Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал је дана 08. фебруара 2021. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ окривљеног Андрију Крловића због кривичног дела прање новца у продуженом трајању из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ, па га је осудио на казну затвора у трајању од 4  (четири)  године и 6 (шест) месециу коју казну му се урачунава време проведено у притвору у периоду од 09.03.2010.године до 26.10.2012.године, када је пуштен на слободу.

На основу одредбе члана 231 став 5 Кривичног законикаОДУЗИМА СЕ ИМОВИНА ПРИБАВЉЕНА ИЗВРШЕЊЕМ КРИВИЧНОГ ДЕЛА, и то конкретно, стан бр. 1, на првом спрату стамбене зграде у ул. Проте Матеје бр. 66, у Београду.

На основу члана 262 став 2, а у вези члана 264 став 1 Законика о кривичном поступку, обавезује се окривљени да надокнади трошкове кривичног поступка, под претњом принудног извршења, при чему ће одлука о висини трошкова кривичног поступка бити донета у форми посебног решења када се прибаве тачни и прецизни подаци о њиховој висини.

На основу члана 264 став 3 Законика о кривичном поступку и члана 27 Правилника о накнади трошкова у судским поступцима („Сл.гласник РС“ 9/16 и 62/16) обавезује се окривљени Андрија Крловић да на име паушала плати суду износ од 50.000,оо динара, у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.