Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду -Посебно одељење за организовани криминал  је 30.11.2020.године донело решење којим се по законском основу из члана 22 став 1 тачка 1 Закона о међународној правној помоћи  у кривичним стварима, односно услед постојања особитих околности које указују на опасност од скривања и бекства, продужава притвор према У.С, Н.К, А.С, А.С, М.М, Н.Д и Н.М одређен решењем овог суда од 24.07.2020.године, правноснажно 05.08.2020.године за још 2 (два) месеца и који по овом решењу може трајати до 30.01.2021.године, с тим да притвор може трајати најдуже до извршења одлуке о изручењу, али не дуже од годину дана од дана притварања.

Приликом доношења овакве одлуке кривично ванпретресно веће је имало у виду и да је према наведеним лицима 23.10.2020.године донето решење којим се утврђује испуњеност претпоставки за изручење Сједињеним Америчким Државама ради вођења поступка пред Окружним судом Сједињених Америчких Држава у Северном округу у Тексасу, у кривичном предмету бр. 3:20 –CR-0120-B Сједињене Америчке Државе против К.К и других због завере у извршењу преваре која укључује електронску комуникацију из прекршаја Главе 18 Кривичног законика САД из члана 1349 и 1343 тачка 1 и због завере у прању новца из прекршаја главе 18 Кривичног законика САД из члана 1956 (х) тачка 2.

Против наведеног решења дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду у року од 3 дана од дана пријема преписа решења, а преко овог суда.