Виши суд у Београду донео је дана 15.01.2021.године донео и јавно објавио пресуду којом је окривљену Николић Марију ОГЛАСИО КРИВОМ због извршења кривичног дела  недозвољења производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 КЗ, па је осудио на казну затвора у трајању од 1 (једне) године, а која ће се извршити на тај начин што осуђена не сме напуштати просторије у којима станује, без примене мере електронског надзора, осим у случајевима прописаним законом који уређује извршење кривичних санкција.

На основу одредбе члана 87 КЗ према окривљеној је изречена мера безбедности одузимање предмета-пиштољ.

На основу одредбе члана 261 и члана 262 ЗКП-а окривљена је обавезана да на име трошкова кривичног поступка плати износ од 71.687,80 динара као и да на име судског паушала плати износ од 15.000 динара, а све у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде под претњом принудног извршења.

Приликом објављивања пресуде, судија је укратко саопштила разлоге доношења  наведене одлуке, а против пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.