиљада) евра који је примио као поклон, одузет по Потврди о привремено одузетим предметима МУП РС, Дирекције полиције, УКП, Одељења за борбу против корупције.

На основу одредби чланова 78, 79 став 1 тачка 5, 80 став 1 и 4 и члана 85 Кривичног законика према окривљеном Мирољубу Јевтићу изречена је МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ забране вршења позива, делатности и дужности везаних за располагање, коришћење, управљање или руковање туђом имовином или чување те имовине у трајању од 3 (три) године, почев од дана правноснажности пресуде, с тим што се време проведено у затвору неће урачунати у време трајања ове мере.

На објављивању ове пресуде председник већа је кратко образложио разлоге доношења одлуке, а против наведене пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.