Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, дана 30. октобра 2020. године у поступку који се води против оптужене Драгиње Бајић и др, донео је и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

-оптужена Драгиња Бајић што је извршила продужено кривично дело прање новца из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ у вези члана 61 Кз, те је суд осудио на КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 2 (две) године и 6 (шест) месеци у коју казну се оптуженој урачунава и време проведено у притвору почев од 18.03.2016. године када је лишена слободе по решењу судије за претходни поступак Кпп.По1 бр.9/16 од 19.03.2016. године па до 29.03.2016. године, када јој је притвор укинут и на НОВЧАНУ КАЗНУ у износу од 500.000,00 (петсто хиљада) динара коју је оптужена дужна да плати у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде.Уколико осуђена не плати новчану казну у одређеном року, суд ће новчану казну заменити казном затвора, тако што ће за сваких започетих 1.000,00 (хиљаду) динара новчане казне одредити један дан казне затвора, с тим да казна затвора не може бити дужа од 6 (шест) месеци.

-оптужени Небојша Ђокић што је извршио продужено кривично дело пореска утаја из члана 229 став 3 у вези става 1 у вези члана 61 КЗ те га је суд осудио КАЗНУ ЗАТВОРА у трајању од 2 (две) године у коју казну се оптуженом урачунава и време проведено у притвору почев од 18.03.2016. године када је лишен слободе по решењу судије за претходни поступак Кпп.По1 бр.9/16 од 19.03.2016. године па до 29.03.2016. године, када му је притвор укинут и на НОВЧАНУ КАЗНУ у износу од 500.000,00 (петсто хиљада) динара коју је оптужени дужан да плати у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде.

Уколико осуђени не плати новчану казну у одређеном року, суд ће новчану казну заменити казном затвора, тако што ће за сваких започетих хиљаду динара новчане казне одредити један дан казне затвора, с тим да казна затвора не може бити дужа од 6 (шест) месеци.

На основу чл. 231 ст. 7 КЗ од опт. Драгиње Бајић ОДУЗИМА СЕ локал ознаке Л-11 површине 188,44м2 са припадајућом терасом у високом приземљу стамбено пословног објекта „Вила Језеро“ на Златибору која је изграђена на кат.парцели бр.4572/49 КО Чајетина и гаража на локацији Блок 22 објекта Б-6 у згради Булевар Арсенија Чарнојевића бр.54, Нови Београд, површине 12,96м2.

На основу одредбе чл. 258 ст. 4 ЗКП опт. Небојша Ђокић ОБАВЕЗУЈЕ СЕ да оштећеној Републици Србији на име имовинско-правног зaхтева уплати износ од 12.762.769,26 динара у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, док се за износ тражене камате oштећена Република Србија преко свог заступника Државног правобранилаштва упућује на парнични поступак.

На основу одредбе чл. 93 ст. 1 КЗ од опт. Ђокић Небојше СЕ ОДУЗИМА прибављена имовинска корист у износу од 3.632.428,64 динара.

На основу одредбе чл. 264 ст. 1 у вези са одредбом чл. 261 ст. 2 тач. 9 ЗКП дужни су оптужени Драгиња Бајић и Небојша Ђокић да на име трошкова кривичног поступка - паушала плате овоме суду износе од по 50.000,00 динара, а све у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде.

На основу одредбе члана 423 став 1 тачка 2 ЗКП оптужени Драгиња Бајић, Немања Обрадовић, Жељко Папић, Небојша Ђокић и Зоран Његуш, ОСЛОБАЂЕНИ СУ ОД ОПТУЖБЕ и то да је оптужени Немања Обрадовић извршио кривично дело прање новца из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ и кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 КЗ, оптужена Драгиња Бајић да је извршила кривично дело прање новца из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ,оптужени Жељко Папић да је извршио кривично дело прање новца из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ, оптужени Небојша Ђокић да је извршио кривично дело прање новца из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ и оптужени Зоран Његуш да је извршио  кривично дело прање новца из члана 231 став 2 у вези става 1 КЗ.

На основу одредбе чл. 265 ст. 1 ЗКП оптужени Драгиња Бајић, Немања Обрадовић, Жељко Папић, Небојша Ђокић и Зоран Његуш се у односу на ослобађајући део пресуде ослобађају плаћања трошкова кривичног поступка и исти падају на терет буџетских средстава овога суда.

На објављивању ове пресуде председник већа је кратко образложио разлоге доношења одлуке, а против наведене пресуде странке и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.