Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 08. јуна 2021. године, једногласно донео и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

-окривљени Брежанчић Миле због кривичног дела давање мита из члана 368 став 1 Кривичног законика у стицају са кривичним делом злоупотреба службеног положаја у подстрекавању из члана 359 став 3 у вези са ставом 1, све у вези са чланом 34 и чланом 60 Кривичног законика

-окривљени Јањић Небојша због кривичног дела примање мита из члана 367 став 1 Кривичног законика у стицају са кривичним делом злоупотреба службеног положаја из члана 359 став 3 у вези става 1, све у вези са чланом 60 Кривичног законика

па је суд окривљенима претходно утврдио појединачне казне и то:

окривљеном  Брежанчић Милету:

-за кривично дело давања мита из чл. 368 ст. 1 КЗ-а казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци,

-за кривично дело злоупотребе службеног положаја у подстрекавању из чл. 359 ст. 3 у вези са ст. 1, све у вези са чл. 34 и чл. 60 КЗ-а казну затвора у трајању од 3 (три) године,

Окривљеном Јањић Небојши:

-за кривично дело примања мита из чл. 367 ст. 1 КЗ-а казну затвора у трајању од 2 (две) године,

-за кривично дело злоупотребе службеног положаја из чл. 359 ст. 3 у вези са ст. 1, све у вези са чл. 60 КЗ-а казну затвора у трајању од 2 (две) године,

Након чега је суд:

Окр. Милета Брежанчића осудио на јединствену казну затвора у трајању од 4 (четири) године.

Окр. Јањић Небојшу осудио на јединствену казну затвора у трајању од 3 (три) године и 6 (шест) месеци.

На основу одредбе члана 63 КЗ, суд je

-оптуженом Милету Брежанчићу у изречену казну затвора урачунаo време проведено у притвору, од 02.10.2013.године, када је лишен слободе, до 18.11.2013.године, када му је притвор укинут, као и време трајања мере забране напуштања стана из члана 208 КЗ, и то од 18.11.2013.године до 22.01.2014.године,

-оптуженом Небојши Јањићу у изречену казну затвора урачунаo време проведено у притвору, почев од 02.10.2013.године, када је лишен слободе, до 05.11.2013.године, када му је притвор укинут.

На основу члана 91 и 92 КЗ, од предузећа „МБ Гас оил“ д.о.о. Београд, у стечају,  одузима се имовинска корист прибављена извршењем кривичних дела, и то: речно претакалиште и пристан на левој обали реке Дунав, на стационажи км.1180 код Падинске Скеле, узводно од Београда,  који чине два долфина, димензионисана према карактеристикама барже, танкера „Европа“, којом се допрема ТНГ и траса гасовода и складиште ТНГ, лоцирано на кататастарској парцели КО Ковилово, у оквиру комплекса постојеће Прве српске фабрике шећера „Димитрије Туцовић 1898“ у Падинској Скели,  које чине надземни резервоари за ТНГ са темељима, претакачки мост – претакалиште ауто цистерни са неопходном арматуром, претакачки мост – претакалиште железничких цистерни са неопходном арматуром, пумпни агрегат за претакање ТНГ-а из резервоара у ауто цистерне, компресорска станица за претакање, спојни надземни и подземни гасовод, темељне плоче претакалишта,  пумпни агрегат и компресорска станица, надстрешница компресорске станице, ровови за полагање гасовода, водовода и хидрантске мреже и проширени и уређени приступни пут, па се налаже Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Београд 1, да избрише уписана права својине и коришћења на земљишту и објектима таксативно наведеним у решењу о укњижби Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Београд 1 од 29.06.2010. године

-све у року од 15 (петнаест) дана, од дана достављања правноснажне пресуде.

На основу чл.258 ст.4 ЗКП, оштећене „Прва српска фабрика шећера „Димитрије Туцовић 1898“ и Република Србија, коју заступа Државно правобранилаштво, упућене су на парницу, ради остваривања свог имовинскоправног захтева.

На основу члана 264 став 1 и 3 у вези са чланом 261 ЗКП, обавезaни  су оптужени Миле Брежанчић и Небојша Јањић да надокнаде трошкове кривичног поступка, о чијој висини ће суд накнадно одлучити посебним решењем, као и да плате трошкове судског паушала у износу од по 50.000,00 (педесет хиљада) динара, у року од 15 (петнаест) дана, од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.