Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду продужило је притвор према М.А који може трајати најдуже 30 дана и то због постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, као и јер је за кривично дело које му се ставља на терет  прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења кривичног дела и тежина последице дела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, а сходно члану 211 став 1 тачка 3 и 4 Законика о кривичном поступку.

Против решења о продужењу притвора окривљени и бранилац имају право жалбе у року од  3 дана од дана пријема писаног преписа решења Апелационом суду у Београду.

Окривљеном се ставља на терет извршење више продужених кривичних дела  силовање из члана 178 став 3 КЗ у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ и др.