Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, дана 09.02.2021. године у поступку који се води против оптуженог Славољуба Корићанца и др. донео је и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

Славољуб Корићанац, Бојан Зарић, Драгомир Јовановић, Душко Секулић, Бојан Симоновић, Предраг Вучковић, Бранислав Пешић, Пеђа Малишановић и Спасоје Тушевљак, због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. став 3. у вези става 1. Кривичног законика, у саизвршилаштву у вези члана 33. и члана 61. став 1. и став 5. Кривичног законика, а Звездан Дамјановић због извршења продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. став 3. у вези става 1. Кривичног законика, у помагању у вези члана 35. и члана 61. став 1. и став 5. Кривичног законика, те су осуђени на следеће казне затвора:

-Славољуб Корићанац у трајању од 3 (три) године и 8 (осам) месеци,
-Бојан Зарић у трајању од 3 (три) године и 4 (четири) месеца,
-Драгомир Јовановић у трајању од 2 (две) године и 7 (седам) месеци,
-Душко Секулић, у односу на кога је казна ублажена испод законског минимума, у трајању од 1 (једне) године и 9 (девет) месеци,
-Звездан Дамјановић, у односу на кога је казна ублажена испод законског минимума, у трајању од 1 (једне) године с тим да је одређено да ће наведену казну затвора издржавати у просторијама у којима станује у Београду уз електронски надзор,
-Бојан Симоновић, у односу на кога је казна ублажена испод законског минимума, у трајању од 1 (једне) године и 9 (девет) месеци,
-Предраг Вучковић у трајању од 2 (две) године и 4 (четири) месеца,
-Бранислав Пешић у трајању од 2 (две) године и 4 (четири) месеца,
-Пеђа Малишановић у трајању од 2 (две) године и 2 (два) месеца и
-Спасоје Тушевљак у трајању од 2 (две) године и 2 (два) месеца.

 

У смислу члана 63. Кривичног законика оптуженима се у изречене казне затвора урачунава време проведено у притвору, а оптуженом Предрагу Вучковићу и време проведено на издржавању мере забране напуштања стана и то:

-оптуженом Славољубу Корићанцу од 8.8.2012. године до 10.5.2013. године,
-оптуженом Бојану Зарићу од 8.8.2012. године до 10.5.2013. године,
-оптуженом Драгомиру Јовановићу од 25.8.2012. године до 10.5.2013. године,
-оптуженом Душку Секулићу од 25.8.2012. године до 10.5.2013. године,
-оптуженом Звездану Дамјановићу од 28.8.2012. године до 22.1.2013. године,
-оптуженом Бојану Симоновићу од 25.10.2012. године до 29.11.2012. године,
-оптуженом Предрагу Вучковићу време проведено у притвору од 25.10.2012. године до 5.3.2013. године, као и време проведено на издржавању мере забране напуштања стана од 5.3. до 16.4.2013. године,
-оптуженом Браниславу Пешићу од 21.12.2012. године до 12.2.2013. године,
-оптуженом Пеђи Малишановићу од 20.11.2012. године до 12.2.2013. године и
-оптуженом Спасоју Тушевљаку од 5. до 21.11.2013. године.

 

На основу члана 258. став 4. Законика о кривичном поступку упућује се Пољопривредна банка ''АГРОБАНКА'' а.д. Београд у стечају и ''НОВА АГРОБАНКА'' а.д. Београд у стечају да имовинско правни захтев остваре у парници.

На основу члана 261. и члана 264. Законика о кривичном поступку обавезује се сви оптужени да накнаде трошкове кривичног поступка о чијој висини ће накнадно бити одлучено посебним решењем, као и да суду на име паушала плате износ од 50.000,оо (педесет хиљада) динара, а све ово у року од 15 (петнаест) дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

Председник већа изнео је укратко образложење пресуде, те поучио  странке о праву на жалбу Апелационом суду у Београду.