Виши суд у Београду Посебно одељење за организовани криминал је дана 22. јануара 2021. године, донео и јавно објавио пресуду, којом је огласио КРИВИМ:

Некадашњег генералног директора „Галеника“ ад Београд из Земуна опт. Ненада Огњеновића, због извршења кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 у вези ст. 1 Кривичног законика у саизвршилаштву и продуженом трајању у вези чл. 33 и 61 Кривичног законика и осуђен на казну затвора у трајању од 6 (шест) година, у коју се казну има урачунати време за које је оптужени био лишен слободе у периоду од 18.05.2013. године до 05.06.2014. године и бившег генералног директора „Велефарм“ ад холдинг компаниеј из Београда опт. Драгољуба Вучићевића, због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из чл. 234 ст. 3 у вези ст. 1 Кривичног законика у саизвршилаштву у вези члана 33 Кривичног законика и осуђен на казну затвора у трајању од 3 (три) године, у коју се казну има урачунати време за које је оптужени био лишен слободе у периоду од 20.11.2013. године до 18.11.2014. године.

На основу члана 85 у вези чл. 80 Кривичног законика суд је оптуженом Ненаду Огњеновићу изрекао меру безбедности Забране вршења позива, делатности и дужности и то свих дужности везаних за располагање, коришћење, управљање, руковођење и чување јавне својине, у државним органима, установама Републике Србије и јавним предузећима и привредним друштвима у власништву Републике Србије у трајању од 5 (пет) година.

Оптужени Ненад Огњеновић и  Драгољуб Вучићевић обавезани су да оштећеној – Републици Србији на име накнаде штете солидарно плате износ од 539.080.354,50 динара, с тим што се износ солидарне обавезе оптуженог Драгољуба Вучићевића ограничава на износ од 434.506.745,00 динара, у року од 6 месеци од дана правноснажности пресуде под претњом принудног извршења.

На основу члана 422 став 1 тачка 3 ЗКП према окр. Драгану Павловићу ОДБИЈА СЕ ОПТУЖБА да је извршио кривично дело прање новца из члана 231 став 2 у вези става 1 Кривичног законика.

Пресуда је јавно објављена и укратко образложена, а оптужени поучени о праву на жалбу. На захтев заменика тужиоца за организовани криминал и бранилаца оптужених, суд је донео решење да се рок за изјављивање жалбе на пресуду продужава за 15 дана, те укупно износи 30 дана од пријема писменог отправка пресуде.