Виши суд у Београду –Одељење за ратне злочине је дана 02. фебруара 2021. године, донео и јавно објавио пресуду којом је ОГЛАСИО КРИВИМ окривљеног Јовановић Милорада због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништав из члана 142 став 1 у вези члана 22 КЗ СРЈ и осудио га на казну затвора у трајању од 9 (девет) година.

На основу члана 258 став 4 ЗКП-а оштећени се ради остваривања имовинско-правног захтева упућују на парницу.

На основу члана 264 став 4 ЗКП, оптужена оптужени Јовановић Милорад ослобађа се од дужности плаћања трошкова кривичног поступка, те исти падају на терет буџетских средстава суда.

Против ове пресуде странке у кривичном поступку могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду у року од 15 дана од дана достављања писменог отправка пресуде.