Одлучујући о захтеву браниоца окривљеног Бранислава Радосављевића адвоката Вељка Делибашића за изузеће председника већа судије Зорана Ганића у предмету познатијем јавности као Јовањица 2, председник Вишег суда у Београду је 22.06.2021.године донео решење којим је исти одбио као неоснован.

Из образложења решења произилази да је председник суда имао у виду наводе браниоца окривљеног који су изнети у захтеву за изузеће, али је оценио да не постоје околности које би изазвале сумњу у непристрасност председника већа сходно члану 37 став 2 Законика о кривичном поступку, с обзиром на то да је увидом у списе предмета утврђено да је поступајући председник већа у досадашњем току поступка у кривичном предмету Јовањица 2 у свему поступао у складу са Закоником о кривичном поступку, те ни на који начин није поступао пристрасно у односу на окривљене и њихове браниоце.