Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду -Посебно одељење за организовани криминал  је 23.10.2020.године донело решење којим се утврђује да су испуњене законске претпоставке за изручење Сједињеним Америчким Државама К.К, К.Ф.А.К, М.П, У.С, Н.К, А.С, М.М, Н.Д, Б.Р, Н.М ради вођења поступка пред Окружним судом Сједињених Америчких Држава у Северном округу у Тексасу, у кривичном предмету бр. 3:20 –CR-0120-B Сједињене Америчке Државе против К.К и других због завере у извршењу преваре која укључује електронску комуникацију из прекршаја Главе 18 Кривичног законика САД из члана 1349 и 1343 тачка 1 и због завере у прању новца из прекршаја главе 18 Кривичног законика САД из члана 1956 (х) тачка 2.

Доносећи овакву одлуку, Кривично ванпретресно веће Вишег суда у Београду, Посебног одељења за организовани криминал је најпре нашло да је молба за изручење која је поднета од стране Министарства правде САД  поднета у потпуности у складу са одредбама члана 5, 6 и 7 Закона о међународно правној помоћи у кривичним стварима и чланом 8 Уговора о изручењу закљученог између Републике Србије и САД, те да су испуњени услови за изручење напред наведених лица, с обзиром да је одредбом члана 3 Уговора о изручењу закљученог између Републике Србије и Сједињених Америчних Држава прописано да изручење неће бити одбијено на основу држављанства лица чије се изручење тражи, затим да се изручење дозвољава за кривично гоњење због кривичних дела за које је како према праву државе молиље, тако и праву замољене државе, прописана казна затвора дуже од једне године, конкретно да је према Кривичном законику Републике Србије, за кривично дело удруживање ради врешња кривичних дела из члана 346 Кривичног законика, кривично дело преваре из члана 208 Кривичног законика и кривично дело прање новца из члана 246 Кривичног законика прописана казна затвора дуже до једне године, како је то предвиђено одредбом члана 2 Уговора као и да је молба поткрепљена прилозима прописаним одредбом члана 8 Уговора о изручењу. Ово с разлога што се на поступак одлучивања о изручењу наведених лица имају примарно применити одредбе Уговора о изручењу закљученог између Републике Србије и Сједињених Америчних Држава, с обзиром да представља потврђени међународни уговор, док ће се у складу са чланом 1 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима Републике Србије одредбе овог Закона пременити на сва она питања, која наведеним уговором о изручењу нису регулисана.

Против наведеног решења дозвољена је жалба Апелационом суду у Београду у року од 3 дана од дана пријема преписа решења, а преко овог суда.