Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду на седници већа одржаној дана 29. јуна 2021. године донело је решење којим је потврдило оптужницу Вишег јавног тужилаштва у Београду, подигнуту против окривљеног Мирослава Алексића којем се ставља на терет извршење више кривичних дела силовања у продуженом трајању из члана 178 став 3 у вези са ставом 1 Кривичног законика, као и више кривичних дела недозвољене полне радње  из члана 182 став 3 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 181 став 2 у вези члана 61 КЗ.

Испитујући оптужницу Вишег јавног тужилаштва, кривично ванпретресно веће је стало на становиште да прикупљени докази током предистражног и истражног поступка дају довољно основа за закључак да је окривљени оправдано сумњив да је извршио кривична дела која су предмет оптужбе.

Против овог решења оптужени и његов бранилац могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду, у року од три дана од дана пријема решења.