Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је 14. јула 2021. године, донео је и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНЕ КРИВИМ и то:

-окривљена Мирјана Менковић због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 2 у вези  става 1 Кривичног законика у продуженом трајању у вези члана 61 КЗ, па је суд осудио на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци;

-окривљена Ранка Дедовић , због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 1 Кривичног законика у продуженом трајању у вези члана 61 КЗ па је суд осудио на казну затвора у трајању од 5 (пет) месеци  а која казна ће се извршити у просторијама у којима окривљена станује, без електронског надзора.

На основу члана 85 КЗ окривљеној МИРЈАНИ МЕНКОВИЋ ИЗРИЧЕНА ЈЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ забране вршења позива као именовано или постављено лице у државним органима у трајању од 3 (три) године, рачунајући од правноснажности пресуде, с тим да се време проведено у затвору не урачунава у време трајања изречене мере.

На основу одредбе члана 258 став 4 ЗКП, ОБАВЕЗАНЕ СУ окривљена Мирјана Менковић да на име имовинскоправног захтева плати оштећеном Етнографском музеју у Београду – Установи културе од националног значаја новчани износ од 7.787.101,00 динара, а окривљена Ранка Дедовић да на име имовинскоправног захтева плати оштећеном Етнографском музеју у Београду – Установи културе од националног значаја новчани износ од 284.341,41 динара, као и да окривљене Мирјана Менковић и Ранка Дедовић на име имовинскоправног захтева солидарно плате оштећеном Етнографском музеју у Београду – Установи културе од националног значаја новчани износ од 607.939,76 динара, а све у року од 60 (шездесет) дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

На основу одредбе члана 258 став 4 ЗКП, оштећени Етнографски музеј – Установа културе од националног значаја, кога заступа Државно правобранилаштво, упућен је да преостали део имовинскоправног захтева - од досуђеног па до траженог износа, оствари у парници.

На основу члана 262 и 264 ЗКП, ОБАВЕЗАНЕ СУ окривљене Мирјана Менковић и Ранка Дедовић да суду плате трошкове кривичног поступка чија ће висина бити одређена накнадно посебним решењем.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.