Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, дана 29. Јануара  2021. године у поступку који се води против оптуженог Ананија Павићевића и др, донео је и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

-оптужени АНАНИЈЕ ПАВИЋЕВИЋ што је извршио продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези са ставом 1 у вези са чланом 33 и 61 Кривичног законика те га је суд осудио на КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од од 3 (три) године и 6 (шест) месеци у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 12.04.2011. године до 12.03.2012. године, а који му је одређен решењем истражног судије Посебног одељења Вишег суда у Београду Ки.По1-17/11 од 14.04.2011. године.

-оптужени МИЛАН  ТЕПИЋ што је извршио продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези са ставом 1 у вези са чланом 33 и 61 Кривичног законика, те га је суд осудио на казну затвора у трајању од 3 (три) године  у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 12.04.2011. године до 12.03.2012. године, а који му је одређен решењем истражног судије Посебног одељења Вишег суда у Београду Ки.По1-17/11 од 14.04.2011. године.

-оптужена АНКА ЛОНЧАР што је извршила продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези са ставом 1 у вези са чланом 33 и 61 Кривичног законика, те ју је суд осудио на казну затвора у трајању од 2 (две) године и 6 (шест) месеци у коју казну јој се урачунава време проведено у притвору почев од 12.04.2011. године до 12.03.2012. године, а који јој је одређен решењем истражног судије Посебног одељења Вишег суда у Београду Ки.По1-17/11 од 14.04.2011. године.

А применом наведених законских прописа и одредби чланова 56 и 57 Кривичног законика суд је

-оптужену НАДУ МИЛАНКОВ што је извршила продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези са ставом 1 у вези са чланом 33 и 61 Кривичног законика осудио на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 8 (осам) месеци у коју казну јој се урачунава време проведено у притвору почев од 12.04.2011. године до 12.03.2012. године, а који јој је одређен решењем истражног судије Посебног одељења Вишег суда у Београду Ки.По1-17/11 од 14.04.2011. године.

-оптуженог ДУШАНА МАРТИНОВИЋА што је извршио продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези са ставом 1 у вези са чланом 33 и 61 Кривичног законика осудио на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 3 (три) месеца у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 12.04.2011. године до 12.03.2012. године, а који му је одређен решењем истражног судије Посебног одељења Вишег суда у Београду Ки.По1-17/11 од 14.04.2011. године.

-оптуженог СТАНКА ТОДОРОВИЋА што је извршио продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези са ставом 1 у вези са чланом 33 и 61 Кривичног законика осудио на казну затвора у трајању од 1 (једне) године у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 12.04.2011. године до 12.03.2012. године, а који му је одређен решењем истражног судије Посебног одељења Вишег суда у Београду Ки.По1-17/11 од 14.04.2011. године.

-оптуженог  АЛЕКСАНДРА ПАВИЋЕВИЋА што је извршио продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234 став 3 у вези са ставом 1 у вези са чланом 33 и 61 Кривичног законика осудио на казну затвора у трајању од 1 (једне) године и 8 (осам) месеци у коју казну му се урачунава време проведено у притвору почев од 12.04.2011. године до 12.03.2012. године, а који му је одређен решењем истражног судије Посебног одељења Вишег суда у Београду Ки.По1-17/11 од 14.04.2011. године.

На основу одредбе члана 258 став 4 ЗКП оштећена „Развојна банка Војводине“ у стечају А.Д Нови Сад упућује се на парнични поступак ради остваривања имовинско-правног захтева.

На основу одредбе члана 261, 262 и 264 ЗКП-а, ОБАВЕЗУЈУ СЕ оптужени Ананије Павићевић, оптужени Милан Тепић, оптужена Нада Миланков, оптужени Душан Мартиновић, оптужени Станко Тодоровић, оптужена Анка Лолчар и оптужени Алексанар Павићевић да солидарно на име трошкова кривичног поступка плате износ од 821.796,04 динара, а оптужена Нада Миланков још и износ од 2.160,00 динара, оптужена Анка Лончар још и износ од 2.160,00 динара, оптужени Душан Мартиновић још и износ од 130.368,16 динара, и оптужени Тепић Милан још и износ од 74.646,00 динара, и то у року од 30 дана од дана правноснажности пресуде под претњом принудног извршења, као и да на име паушала оптужени Ананије Павићевић оптужени Милан Тепић, оптужена Нада Миланков, оптужени Душан Мартиновић, оптужени Станко Тодоровић, оптужена Анка Лончар и оптужени Александар Павићевић, плате износ од по 100.000,00 динара у року од 30 дана од дана правноснажности  пресуде под претњом принудног извршења.

Председник већа изнео је укратко образложење пресуде, те поучио  странке о праву на жалбу и одговору на жалбу.