Одлучујући уз оптужење о даљим разлозима за задржавање окривљеног М.А у притвору, кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду је по службеној дужности у смислу одредбе члана 216 став 3 ЗКП  донело решење 22. априла 2021. године којим је према М.А продужило притвор који може трајати  најдуже 30 дана и то због  постојања особитих околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, као и јер је за кривично дело које му се ставља на терет прописана казна затвора преко десет година, а начин извршења кривичног дела и тежина последице дела су довели до узнемирења јавности које може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, а сходно члану 211 став 1 тачка  3 и 4 Законика о кривичном поступку.

Против наведеног решења окривљени  и његов бранилац имају право жалбе у року од три дана од пријема решења Апелационом суду у Београду.

Окривљеном  М.А се ставља на терет извршење  два продужена кривична дела кривична дела силовање из члана 178 став 3 КЗ у вези са ставом 1 КЗ  у вези са чланом 61 КЗ и др.